Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Ža­da steig­ti vie­nin­gą ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų klien­tų ap­tar­na­vi­mo sis­te­mą

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ruo­šia­si da­ly­vau­ti pro­jek­te „Vie­nin­gos su­teik­tų ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų at­si­skai­ty­mo, ap­tar­na­vi­mo ir in­for­ma­vi­mo sis­te­mos die­gi­mas Plun­gės ra­jo­ne“. Tam dar tu­rės pri­tar­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai. Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, po­sė­džia­vęs rug­sė­jo 17-ąją, tam jau pri­ta­rė.

Mi­nė­tas ko­mi­te­tas vie­nin­gos ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų klien­tų ap­tar­na­vi­mo sis­te­mos pri­sta­ty­mą iš­gir­do iš at­vy­ku­sių UAB „In­for­ma­ti­kos ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų cen­tro“ at­sto­vų, ku­rie sa­kė­si esan­tys tos sis­te­mos kū­rė­jai ir no­rin­tys pri­sta­ty­ti sa­vo idė­ją sa­vi­val­dy­bėms.
Spe­cia­lis­tai pa­sa­ko­jo, jog tai leis gy­ven­to­jams ne­be­vaikš­čio­ti per įmo­nes, su­tau­pys lai­ko. Sis­te­ma ap­jungs būs­tą, van­dens ir ši­lu­mos tie­ki­mą. Bus vie­nin­ga duo­me­nų ba­zė šioms įmo­nėms, o kaip tos įmo­nės vei­kia, ma­tys ir sa­vi­val­dy­bė. Pri­si­jun­gęs var­to­to­jas gaus jam su­for­muo­tą vie­ną są­skai­tą už pa­slau­gas, ga­lės pa­teik­ti klau­si­mus, ra­šy­ti skun­dus ir kt. Tai, pa­sak spe­cia­lis­tų, bus tie­siog vie­nin­ga sa­vi­tar­na. Pro­gra­mos die­gi­mas kai­nuos dau­giau nei pus­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų.
Ko­mi­te­to na­riai svars­tė, ar Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Plun­gės būs­tas“, ku­ri tu­rė­tų tap­ti ope­ra­to­riu­mi ir im­tis tos sis­te­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo, „pa­veš“ to­kią naš­tą? Di­rek­to­rius Aud­rius Ša­pa­las sa­kė, jog bus su­dė­tin­ga, bet įma­no­ma. „Jei yra su­ta­ri­mas, da­ry­si­me ir pa­da­ry­si­me. Jei pa­vyks – bus efek­ty­vus da­ly­kas. Ypač – gy­ven­to­jams“, – sa­kė jis. Įmo­nės „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ va­do­vas Arū­nas Ta­mo­šaus­kas svars­tė, jog pir­miau rei­kė­tų pa­si­da­ry­ti kaš­tų nau­dos ana­li­zę, bet pliu­sų sa­kė ir­gi įžvel­gian­tis. Tuo tar­pu ko­mi­te­to na­rio To­mo Rau­džio nuo­mo­ne, idė­jų lyg­me­ny­je dis­ku­tuo­ti dar ne­rei­kė­tų, jam ki­lo klau­si­mų dėl ope­ra­to­riaus at­sa­ko­my­bės, taip pat pa­si­ge­do kon­kre­čių skai­čių, siū­lė aiš­kiai su­dė­lio­ti tech­ni­nes są­ly­gas.
Vis­gi iš­kart po vie­nin­gos ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų klien­tų ap­tar­na­vi­mo sis­te­mos pri­sta­ty­mo po­sė­džiau­to­jams bu­vo pa­teik­tas jau pa­ruoš­tas spren­di­mo pro­jek­tas „Vie­nin­gos su­teik­tų ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų at­si­skai­ty­mo, ap­tar­na­vi­mo ir in­for­ma­vi­mo sis­te­mos die­gi­mas Plun­gės ra­jo­ne“, ku­riam Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Si­mo­na Der­kin­tė pra­šė pri­tar­ti. Bal­sa­vi­mo net ne­pri­rei­kė – prieš­ta­rau­jan­čių ne­bu­vo.
Kaip mi­nė­ta, pro­jek­tas bus įgy­ven­di­na­mas su part­ne­riu – Sa­vi­val­dy­bės įmo­ne „Plun­gės būs­tas“, ku­ri tu­rės pri­si­dė­ti 15 pro­cen­tų. Ka­dan­gi yra li­kę ne­pa­nau­do­tų ES lė­šų – 50 tūkst. eu­rų – jie bus skirti tam pro­jek­tui. Ben­dra pla­nuo­ja­ma pro­jek­to ver­tė – 59, 6 tūkst. eu­rų.
Ko­kia šio pro­jek­to es­mė? Tie­siog sie­kia­ma di­din­ti Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­si­ten­ki­ni­mą tei­kia­mo­mis vie­šo­sio­mis pa­slau­go­mis ir as­me­nų ap­tar­na­vi­mo ko­ky­be.
Jei pro­jek­tas bus įgy­ven­di­na­mas (tam dar tu­rės pri­tar­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba – aut. past.), tai sa­vi­val­dy­bės mas­tu bus ap­jun­gia­mas klien­tų at­si­skai­ty­mo or­ga­ni­za­vi­mas į vie­ną in­for­ma­ci­nę sis­te­mą. Vi­sos įmo­nių iš­ra­šo­mos są­skai­tos bus for­muo­ja­mos bū­tent vie­no­je in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je, o gy­ven­to­jai nau­do­sis vie­na sa­vi­tar­na, gaus vie­ną są­skai­tą. Ki­to­se įmo­nė­se ne­be­liks at­ski­rų abo­nen­ti­nių sky­rių – tas funk­ci­jas vyk­dys vie­nas abo­nen­ti­nis sky­rius įmo­nė­je „Plun­gės būs­tas“. Bus ap­jung­tos 3 ben­dro­vių – UAB „Plun­gės van­de­nys“, UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ ir „Plun­gės būs­tas“ są­skai­tos (at­si­skai­ty­mas už būs­to ap­tar­na­vi­mo pa­slau­gas, su­var­to­tą ši­lu­mi­nę ener­gi­ją, su­var­to­tą van­de­nį ir su­rink­tas nuo­te­kas).

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Pagal naują projektą, gyventojai vienoje informacinėje sistemoje matys trijų bendrovių sąskaitas: „Plungės būsto“, „Plungės vandenų“ ir „Plungės šilumos tinklų“.

Viliaus MAČIULAIČIO nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai