Penktadienis, 2021 m. birželio 25 d.

Ūki­nin­ko, ku­rio ūky­je žu­vo dar­bi­nin­kas, lau­kia ne bau­džia­mo­ji, o ad­mi­nist­ra­ci­nė by­la

Apie ne­lai­mę, įvy­ku­sią šių me­tų ko­vo 8-osios ry­tą ūki­nin­kau­jan­čio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Ma­ri­jaus Kak­čio (gim. 1961 m.) ūky­je, jau ra­šė­me – tą­dien kri­tęs si­lo­so ru­lo­nas už­mu­šė dar­bi­nin­ką P. N. (gim. 1953 m.). Dėl ne­lai­mės bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, įvy­kį ty­rė ir Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja (VDI). Pra­ėjo jau pus­me­tis, tad pa­si­do­mė­jo­me, ko­kia ty­ri­mo ei­ga ir ko­kia at­sa­ko­my­bė gre­sia ūki­nin­kui.

Pri­me­na­me, jog dau­giau nei pu­sę to­nos sve­rian­tis si­lo­so ru­lo­nas 65 me­tų dar­bi­nin­ką P. N. pra­žu­dė nu­kri­tęs jam ant gal­vos. Bu­vo šiek tiek po 8 va­lan­dos ry­to.
Kaip įpras­tai, tuo me­tu ūki­nin­ko M. Kak­čio ūky­je, esan­čia­me Ly­gių­jų kai­me, bu­vo še­ria­mi gy­vu­liai, ruo­šia­mas pa­ša­rų mi­ši­nys. Teles­ko­pi­nį krau­tu­vą „Ma­ni­tou“ vai­ra­vęs M. Kak­tys pa­ša­ro kom­po­nen­tus kro­vė į pa­ša­rų mai­šy­tu­vą-da­ly­tu­vą. Si­lo­so ru­lo­nai, sve­rian­tys apie 0,7 to­nos, bu­vo ša­lia, bet nuo jų tu­rė­jo bū­ti pa­ša­lin­ta po­lie­ti­le­no plė­ve­lė. Tą dar­bą at­li­ko ūky­je dir­ban­tis dar­buo­to­jas P. N. iš gre­ti­mo Ant­sie­nių kai­mo.
Vie­nas ru­lo­nas pra­ra­do sa­vo for­mą ir ap­griu­vo. M. Kak­tys pri­va­žia­vęs te­les­ko­pi­niu krau­tu­vu tą ru­lo­ną kau­šu-grieb­tu­vu su­spau­dė ir pa­kė­lė į ko­kių 2 m aukš­tį, ta­da pa­ma­tė, kad yra li­ku­si da­lis plė­ve­lės. Tuo pat me­tu pri­ėjęs dar­bi­nin­kas pra­dė­jo plė­ve­lės li­ku­tį tem­ti že­myn, nors ūki­nin­kas esą ir šau­kęs jam ne­lįs­ti. Ta­da si­lo­so ru­lo­nas iš­sly­do ir kri­to tie­siai ant dar­bi­nin­ko, ku­ris mi­rė įvy­kio vie­to­je nuo dau­gy­bi­nių gal­vos sri­ties su­ža­lo­ji­mų.
Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja įvar­di­jo šias ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo dar­be prie­žas­tis: sau­gos ir svei­ka­tos nor­mi­nio tei­sės ak­to (dar­buo­to­jams pri­va­lo­mų vyk­dy­ti in­struk­ci­jų, tai­syk­lių ir kt.) rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mas; dar­bo prie­mo­nės ne­ati­ti­ki­mas sau­gos ir svei­ka­tos nor­mi­nių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mams.
Pa­si­do­mė­jus apie iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ei­gą, Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė spau­dai Ig­nė Ro­tau­tai­tė-Pu­ke­nė rug­sė­jo 16 die­ną in­for­ma­vo, jog dar bir­že­lio 6 die­ną bu­vo pri­im­tas nu­ta­ri­mas iki­teis­mi­nį ty­ri­mą nu­trauk­ti ne­su­rin­kus pa­kan­ka­mai duo­me­nų dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mo.
„Ty­ri­mas bu­vo at­lie­ka­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 176 straips­nio 1 da­lį – Dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mas. At­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir spren­džiant bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės klau­si­mą, svar­bu bu­vo at­sa­ky­ti, kie­no veiks­mai bu­vo le­mia­ma­me prie­žas­ti­nia­me ry­šy­je su ki­lu­sio­mis pa­sek­mė­mis“, – ko­men­ta­vo pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė.
Ty­ri­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta, kad M. Kak­tys sa­vo veiks­mais pa­da­rė ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą, nu­ma­ty­tą LR ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mo ko­dek­so 96 str., bet ne ne­at­sar­gų nu­si­kal­ti­mą.​​
„Spren­džiant bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės klau­si­mą, bu­vo svar­bu nu­sta­ty­ti kiek­vie­ną iš šių nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių: vei­ką, pa­sek­mes ir prie­žas­ti­nį ry­šį tarp jų. Jei nors vie­nas iš iš­var­din­tų po­žy­mių ne­ati­tin­ka nu­ro­dy­tos vei­kos ap­ra­šy­mo, bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės tai­ky­mas ne­ga­li­mas. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu ne­su­rink­ta pa­kan­ka­mai duo­me­nų, pa­grin­džian­čių tik vie­no as­mens ri­zi­kin­gus veiks­mus, at­lie­kant dar­bą“, – sa­kė I. Ro­tau­tai­tė-Pu­ke­nė.
Nu­trau­kus ty­ri­mą, VDI Šiau­lių te­ri­to­ri­niam sky­riui bu­vo pa­ves­ta spręs­ti už dar­bų sau­gą ūky­je at­sa­kin­go as­mens ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės tai­ky­mo klau­si­mą pa­gal ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 96 str. (Dar­bo įsta­ty­mų, dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos nor­mi­nių tei­sės ak­tų pa­žei­di­mas).
Kaip in­for­ma­vo VDI pa­ta­rė­ja ko­mu­ni­ka­ci­jai Jur­gi­ta Ka­žu­kaus­kai­tė-Sar­nic­kie­nė, jau šią sa­vai­tę M. Kak­čiui bus su­ra­šy­tas pro­to­ko­las pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 96 str. 4 d. ir iš­siųs­tas Plun­gės apy­lin­kės teis­mo Plun­gės rū­mams nag­ri­nė­ji­mui. Nu­si­žen­gi­mas pa­gal mi­nė­tą straips­nį at­sa­kin­giems as­me­nims už­trau­kia bau­dą nuo pen­kių šim­tų iki dvie­jų tūks­tan­čių eu­rų.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Vienas iš tokių siloso rulonų pražudė ūkininko M. Kakčio darbininką.

Komentarai
Kiti straipsniai