Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Penk­ta­die­nį vy­ku­si Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų šven­tė kvie­tė pa­žin­ti ir pra­mo­gau­ti

Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus kar­tu su ki­tais part­ne­riais rug­sė­jo 20 die­ną dvi­de­šim­tą kar­tą or­ga­ni­za­vo Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ren­gi­nius. Pui­kia tra­di­ci­ja ta­pu­si kul­tū­ros pa­vel­do ak­tu­a­li­za­vi­mo šven­tė kas­met pri­trau­kia vis di­des­nį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­gų mo­ky­to­jų, moks­lei­vių ir ki­tų da­ly­vių dė­me­sį. Šių­me­ti­nė Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų te­zė – „Pa­žink ir pra­mo­gauk“.

Kaip ir kas­met, ren­gi­nys pra­si­dė­jo vė­lia­vų pa­kė­li­mu ir šven­ti­niais svei­ki­ni­mais prie bu­vu­sių Ogins­kio rū­mų ko­lo­na­dos, ku­rios kai­my­nys­tė­je nuo 2015 m. pui­kuo­ja­si pa­min­klas My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio ir jo pa­li­kuo­nių at­mi­ni­mui. Kun. Ogins­kių at­mi­ni­mas pa­gerb­tas gė­lių ir žva­kių pa­dė­ji­mu prie pa­min­klo.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pir­ma­sis pa­svei­ki­no vi­sus šios die­nos pro­ga. „La­bai svar­bu tu­rė­ti šią sak­ra­li­nę vie­tą, ku­rio­je ga­li­me su­si­bur­ti ir pa­jus­ti sa­vo šak­nis. Par­kas iš­puo­se­lė­tas ir tvar­ko­mas, už tai rei­kia dė­ko­ti šį dar­bą dir­ban­tiems žmo­nėms. Ma­nau, par­kas tu­ri tar­nau­ti žmo­gui, o mes sau­go­da­mi, my­lė­da­mi ir tau­so­da­mi, tu­ri­me pa­vers­ti jį gy­vu, ku­ria­me vyk­tų ju­dė­ji­mas ir skam­bė­tų vai­kų kle­ge­sys. Nu­si­ma­to ke­li pro­jek­tai, ku­rie pa­dės čia pri­trauk­ti dau­giau jau­ni­mo ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nių. Daug kas yra ste­buk­lin­gai ir gra­žiai pa­da­ry­ta. Ti­kiu, kad at­ei­ty­je bus dar ge­riau ir gra­žiau, o par­kas taps pa­grin­di­niu trau­kos cen­tru, į ku­rį vi­sa­da no­rė­sis at­ei­ti ir pa­bū­ti“, – kal­bė­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to at­sto­vas Vid­man­tas Do­vi­daus­kas sa­kė, kad per dvi­de­šimt me­tų, kai šven­čia­me pa­vel­do die­nas, su įskie­py­tu pa­vel­du šir­dy­se jau spė­jo už­aug­ti nau­ja kar­ta. „Tai, ką tu­ri­me, ne­at­si­ra­do be žmo­gaus ran­kų ir pa­stan­gų. Eu­ro­pos pa­vel­do die­nos tam ir skir­tos, kad pa­ro­dy­tu­me, ką tu­ri­me, o tai vie­na efek­ty­viau­sių sklai­dos prie­mo­nių. Svei­kin­da­mas vi­sus, no­riu de­par­ta­men­to var­du pa­dė­ko­ti Rie­ta­vo šei­mi­nin­kams, sa­vi­val­dy­bės, mu­zie­jaus dar­buo­to­jams, ku­rie at­kak­liu dar­bu puo­se­lė­ja Rie­ta­vo per­lą“, – sa­kė V. Do­vi­daus­kas. Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo ir Rie­ta­vo Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čios kle­bo­nas An­ta­nas Gut­kaus­kas.
Po svei­ki­ni­mo kal­bų pro­jek­to part­ne­riai iš Bal­ta­ru­si­jos vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Po­lo­ni­ka-Li­tu­a­ni­ka“ pa­ro­dė cho­re­og­ra­fi­nį pa­svei­ki­ni­mą „Po­lo­ne­zų rit­mai ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių re­zi­den­ci­jos rū­mų par­te­ry­je“. Po sve­čių pro­gra­mos es­ta­fe­tę pe­rė­mę Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­viai pri­sta­tė spal­vin­gą ak­ci­ją „Vi­sa Lie­tu­va šo­ka“. Jai pa­si­bai­gus, da­ly­viai vaiz­din­gais at­gims­tan­čio par­ko ta­kais pa­trau­kė į Jū­ros upės ir Jau­ju­pio san­ta­kos kvar­ta­lą. Čia lau­kė im­pro­vi­zuo­tas par­ko is­to­ri­jos pri­sta­ty­mas, disk­gol­fo ir šau­dy­mo iš lan­ko tur­ny­rai, pa­si­jo­di­nė­ji­mas Rie­ta­vo žir­gy­no že­mai­tu­kais ir po­niais.
Po­piet Rie­ta­vo tu­riz­mo ir in­for­ma­ci­jos cen­tro sa­lė­je pra­si­dė­jo XIV tarp­tau­ti­nė moks­li­nė kon­fe­ren­ci­ja „Ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių kul­tū­ri­nės, po­li­ti­nės veik­los pėd­sa­kai“. Ji ati­da­ry­ta skam­bant Ve­ra­mei­či­ko (Za­le­sė) ir Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los at­li­kė­jų kū­ri­niui. Va­do­vau­jant Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to LDK is­to­ri­jos sky­riaus ve­dė­jai prof. dr. Ra­mu­nei Šmi­gels­ky­tei-Stu­kie­nei, Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos is­to­ri­kai, kul­tū­ro­lo­gai, mu­zie­ji­nin­kai pri­sta­tė nau­jau­sių Ogins­kių pa­vel­do ar­chy­vi­nių ty­ri­mų me­džia­gą, pa­tei­kė šią va­sa­rą Lie­tu­vo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je su­reng­tų eks­pe­di­ci­jų „Ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių kul­tū­ros pa­vel­do jung­tys Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos ke­ly­je“ ap­žval­gą. Kon­fe­ren­ci­jo­je skam­bė­jo pra­ne­ši­mai: „Mo­kyk­la ar na­mai? Vai­kų ug­dy­mo mo­de­liai Ogins­kių šei­mo­je“ (prof. dr. R. Šmi­gels­ky­tė-Stu­kie­nė), „Ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių Kruo­nio-Vie­vio val­dų kom­plek­so for­ma­vi­ma­sis“ (dr. Da­rius Vi­li­mas), „Juo­zo Ži­le­vi­čiaus mu­zi­ki­nė veik­la Že­mai­ti­jo­je“ (prof. dr. Da­nu­tė Pet­raus­kai­tė) ir ki­ti.
Šven­tę už­bai­gė nuo­tai­kin­ga Rie­ta­vo jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Pro­gre­sas“ ir Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos skau­tų bai­da­ri­nin­kų fies­ta Ogins­kių dva­ro so­dy­bos Ma­lū­no tven­ki­ny­je.

Nuotraukoje: Šventės metu vėliavas nešė skautai.

Komentarai
Kiti straipsniai