Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Šil­dy­mo se­zo­nui pa­si­ruoš­ta

Už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­rius Arū­nas Ta­mo­šaus­kas rug­sė­jo 17-ąją pra­ne­šė, jog įmo­nė šil­dy­mo se­zo­nui jau yra pa­si­ruo­šu­si. Apie su­tvar­ky­tas ši­lu­mos tie­ki­mo tra­sas, re­mon­tuo­tas ka­ti­li­nes ir ku­ro pir­ki­mą ben­dro­vės va­do­vas kal­bė­jo Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Iš vi­so „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ eks­plo­a­tuo­ja tris mies­to ka­ti­li­nes – V. Ma­čer­nio g. (ku­ras – gam­ti­nės du­jos), Lent­pjū­vės g. (me­džio skied­ros – bio­ku­ras) ir Vė­jo g. (gam­ti­nės du­jos) bei 12 kai­mo ka­ti­li­nių, iš ku­rių 4 kū­re­na­mos me­džio skied­ro­mis, 5 – me­die­nos gra­nu­lė­mis, 1 – gam­ti­nė­mis du­jo­mis, 1 – skys­tu ku­ru ir 1 – su­skys­tin­to­mis naf­tos du­jo­mis. Kur bu­vo bū­ti­na, ka­ti­li­nės pa­re­mon­tuo­tos, taip pat su­tvar­ky­ti 367 met­rai ši­lu­mos tie­ki­mo tra­sų (iš vi­so yra eks­plo­a­tuo­ja­ma 25 km tra­sų), iš­leis­ta 50 tūkst. eu­rų.
Kal­bant apie ku­ro pir­ki­mą – dar ge­gu­žės mė­ne­sį bu­vo nu­pirk­tas vi­sas bio­ku­ro kie­kis Lent­pjū­vės g. ka­ti­li­nei. Pa­sak A. Ta­mo­šaus­ko, nu­pirk­ta gan pi­giai – po 154 eur./tne (to­na naf­tos ek­vi­va­len­to), iš tri­jų tie­kė­jų. Čia rei­ka­lin­gą ši­lu­mos kie­kį įmo­nė pa­ga­mins pa­ti, sa­vo ga­my­bos įren­gi­niais. Be­je, per­nai kai­na bu­vo kur kas di­des­nė – 265 eur./tne. Taip pat jau nu­pirk­tos su­skys­tin­tos naf­tos du­jos Pla­te­lių ka­ti­li­nei, žy­mė­tas dy­ze­li­nas Ku­lių ka­ti­li­nei. Skied­ros ir me­die­nos gra­nu­lės kai­mų ka­ti­li­nėms dar ne­nu­pirk­tos – ieš­ko­ma kur pi­giau. Ma­čer­nio g. ka­ti­li­nei vi­sas ši­lu­mos ener­gi­jos kie­kis bus per­ka­mas iš UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ pa­gal ga­lio­jan­čią su­tar­tį.
Be ka­ti­li­nių, „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ taip pat vyk­do 144-ių cen­tra­li­zuo­tai šil­do­mų Plun­gės mies­to dau­gia­bu­čių na­mų šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­rą. Di­rek­to­riaus tei­gi­mu, čia vis­kas pil­nai pa­ruoš­ta nau­jam šil­dy­mo se­zo­nui, iš­plau­ta da­lis ši­lu­mo­kai­čių, pa­tik­rin­tas san­da­ru­mas, at­lik­ta prie­tai­sų met­ro­lo­gi­nė pa­tik­ra, sklen­džių bei ven­ti­lių prie­žiū­ra ir kt.
Kaip pa­ste­bė­jo įmo­nės va­do­vas, šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų pa­ruo­ši­mas šil­dy­mo se­zo­nui lė­čiau vyks­ta biu­dže­ti­nė­se ir ver­slo įmo­nė­se, ku­rios pa­čios rū­pi­na­si sis­te­mų prie­žiū­ra sa­vo pa­sta­tuo­se ar sam­do kva­li­fi­kuo­tus spe­cia­lis­tus. Iki rug­sė­jo 15-osios pa­reng­ties šil­dy­mo se­zo­nui ak­tus jau tu­rė­jo bū­ti pa­tei­ku­sios vi­sos įmo­nės, bet po šios die­nos te­bu­vo 43 proc. pa­tei­ku­sių­jų.
Ko­mi­te­to na­riams už­klau­sus apie ši­lu­mos kai­ną var­to­to­jams, UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­rius at­sa­kė, jog kai­na tu­rė­tų ma­žė­ti, bet kon­kre­čiau, kiek ga­li pig­ti ši­lu­ma, dar ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai