Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Siū­lo­ma jung­ti mo­kyk­las į vie­ną da­ri­nį – jung­ti­nę mo­kyk­lą

Rug­sė­jo 16-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu abe­jo­nių, dis­ku­si­jų bei įvai­rių svars­ty­mų su­kė­lė ga­na įdo­miai skam­ban­tis ant­ras dar­bot­var­kės klau­si­mas „Dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo de­ri­ni­mo su švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nė­mis“. Šį klau­si­mą-pro­jek­tą pri­sta­tė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis.

Po­sė­džio me­tu pri­sta­ty­da­mas pa­reng­tą Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pro­jek­tą, G. Ri­mei­kis pa­brė­žė, kad tai kol kas – tik siū­ly­mas, o ne ga­lu­ti­nis ir ne­gin­či­ja­mas spren­di­mas, ku­riam žūt­būt rei­kia pri­tar­ti.
Kaip po­sė­džio me­tu tei­gė ve­dė­jas, nau­ja­ja­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pro­jek­te nu­ma­to­ma pa­ten­kin­ti Plun­gės lop­še­lių-dar­že­lių di­rek­to­rių ir jų pa­va­duo­to­jų pra­šy­mą, pa­teik­tą dar lie­pos mė­ne­sį vy­ku­sia­me Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je, ir at­sta­ty­ti bu­vu­sius eta­tus, ko­kie bu­vo 2017-ai­siais. „Lie­pos mė­ne­sį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je da­vė­me pa­ža­dą lop­še­lių-dar­že­lių di­rek­to­rėms ir jų pa­va­duo­to­joms, kad teik­si­me tin­klo per­tvar­kos kei­ti­mo pro­jek­tą. Ta­čiau no­riu per­spė­ti, kad šis pro­jek­tas nė­ra ga­lu­ti­nis. Ar­ti­miau­siu me­tu, ga­vę Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos lei­di­mą, va­ži­nė­si­me po ug­dy­mo įstai­gas ir su va­do­vais bei švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nė­mis de­rin­si­me tin­klo per­tvar­kos kei­ti­mo pro­jek­tą“, – po­sė­džio me­tu kal­bė­jo G. Ri­mei­kis.
Vė­liau Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas po­sė­džia­vu­sie­siems pa­tei­kė pir­mą, pa­sak jo, di­dį­jį nau­ja­me pro­jek­te nu­ma­ty­tą Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos siū­ly­mą – nuo 2020 me­tų rug­sė­jo 1-osios jung­ti Plun­gės ra­jo­no Pla­te­lių gim­na­zi­ją, Ša­tei­kių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą bei Pla­te­lių uni­ver­sa­lų­jį dau­gia­funk­cį cen­trą į vie­ną di­de­lį da­ri­nį. Kaip pa­sa­ko­jo G. Ri­mei­kis, tai bū­tų vie­na vi­sai nau­jo ti­po jung­ti­nė mo­kyk­la. „Šiuo me­tu mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos tai­syk­lės lei­džia ke­lias švie­ti­mo įstai­gas jung­ti į vie­ną da­ri­nį. Pas mus tai bū­tų vi­sai nau­jas da­ly­kas, ta­čiau, ma­nau, tai pa­da­ry­ti bū­tų tei­sin­giau­sia. Nau­jo ti­po jung­ti­nės mo­kyk­los pa­va­di­ni­me tu­rė­tų at­si­spin­dė­ti vi­sų tri­jų įstai­gų pa­va­di­ni­mai. Tik ne­rei­kė­tų da­ry­ti at­ski­rų sky­rių, o tai bū­tų sa­va­ran­kiš­kai funk­cio­nuo­jan­čios švie­ti­mo įstai­gos. Tu­rė­tu­me ne­be­kar­to­ti pra­ei­ties klai­dų, sky­rių pri­jun­gi­mas nepa­si­tvir­ti­no“, – pa­sa­ko­jo G. Ri­mei­kis.
Be to, pa­sak ve­dė­jo, pa­gal pro­jek­tą siū­lo­ma prie Plun­gės ra­jo­no Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos pri­jung­ti Al­sė­džių lop­še­lį-dar­že­lį, prie Plun­gės Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos – Prū­sa­lių mo­kyk­lą-dar­že­lį, prie Plun­gės mies­to lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ – Did­vy­čių dau­gia­funk­cį cen­trą.
„Ky­la klau­si­mas, ko­dėl taip ren­gia­ma­si da­ry­ti? Taip yra dėl to, kad, pa­vyz­džiui, Did­vy­čiuo­se šiuo me­tu ug­do­mi tik 25 vai­kai, o skir­tas vie­nas ad­mi­nist­ra­to­riaus eta­tas. Tai ne­lo­giš­ka. Prū­sa­liuo­se ug­do­mi tik 44 mo­ki­niai ir taip pat įsteig­tas vi­sas ad­mi­nist­ra­to­riaus eta­tas. Pa­na­ši si­tu­a­ci­ja yra ir Pla­te­lių uni­ver­sa­lia­ja­me dau­gia­funk­cia­me cen­tre (47 vai­kai) bei Al­sė­džių lop­še­ly­je-dar­že­ly­je (44 vai­kai). Šio­se įstai­go­se vai­kų skai­čius ir­gi ma­žas, o yra po vie­ną di­rek­to­riaus eta­tą. Mi­nė­tų ug­dy­mo įstai­gų su­jun­gi­mas į vie­ną da­ri­nį – jung­ti­nę mo­kyk­lą, – ir jei Sa­vi­val­dy­bė ne­ma­žin­tų sa­vo pri­si­dė­ji­mo da­lies (kar­ti pa­tir­tis pri­me­na, jog po to, kai į Plun­gės ra­jo­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gim­na­zi­jos pa­tal­pas bu­vo įkel­tas Že­mai­čių Kal­va­ri­jos lop­še­lis-dar­že­lis, Sa­vi­val­dy­bė lė­šų ne­be­da­vė), leis­tų su­tau­py­ti apie 7700 eu­rų, ku­riuos bū­tų ga­li­ma skir­ti Plun­gės mies­to lop­še­lių-dar­že­lių di­rek­to­rių pa­va­duo­to­jų eta­tams at­sta­ty­ti. Tai nė­ra di­de­lė su­ma, ta­čiau jau šis tas, kad te­sė­tu­me lie­pos mė­ne­sį duo­tą pa­ža­dą“, – apie lė­šų tau­py­mo ypa­tu­mus pa­sa­ko­jo G. Ri­mei­kis.
Be to, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas po­sė­džia­vu­sie­siems pri­mi­nė, kad šiuo me­tu tu­ri­me 37,5 ad­mi­nist­ra­to­rių eta­tų, po tin­klo per­tvar­kos įgy­ven­di­ni­mo lik­tų 36,7 eta­tų. „Tai leis­tų pa­ge­rin­ti be­veik vi­sų mies­to lop­še­lių-dar­že­lių di­rek­to­rių pa­va­duo­to­jų fi­nan­si­nę si­tu­a­ci­ją. Tiems pa­va­duo­to­jams, ku­rie te­tu­ri 0,5 eta­to, ga­lė­tu­me pa­kel­ti bent jau iki 0,75 eta­to. Kai­mo mo­kyk­lo­se vie­toj 4 ad­mi­nist­ra­to­rių (Pla­te­lių gim­na­zi­ja, Ša­tei­kių pa­grin­di­nė mo­kyk­la, Pla­te­lių uni­ver­sa­lu­sis dau­gia­funk­cis cen­tras) eta­tų, įgy­ven­di­nę tin­klo per­tvar­ką, tu­rė­tu­me tris, gau­nan­čius ga­na di­de­lius at­ly­gi­ni­mus. Tai leis­tų šiek tiek su­tau­py­ti“, – kas bū­tų po mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos įgy­ven­di­ni­mo, pa­sa­ko­jo ve­dė­jas ir pri­dū­rė, kad šiuo at­ve­ju dau­giau lė­šų Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­ja kol kas nė­ra nu­ma­čiu­si.
Be to, kaip pa­sa­ko­jo G. Ri­mei­kis, tai ne tik tau­py­mo klau­si­mas, bet ir žiū­ri­ma į Pla­te­lių bei Ša­tei­kių mo­kyk­lų at­ei­ties per­spek­ty­vas. Pa­sak ve­dė­jo, šių ug­dy­mo įstai­gų at­ei­tis mig­lo­ta, nes ki­tais me­tais Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je ne­su­si­da­ro rei­kia­mas mo­ki­nių skai­čius ir ga­li pri­reik­ti Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mo. Ša­tei­kių mo­kyk­lo­je, pa­sak pra­ne­šė­jo, pa­na­ši pro­ble­ma ga­li iš­kil­ti 2023-iai­siais.
Kaip pa­sa­ko­jo ve­dė­jas, iš mi­nė­tų mo­kyk­lų su­da­rius jung­ti­nį da­ri­nį, leis­tų iš­lai­ky­ti sta­bi­lias kla­ses. Be to, šie­met Ša­tei­kių pa­grin­di­nė mo­kyk­la ga­vo ko­ky­bės krep­še­lį, tad jung­ti sil­pnes­nę mo­kyk­lą prie stip­res­nės Pla­te­lių gim­na­zi­jos bū­tų tei­sin­giau­sias spren­di­mas. „Mo­kyk­los bū­tų jun­gia­mos ne sie­kiant už­da­ry­ti Ša­tei­kių mo­kyk­lą, o no­rint ge­res­nių re­zul­ta­tų. Jun­gi­mo tiks­las – su­kur­ti nau­jo po­bū­džio jung­ti­nę mo­kyk­lą, bet ne sky­rių. Mo­ki­niai bū­tų mo­ty­vuo­ja­mi, kad bai­gia­mą­sias kla­ses rink­tų­si Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je, o ne iš­si­va­ži­nė­tų po ki­tų ra­jo­nų mo­kyk­las“, – sa­kė G. Ri­mei­kis ir pri­dū­rė, kad mo­ky­ma­sis Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je bū­tų ko­ky­biš­kes­nis, nes čia mo­ky­mo­si ba­zė yra žy­miai stip­res­nė.
„Ne­sa­kau, kad Ša­tei­kių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je ne­iš­liks de­šimt­me­tis mo­ky­mas. Lie­ka ga­li­my­bė vis­ką de­rin­ti su ben­druo­me­ne. To pa­gei­dau­jan­tys ša­tei­kiš­kiai ga­lės mo­ky­tis 9 ir 10 kla­sė­se. Ta­čiau, no­riu pa­sa­ky­ti, kad Pla­te­liuo­se mo­ki­niai moks­lus ga­li tęs­ti to­liau. Be to, at­ei­ty­je pa­grin­di­nių mo­kyk­lų vis tiek ne­be­liks, o bus tik pro­gim­na­zi­jos ir gim­na­zi­jos. Tad, žiū­rint į at­ei­tį ir no­rint iš­sau­go­ti švie­ti­mo įstai­gas, o ne jas už­da­ri­nė­ti, rei­kia mo­ty­vuo­ti mo­ki­nius iš anks­to“, – sa­kė ve­dė­jas.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Ta­ry­bos na­rys Aud­rius Mi­siū­nas, iš­klau­sęs G. Ri­mei­kio pra­ne­ši­mo, pa­brė­žė, kad aiš­kiai ma­ty­ti, jog ša­tei­kiš­kiai gel­bė­ja Pla­te­lių gim­na­zi­ją, ta­čiau ko­kie ge­ri dar­bai bus pa­da­ry­ti Ša­tei­kių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je? „Iš­ei­na taip, jog ša­tei­kiš­kių są­skai­ta gel­bė­ja­me Pla­te­lius. Ta­čiau ką už tai jiems pa­ža­dė­si­me? Gal re­no­va­ci­ją? Ten la­bai pra­stos bui­ties są­ly­gos, gal rei­kė­tų jas pa­ge­rin­ti? – klau­sė A. Mi­siū­nas.
Į pa­teik­tą klau­si­mą G. Ri­mei­kis at­sa­kė, kad kai ku­rio­se vie­to­se jau su­re­mon­tuo­tas Ša­tei­kių mo­kyk­los sto­gas. Be to, ieš­ko­ma bū­dų, kaip su­tvar­ky­ti Ša­tei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los spor­to sa­lę ir jos lu­bas. Taip pat bu­vo skir­tos di­de­lės lė­šos ir jau įreng­tas mo­kyk­lo­je vai­kų dar­že­lis, o šie­met net ir gru­pės pra­plės­tos.
Vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė pri­ta­rė mo­kyk­lų jun­gi­mui į vie­ną ben­drą da­ri­nį. Pa­sak jos, Pla­te­lių gim­na­zi­ja už­tik­ri­na mo­ky­mo­si ko­ky­bę, ta­čiau rei­kė­tų glau­džiai ir jaut­riai ben­dra­dar­biau­ti Ša­tei­kių ir Pla­te­lių mo­kyk­loms. „Kaip be­bū­tų, ten­ka pri­pa­žin­ti, kad Pla­te­lių gim­na­zi­ja už­tik­ri­na mo­ky­mo­si ko­ky­bę, o mū­sų tiks­las – ge­ri mo­ki­nių re­zul­ta­tai. Tai, ma­no ma­ny­mu, yra svar­biau­sia. Be ga­lo svar­bus ar­ti­mas ben­dra­dar­bia­vi­mas tarp šių mo­kyk­lų. Rei­kia siek­ti, kad mo­ki­niai at­ei­tų mo­ky­tis į Pla­te­lius, o ne iš­va­žiuo­tų, pa­vyz­džiui, į Sa­lan­tus“, – sa­kė vi­ce­me­rė.
Bai­giant dis­ku­tuo­ti šiuo klau­si­mu, vi­sų abe­jo­nių dėl mo­kyk­lų jun­gi­mo iš­sklai­dy­ti ne­pa­vy­ko, ta­čiau, kaip sa­kė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Vi­da Bon­daus­kie­nė, tai dar ne pa­tvir­ti­ni­mas, o tik Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo de­ri­ni­mas su švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nė­mis. Tad ga­li­my­bei de­rin­ti spren­di­mą po­sė­džia­vu­sie­ji pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Nau­ja­me pro­jek­te nu­ma­ty­ta nuo 2020 me­tų rug­sė­jo 1-osios jung­ti Plun­gės ra­jo­no Pla­te­lių gim­na­zi­ją, Ša­tei­kių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą (nuotr.) bei Pla­te­lių uni­ver­sa­lų­jį dau­gia­funk­cį cen­trą į vie­ną di­de­lį da­ri­nį.

Komentarai
Kiti straipsniai