Penktadienis, 2020 m. rugpjūčio 14 d.

Tve­rų gim­na­zi­jos spor­ti­nin­kams – ap­do­va­no­ji­mas iš Pre­zi­den­to ran­kų

Rug­sė­jo 19 d. gar­bin­gą spor­ti­nį tro­fė­jų tve­riš­kiai at­si­ė­mė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tū­ro­je iš iš­ki­liau­sių Lie­tu­vo­je žmo­nių ran­kų. Jis pa­puoš Tve­rų gim­na­zi­jos spor­to lai­mė­ji­mų sten­dą. Tve­riš­kiai 2018–2019 m. Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių tarp kai­mo vie­to­vių gim­na­zi­jų ir vi­du­ri­nių mo­kyk­lų ben­dro­je įskai­to­je iš­ko­vo­jo 2-ąją vie­tą.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da ket­vir­ta­die­nį ap­do­va­no­jo pra­ėju­sio se­zo­no Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių nu­ga­lė­to­jus bei pa­skel­bė nau­jo­jo – pen­kio­lik­to­jo – se­zo­no pra­džią. „Šian­dien at­sto­vau­ja­te sa­vo na­mų sie­noms – mo­kyk­lai, mies­tui ar ra­jo­nui. At­eis die­na, kai gal­būt at­sto­vau­si­te vi­sai Lie­tu­vai, ku­ri bus Jū­sų pa­lai­ky­mo ko­man­da. Spor­tas kaip nie­kas ki­tas lei­džia mums pa­si­jus­ti vie­na Lie­tu­va“, – kal­bė­jo ša­lies va­do­vas. Pre­zi­den­tas svei­ki­no 27-ių mo­kyk­lų, ge­riau­siai pa­si­ro­džiu­sių ben­dro­jo­je žai­dy­nių įskai­to­je, ko­man­das bei fi­zi­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jus. Pra­ėju­sį se­zo­ną žai­dy­nė­se spor­ta­vo apie 200 tūkst. mo­ki­nių iš 58 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ir dau­giau ne­gu 900 ša­lies mo­kyk­lų.
Di­džiau­si svei­ki­ni­mai skrie­ja Tve­rų gim­na­zi­jos spor­ti­nin­kams, ku­riuos var­žy­boms ruo­šia kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas An­drius Čer­nec­kis, iš­ko­vo­ju­siems šį gar­bin­gą tro­fė­jų. Šis ap­do­va­no­ji­mas – pui­kus įro­dy­mas, kaip ne­di­de­lė, bet dar­ni ir vie­na kryp­ti­mi žiū­rin­ti ko­man­da ga­li skin­ti aukš­tu­mas tarp Lie­tu­vos mo­kyk­lų.

Nuotraukoje: Tverų gimnazijos moksleiviai ir kūno kultūros mokytojas A. Černeckis (dešinėje).

Komentarai
Kiti straipsniai