Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

Par­trenk­tas dvi­ra­ti­nin­kas su­si­lau­žė šon­kau­lius

Sa­vai­tės pra­džia gan ne­sėk­min­ga bu­vo dviem ben­dra­dar­biams – au­to­mo­bi­liu va­žia­vu­si mo­te­ris Kau­šė­nų kai­me par­tren­kė dvi­ra­čiu va­žia­vu­sį ge­ro­kai vy­res­nį ko­le­gą. Vy­riš­kiui pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos.

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, ne­lai­mė įvy­ko rug­sė­jo 23 die­ną, prieš pat 17 va­lan­dą.
Nu­sta­ty­ta, jog au­to­mo­bi­lio „Au­di A4“ vai­ruo­to­ja (gim. 1986 m.) ne­si­lai­kė vi­sų bū­ti­nų at­sar­gu­mo prie­mo­nių, kad ne­kel­tų pa­vo­jaus ki­tų eis­mo da­ly­vių sau­gu­mui – prieš pra­dė­da­ma va­žiuo­ti bei ap­si­suk­da­ma, ne­įsi­ti­ki­no, kad tai da­ry­ti sau­gu ir ne­da­vė ke­lio ta pa­čia kryp­ti­mi va­žia­vu­siam dvi­ra­ti­nin­kui (gim. 1958 m.).
Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba in­for­ma­vo, jog vai­ruo­to­ja, ne­at­sar­giai ap­si­su­ki­nė­da­ma, kir­to ir iš­ti­si­nę žen­kli­ni­mo li­ni­ją. Kliu­dy­tas dvi­ra­ti­nin­kas bu­vo mo­ters ben­dra­dar­bis.
Me­di­kai su­ža­lo­tam vy­riš­kiui diag­no­za­vo dau­gy­bi­nius šon­kau­lių lū­žius ir pa­gul­dė į li­go­ni­nę.
Au­to­mo­bi­lio „Au­di A4“ vai­ruo­to­ja bu­vo blai­vi.

 

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai