Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Odos li­gų gy­dy­to­jai ieš­ko­ma pa­mai­na, ruo­šia­ma­si ap­mo­kė­ti stu­di­jas

„Li­go­ni­nė­je dir­ban­čiai der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gei jau 78 me­tai, to­dėl rei­kia nau­jo spe­cia­lis­to“, – to­kią prie­žas­tį, ko­dėl pla­nuo­ja­mas jau­nos gy­dy­to­jos re­zi­den­tū­ros stu­di­jų ap­mo­kė­ji­mas, Sa­vi­val­dy­bei at­siųs­ta­me raš­te nu­ro­dė li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius. Mū­sų gy­dy­mo įstai­ga jau­nai spe­cia­lis­tei už moks­lą mo­kės 4 me­tus, už tai ji įsi­pa­rei­gos ati­dirb­ti 5 me­tus.

Daug me­tų mū­sų gy­ven­to­jų odos ir ve­ne­ri­nes li­gas gy­dan­ti gy­dy­to­ja Ire­na Kudž­mie­nė ka­da nors vis­gi iš­eis už­tar­nau­to po­il­sio. Kaip sa­kė Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je rug­sė­jo 17-ąją da­ly­va­vu­si di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Luo­tie­nė, gy­dy­to­ja jau gar­bin­go am­žiaus (gi­mu­si 1941-ai­siais), il­gai ne­be­dirbs. To­dėl li­go­ni­nė nu­ma­tė jai pa­mai­ną.
Bū­si­mo­ji der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gė Ag­nė, pa­sak D. Luo­tie­nės – klai­pė­die­tė, bet su­tin­ka po stu­di­jų dirb­ti Plun­gė­je. Jau­no­ji me­di­kė jau tu­ri pa­tir­ties bu­dė­da­ma pri­ėmi­mo bei sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je, tad kol stu­di­juos, pa­dir­bės ir čia, su­ma­žin­da­ma krū­vį vi­daus li­gų gy­dy­to­jams.
Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gi­jos re­zi­den­tū­ros moks­lai trun­ka 4 me­tus. Vie­ne­rių me­tų stu­di­jų kai­na – 6074 eu­rai. Tai­gi, šie­met už pus­me­tį me­di­kės moks­lų rei­kia su­mo­kė­ti 3037 eu­rus.
Su bū­si­mą­ja der­ma­to­ve­ne­ro­lo­ge su­tar­tis, jog po re­zi­den­tū­ros moks­lų mū­sų li­go­ni­nė­je ati­dirbs ne ma­žiau kaip 5 me­tus, jau pa­si­ra­šy­ta.
Plun­gės li­go­ni­nė­je per mė­ne­sį der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gas su­tei­kia pa­slau­gų maž­daug dviem šim­tams pa­cien­tų. Ka­dan­gi su­ma­žin­tas ant­ri­nės re­zi­den­tū­ros vals­ty­bės ap­mo­ka­mų vie­tų skai­čius, ir to­kių spe­cia­lis­tų ma­žė­ja, Sa­vi­val­dy­bės pra­šo­ma skir­ti lė­šų stu­di­jų ap­mo­kė­ji­mui, mat mū­sų gy­ven­to­jams odos li­gų gy­dy­to­jas yra la­bai rei­ka­lin­gas.
Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai dėl re­zi­den­tū­ros stu­di­jų ap­mo­kė­ji­mo jau­nai spe­cia­lis­tei ne­tu­rė­jo nie­ko prieš. Pa­si­do­mė­jo, ko­kių spe­cia­lis­tų Plun­gei trūks­ta, ra­gi­no li­go­ni­nės at­sto­vus dar la­biau su­si­rū­pin­ti dar­buo­to­jų am­žiaus at­jau­ni­ni­mu.
D. Luo­tie­nė mi­nė­jo, jog da­bar mū­sų li­go­ni­nė­je dir­ban­čių me­di­kų am­žiaus vi­dur­kis yra 57 me­tai. Ypač rei­kia neu­ro­lo­go, taip pat ieš­ko­ma chi­rur­go.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai