Sekmadienis, 2020 m. gegužės 31 d.

Pa­gerb­tas Ho­lo­kaus­to au­kų at­mi­ni­mas

Rug­sė­jo 22-ąją, Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do at­mi­ni­mo die­nos iš­va­ka­rė­se, pa­gerb­tas Ho­lo­kaus­to au­kų at­mi­ni­mas Kau­šė­nų me­mo­ria­le. Tą die­ną mu­zie­ju­je ati­da­ry­tų Ja­ko­vo Bun­kos (1923–2014) ir To­mas­zo Ląc­zyńskio pa­ro­dų da­ly­viai ap­lan­kė Plun­gės žy­dų žū­ties vie­tą.

Žu­vu­siuo­sius pa­ger­bė Plun­gės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis su žmo­na, žur­na­lis­tas Eu­ge­ni­jus Bun­ka, dai­li­nin­kas To­masz Ląnc­zyński, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus at­sto­vai Al­vi­das Ba­ka­naus­kas, Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė, Da­nu­tė Ei­ni­kie­nė, plun­giš­kiai Gin­ta­ras ir Vir­gi­ni­ja Kon­čiai, ki­ti da­ly­viai.
Prie pa­min­klų bu­vo pa­dė­ti vai­ni­kai, už­deg­tos žva­ku­tės, pa­gal žy­dų tra­di­ci­ją pa­lik­ti at­min­ties ak­me­nė­liai. Tą pa­čią die­ną ap­lan­ky­tas ir Plun­gės gar­bės pi­lie­čio Ja­ko­vo Bun­kos ka­pas, pa­gerb­tas jo at­mi­ni­mas.

Pa­reng­ta pa­gal Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus inf.

Komentarai
Kiti straipsniai