Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 21 d.

Mo­kes­čiai di­dės

Rug­sė­jo 16-ąją vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je ap­tar­tas klau­si­mas „Dėl mo­kes­čių už ug­dy­mą Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre nu­sta­ty­mo“. Šį klau­si­mą pri­sta­tė vyr. spe­cia­lis­tė Ju­li­ja Čiu­že­lie­nė ir pra­šė Ko­mi­te­to pa­ten­kin­ti SRC pra­šy­mą pa­di­din­ti mė­ne­si­nį mo­kes­tį dviem eu­rais.

Po­sė­džio me­tu ji su­si­rin­ku­siuo­sius su­pa­žin­di­no su Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu dėl nau­jų mo­kes­čių nu­sta­ty­mo Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre. J. Čiu­že­lie­nė sa­kė, kad Ta­ry­ba nu­spren­dė SRC ug­dy­ti­niams pa­kel­ti mė­ne­si­nį mo­kes­tį po du eu­rus: bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo – 6 Eur per mė­ne­sį (šis mo­kes­tis ne­di­dė­jo); reg­bio, leng­vo­sios at­le­ti­kos, šach­ma­tų, orien­ta­vi­mo­si spor­to, bu­ria­vi­mo, mer­gai­čių tin­kli­nio ir mer­gai­čių krep­ši­nio – 8 Eur per mė­ne­sį; vai­ki­nų krep­ši­nio ir dziu­do spor­to – 10 Eur per mė­ne­sį.
Pa­sak J. Čiu­že­lie­nės, SRC pra­šo di­din­ti mo­kes­tį dėl to, kad ne­už­ten­ka lė­šų iš­vy­koms į įvai­rias spor­to var­žy­bas, taip pat – spor­tuo­ti rei­ka­lin­goms prie­mo­nėms, in­ven­to­riui įsi­gy­ti, ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti.
Kaip po­sė­džio me­tu pa­sa­ko­jo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė, pa­si­kei­tus mo­kė­ji­mams už tre­ni­ruo­tes, Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­pa­ži­no ne­te­ku­siu ga­lios 2017 m. bir­že­lio 29 die­nos spren­di­mą „Dėl mo­kes­čio už ug­dy­mą Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre nu­sta­ty­mo“. Pa­sak spe­cia­lis­tės, nau­ja­sis spren­di­mas įsi­ga­lio­ja jau nuo spa­lio 1 die­nos.
Be to, vyr. spe­cia­lis­tė J. Čiu­že­lie­nė pa­brė­žė, kad pa­tvir­ti­nus šį spren­di­mą, bus ga­li­my­bė Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui su­rink­ti dau­giau spe­cia­lių­jų lė­šų ir taip pri­si­dė­ti prie įstai­gos iš­lai­ky­mo, ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo, pa­sta­to prie­žiū­ros ir kit­ko. Pa­sak J. Čiu­že­lie­nės, jei­gu bus pa­tvir­tin­tas šis spren­di­mas, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras su­rinks apie 3 tūkst. Eur pa­pil­do­mų lė­šų, o tai la­bai pa­ge­rin­tų SRC veik­lą.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las pa­brė­žė, kad mo­kes­čių di­di­ni­mas – skaus­min­gas da­ly­kas, ta­čiau ki­tos iš­ei­ties esą nė­ra. „Kon­ku­ren­ci­ja tarp įvai­rių bū­re­lių yra di­džiu­lė. Po­pu­lia­res­nių spor­to ša­kų at­sto­vams mo­kes­tis di­des­nis. Kiek­vie­na spor­to ša­ka įsi­ver­ti­na sa­vo ga­li­my­bes. Be to, su­mą nu­le­mia ir spor­ta­vi­mo są­ly­gos. Pa­vyz­džiui, bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo ug­dy­ti­niai į var­žy­bas va­žiuo­ja sa­vo trans­por­tu, kar­tu at­si­ve­ža bai­da­res ir ka­no­jas. Tad mo­kes­tis jiems ma­žes­nis. Sa­vi­val­dy­bė li­ku­sioms SRC spor­to ša­koms ski­ria 10 tūkst. eu­rų trans­por­tui, ta­čiau tai la­bai ma­žos lė­šos. Da­ro­me są­ma­tas, skai­čiuo­ja­me kiek­vie­ną cen­tą, ta­čiau iš­gy­ven­ti la­bai sun­ku“, – po­sė­džio me­tu pa­sa­ko­jo A. Vir­ši­las ir pra­šė lei­di­mo kel­ti mo­kes­čius.
Šiam pra­šy­mui pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai