Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­ba grei­čiau­siai liks se­no­jo­je vie­to­je…

Vis dar nepa­si­spren­džia­ma dėl Vie­šo­sios įstai­gos Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos tar­ny­bos (GMP) pa­sta­to. Bu­vo svars­ty­mų ir sta­ty­ti nau­ją, ir kraus­ty­tis į se­no­sios po­li­kli­ni­kos pa­tal­pas, ir re­konst­ruo­ti se­ną­jį. Nau­jo pa­sta­to sta­ty­ba jau at­kri­to, o apie pas­ta­ruo­sius du va­rian­tus rug­sė­jo 17-ąją dis­ku­ta­vę Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai už­tik­rin­to ap­si­spren­di­mo vėl ne­pri­ėmė. Pa­na­šu, kad links­ta­ma prie to, jog GMP liks se­no­jo­je vie­to­je.

Dis­ku­si­jų ir po­sė­džių Sa­vi­val­dy­bė­je dėl Plun­gės GMP pa­sta­to bū­ta ne­ma­žai, bet vis ne­su­ta­ria­ma, kur šiai tar­ny­bai bū­tų ge­riau­sia vie­ta ir tin­ka­miau­sios pa­tal­pos.
Apie tai, ko­dėl Plun­gės GMP rei­kia nau­jo pa­sta­to – nau­jų pa­tal­pų dar­buo­to­jams ir ga­ra­žų au­to­mo­bi­liams – ra­šė­me ne kar­tą. Da­bar grei­to­ji yra įsi­kū­ru­si J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 97 B, Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čiuo­se ga­ra­žuo­se, ku­rie įei­na į li­go­ni­nės pa­sta­tų kom­plek­są. Pa­tal­pos yra la­bai pra­stos būk­lės, per ma­žos, ne­ati­tin­ka gais­ri­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų. Jų re­konst­ra­vi­mas bū­tų iš­ties ne­pi­gus, bet nau­jo pa­sta­to sta­ty­ba – dar bran­ges­nė, mi­li­jo­ni­nė…
Rug­sė­jo 17 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tas To­mas Jo­cys po­sė­džiau­to­jams iš­sa­miau pri­sta­tė tuos du va­rian­tus: kiek kai­nuo­tų se­no­jo pa­sta­to re­konst­ra­vi­mas, ir kiek – pa­tal­pų pri­tai­ky­mas šiai tar­ny­bai se­no­jo­je po­li­kli­ni­ko­je.
Kal­bant apie GMP įkur­di­ni­mą bu­vu­sios po­li­kli­ni­kos pa­sta­te (J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 91), tar­ny­ba už­im­tų ne vi­są pir­mą aukš­tą, o iki odon­to­lo­gi­jos-or­to­pe­di­jos sky­riaus. Pa­gal pa­da­ry­tą sche­mą, įė­ji­mas nu­ma­to­mas iš kie­mo pu­sės, o ša­lia bū­tų pa­sta­ty­ti ga­ra­žų blo­kai grei­to­sios au­to­mo­bi­liams. Pir­ma­me aukš­te tilp­tų vis­kas: ad­mi­nist­ra­ci­jos, po­il­sio, su­si­rin­ki­mų ir ar­chy­vo pa­tal­pos, vir­tu­vė­lė, dis­pe­če­ri­nė, du­šai, tu­a­le­tai, vais­ti­nė. Iš­ei­tų su­tvar­ky­ti ir pri­tai­ky­ti apie 208 kv. m plo­to pa­tal­pas – kai­nuo­tų ne ma­žiau 190 tūkst. eu­rų, o ga­ra­žų blo­kų sta­ty­ba – dar apie 80 tūkst. eu­rų.
Jei­gu bū­tų re­konst­ruo­ja­mos da­bar­ti­nės GMP pa­tal­pos – kai­nuo­tų apie 140 tūkst. eu­rų, bet čia dar ne­įskai­čiuo­tas sie­nų ap­šil­ti­ni­mas. Da­bar­ti­nis sta­ti­nys bū­tų tvar­ko­mas ne vi­sas (iš vi­so yra apie 400 kv. m), o tik da­lis, per du aukš­tus. Iš­ei­tų 215 kv. m. Ant­ra­me aukš­te lik­tų ad­mi­nist­ra­ci­ja, o pir­ma­me aukš­te pa­tal­pos bū­tų pri­tai­ko­mos vi­są pa­rą bu­din­čių bri­ga­dų dar­bui.
Kaip svars­tė T. Jo­cys, gal vis­gi ne­rei­kė­tų ver­tin­ti vien eko­no­mi­nio as­pek­to – svar­bi yra GMP ver­tė, jos vie­ta. Da­bar grei­to­ji yra tar­si ant­ra­me pla­ne – sta­ti­nių už­nu­ga­ry­je, tarp griū­van­čių pa­sta­tų, kur nė­ra tin­ka­mo tie­sio­gi­nio iš­va­žia­vi­mo. „Gal Sa­vi­val­dy­bei iš­vis rei­kė­tų tą skly­pą ati­da­lin­ti ir par­duo­ti su vi­sais se­nais sta­ti­niais?“ – sa­vo nuo­mo­nę dės­tė ar­chi­tek­tas. Že­mės ten yra apie 70 arų, tad gal ir pa­vyk­tų gau­ti 70 tūkst. eu­rų.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si GMP di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Vag­no­rie­nė sa­kė, jog dar­buo­to­jai la­bai ne­si­skun­džia da­bar­ti­nė­mis pa­tal­po­mis, ta­čiau jos ne­ati­tin­ka tar­ny­bai ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų.
Dėl se­no­jo po­li­kli­ni­kos pa­sta­to pir­mo­jo aukš­to da­lies ati­da­vi­mo grei­ta­jai di­de­lio džiaugs­mo ne­ro­dė li­go­ni­nės at­sto­vai – ūkio sky­riaus ve­dė­jas Ste­pas Pet­raus­kis ir di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Luo­tie­nė. „Kur ten esan­čią ki­ne­zi­te­ra­pi­jos sa­lę iš­kel­si­me? Esa­me ne­ma­žai in­ves­ta­vę sa­vo su­tau­py­tų pi­ni­gų. Mums la­bai gai­la tų pa­tal­pų. Tu­rė­si­te skir­ti mums lė­šų“, – sa­kė D. Luo­tie­nė. Ne­ūkiš­ku spren­di­mu to­kį su­ma­ny­mą pa­va­di­no ir S. Pet­raus­kis, svars­ty­da­mas, jog Sa­vi­val­dy­bė tu­rės su­tvar­ky­ti ant­rą­jį po­li­kli­ni­kos aukš­tą, no­rė­da­ma gau­ti pir­mą­jį! Ant­ra­me aukš­te, pa­sak ūkio sky­riaus ve­dė­jo, li­go­ni­nė jau tu­ri pla­nų įkur­ti akių li­gų, pro­ce­dū­rų, ma­sa­žo ir ki­tus ka­bi­ne­tus, taip pat – ar­chy­vo pa­tal­pas.
Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai krai­pė gal­vas, kaip čia iš­ei­na, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­su­si­kal­bė­jo su li­go­ni­ne, o jau pla­nuo­ja „im­ti“ pir­mą­jį bu­vu­sios po­li­kli­ni­kos aukš­tą?
Vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė pa­ti­ki­no, jog dėl grei­to­sios rei­ka­lų į vie­tą bu­vo va­žiuo­ta be­ne tris kar­tus, va­rian­tai ap­svars­ty­ti, ko­mi­te­tui pa­teik­ti yra du, tad be­li­ko ap­si­spręs­ti. „Ten, kur da­bar yra GMP, – griu­vė­sių mies­te­lis. Ne­bus ge­rai, jei ne­įveik­lin­si­me bu­vu­sio po­li­kli­ni­kos pa­sta­to – ten ir­gi liks griu­vė­siai. O grei­ta­jai ten vi­sai tik­tų“, – sa­kė vi­ce­me­rė ir ra­gi­no ko­mi­te­to na­rius pa­sa­ky­ti, ku­ria kryp­ti­mi to­liau ad­mi­nist­ra­ci­jai dirb­ti. Ta­čiau šie trau­kė pe­čiais ir vie­nin­gos nuo­mo­nės ne­tu­rė­jo. Vis­gi da­lis la­biau lin­ko prie to, kad Plun­gės GMP lik­tų se­no­jo­je vie­to­je.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai