Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Sa­lan­tų gat­vės tvar­ky­mas – sie­kiant dau­giau dar­bo vie­tų

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ruo­šia­si da­ly­vau­ti pro­jek­te „Sa­lan­tų gat­vės su­tvar­ky­mas, sie­kiant pa­ge­rin­ti są­ly­gas in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mui ir kur­ti dar­bo vie­tas Plun­gės mies­te“. Apie tai rug­sė­jo 17 die­ną kal­bė­ta Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Pro­jek­tą pri­sta­čiu­si Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Si­mo­na Der­kin­tė kal­bė­jo, jog ben­dra pro­jek­to ver­tė – apie 400 000 eu­rų: ES lė­šos – iki 340 000 eu­rų; Vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų da­lis – iki 30 tūkst. eu­rų ir pa­na­šiai toks pat tu­rė­tų bū­ti Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas.
Šiuo pro­jek­tu pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti Sa­lan­tų gat­vės va­žiuo­ja­mą­ją dan­gą – pa­klo­ti nau­ją as­fal­tą, įreng­ti ša­li­gat­vį. Bū­tų tvar­ko­mas vi­sas at­stu­mas (nuo Pra­mo­nės iki Lent­pjū­vės gat­vės). Ma­no­ma, jog Sa­lan­tų gat­vė­je esan­čioms įmo­nėms ple­čiant sa­vo veik­lą, ma­žė­tų gy­ven­to­jų ne­dar­bo ly­gis, di­dė­tų pa­trauk­lu­mas ne tik ver­slui, gy­ven­to­jams, bet ir bū­tų su­da­ro­mas di­des­nis pa­trauk­lu­mas nau­jų in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mui. Trum­pai sa­kant, su­tvar­kius tą gat­vę, ten ti­ki­ma­si dau­giau dar­bo vie­tų.
Ko­mi­te­to na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas do­mė­jo­si, ko­dėl pa­si­rink­ta Sa­lan­tų gat­vė, o ne Lent­pjū­vės? Ten ir­gi yra vi­so­kių ver­slo įmo­nių, o gat­vės dan­ga tik­rai la­bai pras­ta!
Sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tas To­mas Jo­cys sa­kė, jog bu­vo svars­to­mi bū­tent šie du va­rian­tai, bet vis­gi pa­si­rink­ta Sa­lan­tų gat­vė – ver­slo in­ves­ti­ci­jų ten ma­to­ma dau­giau, plėt­ra ga­li­mai di­des­nė, tad dar­bo­vie­čių ten ir­gi ga­li pa­dau­gė­ti.
Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ža­ne­ta Pie­pa­lie­nė ak­cen­ta­vo, jog kol kas nė­ra ži­no­ma, ar gau­si­me tuos pi­ni­gus pro­jek­tui – tei­kiant pa­raiš­ką, rei­kės įro­dy­ti ir pa­grįs­ti, kad tik­rai Sa­lan­tų gat­vė­je at­si­ras gy­ven­to­jams dau­giau dar­bo vie­tų.
Pro­jek­tas įgy­ven­di­na­mas pa­gal 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų In­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mos 7 pri­ori­te­to „Ko­ky­biš­ko už­im­tu­mo ir da­ly­va­vi­mo dar­bo rin­ko­je ska­ti­ni­mas“ prie­mo­nę „Mies­to in­ži­ne­ri­nės in­fra­struk­tū­ros, svar­bios ver­slui, at­nau­ji­ni­mas ir plėt­ra“. Vi­sai Lie­tu­vai iš ES ski­ria­ma 10 mi­li­jo­nų eu­rų, tad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė taip pat ti­ki­si da­lį „pri­grieb­ti“.

 

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai