Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Mer­gai­čių krep­ši­nio tur­ny­ras Jur­bar­ke

Rug­sė­jo 14 die­ną Jur­bar­ke vy­kusiame mer­gai­čių, gi­mu­sių 2006 m. ir jau­nes­nių, krep­ši­nio 3×3 tur­ny­re „Jur­bar­kas 2019“ neblogai pasisekė Plun­gės SRC 1 mer­gai­čių komandai.

Tur­ny­re da­ly­va­vo ko­man­dos iš Šiau­lių, Aly­taus, Ma­ri­jam­po­lės, Jur­bar­ko ir Plun­gės.
Mer­gai­tės jė­gas ban­dė po­gru­piuo­se, į pus­fi­na­lius pa­te­ko abi plun­giš­kių ko­man­dos, o į fi­na­lą – Plun­gės SRC 1 mer­gai­čių  ko­man­da. Ko­vo­je dėl pir­mos vie­tos mer­gi­nos nu­si­lei­do  šei­mi­nin­kių ko­man­dai ir už­ėmė ant­rą­ją vie­tą. Tre­či­ą­ją vie­tą lai­mė­jo Ma­ri­jam­po­lės 1 ko­man­da.
Tri­taš­kių kon­kur­są lai­mė­jo Ga­bi­ja Bur­nei­kai­tė, fi­na­le su­si­run­gu­si su ko­man­dos drau­ge Da­nie­le Pa­unks­ny­te, ku­ri li­ko an­tra.
Vi­sos da­ly­va­vu­sios mer­gi­nos ap­do­va­no­tos pri­si­mi­ni­mo do­va­nė­lė­mis. o pri­zi­nin­kės – me­da­liais ir tur­ny­ro marš­ki­nė­liais. Ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo Ga­bi­ja Til­vi­kai­tė, Ug­nė Ber­ta­šiū­tė, Da­nie­lė Pa­unks­ny­tė ir Elin­ga Ei­ni­ky­tė.

Plun­gės SRC inf.

Komentarai
Kiti straipsniai