Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Nuo spor­to sa­lės įkai­nių iki kren­tan­čių varž­tų

Šį mė­ne­sį vy­ku­siuo­se Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se bu­vo svars­to­mos nau­jo­sios spor­to sa­lės nuo­mos kai­nos. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tui pa­ko­re­ga­vus įkai­nius, jie nu­ke­lia­vo Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­riams. Pra­si­dė­jus dis­ku­si­joms, pa­aiš­kė­jo, kad nau­jo­sios spor­to sa­lės pri­da­vi­mas dar ne­at­lik­tas, taip pat yra ne­ma­žai de­fek­tų, ku­riuos ran­go­vams rei­kės su­tvar­ky­ti.

Spren­di­mo pro­jek­te siū­lo­ma se­ną­sias Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos spor­to sa­les nuo­mo­ti už 10 Eur. Kai nau­ją­ją spor­to sa­lę nuo­mo­sis mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, pla­nuo­ja­ma tai­ky­ti to­kius įkai­nius: 13 Eur (nuo­mo­to­jų gru­pė iki 20 žmo­nių) už vi­są spor­to sa­lę, 8 Eur – pu­sę spor­to sa­lės; 17 Eur (nuo 21 iki 40 žmo­nių) už vi­są spor­to sa­lę, 12 Eur – pu­sę spor­to sa­lės. Ne Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai mo­kės tiek: 20 Eur (iki 20 žmo­nių) už vi­są sa­lę, 14 Eur – pu­sę sa­lės; 22 Eur (gru­pė nuo 21 iki 40 žmo­nių) už vi­są sa­lę ir 16 Eur – pu­sę sa­lės. 25 Eur įkai­no­ti ren­gi­niai, kai nuo­mo­ja­ma di­des­nei nei 41 žmo­nių gru­pei vi­sa sa­lė su pa­gal­bi­nė­mis pa­tal­po­mis. 400 Eur kai­nuos, jei­gu bus no­ri­ma spor­to sa­lę nuo­mo­tis vi­sai pa­rai su pa­gal­bi­nė­mis pa­tal­po­mis. 8 Eur – už gim­nas­ti­kos sa­lės nu­omą, 5 Eur – tre­ni­ruok­lių sa­lės nu­oma, 10 Eur – kon­fe­ren­ci­jos sa­lės su esa­mu in­ven­to­riu­mi nu­oma. Vi­si įkai­niai nu­ro­dy­ti už va­lan­dą. Pa­pil­do­mas sa­lės pa­ren­gi­mas, pvz., ki­li­mi­nės dan­gos pa­tie­si­mas ir nu­ė­mi­mas, įkai­no­tas 100 Eur, mo­bi­lio­sios sce­nos su­mon­ta­vi­mas ir iš­mon­ta­vi­mas kai­nuos 50 Eur.
Ne­mo­ka­mai spor­to sa­le ga­lės nau­do­tis va­do­vai, dir­ban­tys su mū­sų sa­vi­val­dy­bės moks­lei­viais, taip pat sa­lė ne­mo­ka­mai bus tei­kia­ma mo­ki­nių, su­au­gu­sių­jų spor­to var­žy­boms ir ren­gi­niams, ku­riuos or­ga­ni­zuo­ja mū­sų sa­vi­val­dy­bės klu­bai, aso­cia­ci­jos. Įkai­niai įsi­ga­lios tuo­met, kai spor­to sa­lės prie­sta­tas bus per­duo­tas gim­na­zi­jai.
Per­žiū­rė­jęs siū­lo­mus įkai­nius, ko­mi­te­to na­rys Po­vi­las Ba­ta­vi­čius pa­ste­bė­jo, kad ša­lia spren­di­mo pro­jek­to nė­ra pri­dė­tas Spor­to ta­ry­bos pro­to­ko­las ir jų pa­teik­tos re­ko­men­da­ci­jos. „Ten bu­vo pa­teik­ti vie­no­kie siū­ly­mai, čia ma­tau ki­to­kius, kam ta­da rei­ka­lin­ga Spor­to ta­ry­ba, jei­gu į jos nuo­mo­nę nė­ra at­si­žvel­gia­ma. Spor­to sa­lė tu­ri bū­ti įveik­lin­ta, ir ten tu­ri ei­ti mū­sų žmo­nės. Kai­nos yra di­des­nės, nei mes ap­ta­rė­me Spor­to ta­ry­bo­je. Ga­liau­siai, pa­tvir­ti­nus įkai­nius, po pus­me­čio ma­ty­sis, kiek tai pa­si­tei­si­no, o kiek ne“, – kal­bė­jo ko­mi­te­to na­rys.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jas spor­tui Man­tas Vai­če­kaus­kas ak­cen­ta­vo, kad Spor­to ta­ry­bo­je bu­vo vie­nin­gai pri­tar­ta, kad įkai­niai bū­tų kuo ma­žes­ni. Ta­ry­bo­je bal­suo­ta už vi­sus čia pa­teik­tus įkai­nius, jie bu­vo ap­tar­ti ir ana­li­zuo­ti. Dis­ku­tuo­ta ir dėl žmo­nių gru­pių, svars­ty­ta, ar tiks­lin­ga jas at­ski­rai iš­skir­ti. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sa­kė, kad žmo­nių gru­pės iš­skir­tos, nes di­des­nė nuo­mo­to­jų gru­pė su­nau­dos dau­giau karš­to van­dens. Esant dau­giau žmo­nių, la­biau dė­vė­sis ir vi­sa įran­ga bei pa­ti sa­lė. Anot me­ro, įkai­niai tik­rai nė­ra di­de­li, o iš­lai­dos gim­na­zi­jai teks di­džiu­lės.
Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas pri­ta­rė me­rui ir sa­kė ne­ma­tan­tis už­kel­tų kai­nų. „Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad žmo­nės mau­dy­sis, tad ne­ma­nau, kad jei už va­lan­dą 20-ies žmo­nių gru­pė su­mo­kės 13 eu­rų su ga­li­my­be iš­si­mau­dy­ti, jiems tai bus bran­gu. Kiek dar pi­giau ga­li­me pa­da­ry­ti?“, – klau­sė jis.
At­ski­rai ap­tar­tas ir punk­tas dėl tre­ni­ruok­lių sa­lės nuo­mos. Iš pra­džių bu­vo siū­lo­mas va­lan­di­nis 2 Eur įkai­nis as­me­niui, ta­čiau at­si­žvel­giant į spor­tuo­jan­čių­jų sau­gu­mą, ka­dan­gi tai bus da­ro­ma be pro­fe­sio­na­lios prie­žiū­ros, pri­im­tas 5 Eur įkai­nis už vi­są sa­lę, ku­rią ga­lės iš­si­nuo­mo­ti tre­ne­ris ir pats teik­ti šią pa­slau­gą.
Dis­ku­tuo­jant apie nau­jo­sios spor­to sa­lės įkai­nius, P. Ba­ta­vi­čius do­mė­jo­si, ka­da įvyks spor­to sa­lės pri­da­vi­mas ir ko­dėl jis vis dar strin­ga. Me­ras at­sa­kė, kad sa­lę pri­duo­ti pla­nuo­ja­ma jau nuo Ka­lė­dų. „Su­si­ti­kus su Klai­pė­dos ug­nia­ge­siais, pa­aiš­kė­jo, kad pro­jek­tą rei­kės pa­pil­dy­ti nau­jais skai­čia­vi­mais. Jie jau yra at­lik­ti. Juos įkė­lus į pro­jek­tą, pra­si­dės pri­da­vi­mo dar­bai. Kei­sis ir sta­ty­bos lei­di­mas. Pro­jek­tas da­ry­tas prieš 10 me­tų, ta­da bu­vo pro pirš­tus žiū­ri­ma į prieš­gais­ri­nę sau­gą, da­bar rei­ka­la­vi­mai griež­ti, ir jų rei­kia pai­sy­ti“, – aiš­ki­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.
P. Ba­ta­vi­čius taip pat do­mė­jo­si, ar pa­skir­tas as­muo, at­sa­kin­gas už spor­to sa­lės prie­žiū­rą. „Ar ži­no­te, kad ten nak­ti­mis kau­kia sig­na­li­za­ci­ja. Vi­si tai gir­di. Keis­ta, kad gy­ven­to­jai dar ne­si­skun­džia. Į gim­na­zi­ją pa­skam­bi­nus, at­sa­ko, kad nak­tį nie­kas ne­dir­ba ir nė­ra kam jos iš­jung­ti. Tuos da­ly­kus rei­kia spręs­ti. Kiek de­fek­ti­nių ak­tų po dar­bų pri­ėmi­mo ak­to pa­si­ra­šy­mo su­ra­šė­te? Iš lan­kų ir sto­vų kren­ta varž­tai, ap­švie­ti­mas ne­su­re­gu­liuo­tas. Taip pat ži­nau, kad te­ni­si­nin­kai lau­kia nu­brai­žy­tų li­ni­jų, jie no­riai nuo­mo­tų­si sa­lę joms at­si­ra­dus“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.
Anot me­ro, apie dau­ge­lį čia iš­sa­ky­tų pro­ble­mų jis nė­ra gir­dė­jęs. Jei­gu yra ge­di­mų, bū­ti­na kuo grei­čiau šią in­for­ma­ci­ją per­duo­ti sta­ty­bi­nin­kams, kad bū­tų su­tvar­ky­ta. At­sa­kin­go as­mens, ku­ris vis­kuo rū­pin­tų­si, kol kas nė­ra, šiuo me­tu už vis­ką at­sa­kin­gas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Auž­bi­ka­vi­čius, kaip pro­jek­to va­do­vas. „Kol vis­kas įsi­bė­gės, nu­kris ten ne vie­nas varž­te­lis. Spren­di­mai tu­ri bū­ti pri­im­ti la­bai grei­tai. Man keis­ta, kad šian­dien iš­sa­ky­tų pa­sta­bų nie­kas ne­už­si­ra­šo, ko­dėl yra iš­girs­ta­ma ir pa­mirš­ta­ma, nė­ra at­sa­ko­my­bės“, – re­ziu­ma­vo me­ras.
Dar vie­na bė­da, ku­rią įvar­di­no P. Ba­ta­vi­čius, – sta­dio­nas ir jo ap­žel­di­ni­mo pro­ble­mos. Jis klau­sė, ką pla­nuo­ja­ma da­ry­ti su sta­dio­nu, nes kol kas nė­ra fut­bo­lo var­tų, sta­dio­nas duo­bė­tas. A. Auž­bi­ka­vi­čius mi­nė­jo, kad ran­go­vams pa­teik­tas de­fek­ti­nis ak­tas, to­dėl nė­ra sta­to­mi fut­bo­lo var­tai. Jų įsi­pa­rei­go­ji­mas yra pa­da­ry­ti tvar­kin­gai ap­žel­din­tą sta­dio­ną. „Ve­jos ne­bus, nes ji nė­ra pri­žiū­ri­ma, ją rei­kia lais­ty­ti. Duo­bės už­pil­tos dur­pe, ant ku­rios žo­lė ne­au­ga. Gai­la žiū­rė­ti, kaip vai­kai ei­na į bu­vu­sios ko­le­gi­jos sta­dio­ną. Nuo de­fek­to pa­tei­ki­mo pra­ėjo me­tai, pa­na­šu, kad nie­kas nie­ko ne­tvar­kys. Ne mū­sų rei­ka­las, ką ran­go­vai da­rė ar da­ro, mes no­ri­me ma­ty­ti re­zul­ta­tą. O jo nė­ra. Jei­gu ne­įma­no­ma su­si­tar­ti su ran­go­vais, tai nu­si­pir­ki­te tą pa­slau­gą iš ki­tų, ta­da iš ran­go­vų iš­si­rei­ka­lau­ki­te iš­leis­tus pi­ni­gus, jei­gu jie į raš­tus ne­re­a­guo­ja“, – kal­bė­jo ko­mi­te­to na­rys.
Pri­ta­riant šiam spren­di­mo pro­jek­tui, P. Ba­ta­vi­čius su­si­lai­kė. Ta­ry­bos po­sė­dy­je dėl įkai­nių dau­giau klau­si­mų ne­be­ki­lo, tad jie bu­vo vie­nin­gai pa­tvir­tin­ti.

 

Da­lia BARCYTĖ

 

Nuotraukoje: Naujosios sporto salės pridavimo darbai turėtų būti atlikti 1-2 mėnesių bėgyje.

Komentarai
Kiti straipsniai