Sekmadienis, 2020 m. gegužės 31 d.

Ne­mo­ka­mai pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tos plun­giš­kiai ne­si­ver­žia

Pen­kios ne­mo­ka­mos pre­ven­ci­jos pro­gra­mos, pa­gal ku­rias tam tik­ro am­žiaus gy­ven­to­jai ga­li pro­fi­lak­tiš­kai pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą, mū­sų žmo­nėms la­bai di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo ne­ke­lia: Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro (VSB) pa­teik­tais duo­me­ni­mis, per­nai Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos (TLK) vi­dur­kio ne­sie­kė­me pa­gal tris pro­gra­mas, o tai ro­do, kad sa­vo svei­ka­ta rū­pi­na­mės ga­na pa­sy­viai. Ypač pras­ti mo­te­rų rei­ka­lai.

Apie Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų da­ly­va­vi­mą at­ran­ki­nė­se pre­ven­ci­nė­se pro­gra­mo­se kal­bė­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. In­for­ma­ci­ją už pra­ėju­sius me­tus pa­tei­kė Plun­gės VSB svei­ka­tos spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Pri­šmon­tie­nė.
Šiuo me­tu vyk­do­mos pen­kios pre­ven­ci­nės pro­gra­mos: gim­dos kak­le­lio pik­ty­bi­nių na­vi­kų pre­ven­ci­ja (mo­te­rims nuo 25 iki 60 m., kar­tą per 3 me­tus); prie­ši­nės liau­kos (pro­sta­tos) vė­žio anks­ty­vo­ji diag­nos­ti­ka (vy­rams nuo 50 iki 70 m. ir vy­rams nuo 45 me­tų, jei sir­go ar­ti­mie­ji); sto­ro­sios žar­nos vė­žio anks­ty­vo­ji diag­nos­ti­ka (vy­rams ir mo­te­rims nuo 50 iki 75 m., kar­tą per 2 me­tus); šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­nė pro­gra­ma (vy­rams nuo 40 iki 55 m., mo­te­rims nuo 50 iki 65 m.) ir ma­mog­ra­fi­nė pa­tik­ra dėl krū­ties vė­žio (50–70 m. mo­te­rims, kar­tą per 2 me­tus).
Gy­ven­to­jams pro­fi­lak­tiš­kai pa­si­tik­rin­ti pa­gal mi­nė­tas pro­gra­mas nie­ko ne­kai­nuo­ja – pro­gra­mos vyk­do­mos Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šo­mis. Te­rei­kia nu­ei­ti į sa­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gą, va­di­na­mą­ją po­li­kli­ni­ką.
Plun­gės VSB duo­me­ni­mis, 2018 me­tais ak­ty­viau­siai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai tik­ri­no­si dėl pro­sta­tos vė­žio (59,7 proc. nu­ro­dy­to am­žiaus vy­rų), pa­sy­viau­siai – mo­te­rys dėl krū­ties vė­žio (31,7 proc. nu­ro­dy­to am­žiaus gy­ven­to­jų). Taip pat ak­ty­vu­mo trū­ko tik­ri­nan­tis pa­gal šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­nę pro­gra­mą (38,4 proc.), gim­dos kak­le­lio pik­ty­bi­nių na­vi­kų pre­ven­ci­nę pro­gra­mą (42,6 proc.). Pa­si­tik­ri­nu­sių­jų skai­čius pa­gal tris pas­ta­rą­sias pro­gra­mas ne­sie­kė Šiau­lių TLK vi­dur­kio. Tik pa­si­tik­ri­nu­sių­jų dėl pro­sta­tos ir sto­ro­sios žar­nos skai­čiai ge­res­ni.
Kaip sa­kė J. Pri­šmon­tie­nė, dėl krū­ties vė­žio ma­žai mo­te­rų tik­ri­na­si dėl to, jog ma­mog­ra­fi­ja Plun­gė­je ne­at­lie­ka­ma – rei­kia vyk­ti į Tel­šius ar į ki­tus mies­tus. Vis­gi kar­tą per dve­jus me­tus rei­kė­tų nu­va­žiuo­ti pa­si­tik­rin­ti. Pir­miau­siai – dėl sa­vęs, ar­ti­mų­jų.
Žiū­rint į skai­čius, per­nai ma­mog­ra­fi­ją pa­si­da­rė 28 proc. tinkamo amžiaus pa­cien­čių iš UAB „Plun­gės svei­ka­tos cen­tras“, 32 proc. – iš „Ine­sos“ ir 38 proc. – iš kli­ni­kos „Pul­sas“. Dėl gim­dos kak­le­lio pik­ty­bi­nių na­vi­kų ati­tin­ka­mai pa­gal mi­nė­tas po­li­kli­ni­kas rū­pi­no­si 46, 32 ir 48 proc. tinkamo amžiaus mo­te­rų; šir­dies ir krau­ja­gys­lių pro­gra­mo­je da­ly­va­vo 30, 36 ir 57 proc. as­me­nų; dėl sto­ro­sios žar­nos vė­žio tik­ri­no­si 27, 41 ir 97 proc. as­me­nų, o dėl pro­sta­tos vė­žio – 42, 65 ir 89 proc. vy­rų. Kaip ma­ty­ti, vi­sur ak­ty­viau­si kli­ni­kos „Pul­sas“ pa­cien­tai.

 

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai