Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Plun­giš­kių per­ga­lės Šiau­liuo­se

Rug­sė­jo viduryje Šiau­liuo­se vy­kusiose „Ma­ka­bi“ at­vi­rų šach­ma­tų pir­me­ny­bėse plungiškis Matas Praspaliauskas užėmė antrąją vietą.

Tur­ny­re žai­dė 58 šach­ma­ti­nin­kai iš įva­rių Lie­tu­vos mies­tų. Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui at­sto­va­vo 6 šach­ma­ti­nin­kai.
Tur­ny­ras vy­ko švei­ca­riš­ka sis­te­ma, 9 ra­tais. Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro tre­ne­ris Si­gi­tas Kal­vai­tis su­rin­ko 7,5 taš­ko iš 9 ga­li­mų ir už­ėmė ant­rą­ją vie­tą. Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los de­šim­to­kas Ig­nas Ma­čiu­i­tis, su­rin­kęs 6 taš­kus, bu­vo ap­do­va­no­tas 4 vie­tos ap­do­va­no­ji­mu. La­bai šau­niai ko­vo­jo su su­au­gu­siais Ma­tas Pra­spa­liaus­kas ir Ug­nius Ža­li­mas. Jie abu su­rin­ko po 5 taš­kus, ta­čiau dėl pa­pil­do­mų ro­dik­lių ant­ro­ji vie­ta jau­nu­čių tar­pe ati­te­ko Ma­tui, o Ug­nius li­ko ket­vir­tas. Ed­vi­nas Kur­mis (5,5 taš­ko) ir Bar­bo­ra Ged­vi­lai­tė (4 taš­kai) šį kar­tą li­ko be ap­do­va­no­ji­mų.

Plun­gės VŠK „Bokš­to“ in­f.

Nuotraukoje: M. Praspaliauskas

Komentarai
Kiti straipsniai