Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Di­dy­sis ko­vo­to­jas su ko­rup­ci­ja pats pa­sly­do ant ko­rup­ci­jos grėb­lio?

Ar ga­li bū­ti, kad prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus tau­tai be­si­gy­ręs, jog „ko­rup­ci­ją Plun­gė­je nu­run­gė“, Plun­gės oli­gar­chu ti­tu­luo­ja­mas Ta­ry­bos na­rys, ži­no­mas ver­sli­nin­kas, „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­tur­tis ir Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas Liu­das Skie­rus įsi­pai­nio­jo į ko­rup­ci­nius veiks­mus siek­da­mas as­me­ni­nės nau­dos sa­vo ver­slui?

Jau­čia spau­di­mą iš po­li­ti­kų dėl pri­va­čių ver­slo in­te­re­sų

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, klau­san­tis UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­riaus Arū­no Ta­mo­šaus­ko spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu nu­skam­bė­ju­sių žo­džių, šiur­pas ėmė nuo min­ties, ko­kius me­to­dus ir veiks­mus at­lie­ka sa­vo val­džią ra­jo­ne įtvir­tin­da­mi di­die­ji „tei­suo­liai ir ko­vo­to­jai su ko­rup­ci­ja“. O at­sa­ky­mas į klau­si­mą, ar nau­ja­jam di­rek­to­riui kas nors da­ro įta­ką ir spau­di­mą, at­vi­ru­mu, ko ge­ro, nu­ste­bi­no ne vie­ną: „Da­ro. Ir da­ro tą po­li­ti­nę įta­ką, ma­no gal­va, dėl sa­vo pri­va­čių ver­slo in­te­re­sų“.
Toks A. Ta­mo­šaus­ko pa­sa­ky­mas pir­miau­sia tu­rė­tų pri­kaus­ty­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mo tar­ny­bos (STT), Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos ir Plun­gės sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­jos dė­me­sį, nes di­rek­to­rius at­vi­rai pa­sa­kė, kad jau­čia ver­sli­nin­kų-po­li­ti­kų spau­di­mą, vyks­ta įvai­riau­si po­kal­biai per tre­čiuo­sius as­me­nis, pa­ren­ka­mi kon­sul­tan­tai… Nors di­rek­to­rius ne­įvar­di­jo kon­kre­čios pa­var­dės, ta­čiau be užuo­lan­kų pa­sa­kė, kad to­kį spau­di­mą pa­ti­ria iš „Vi­čiū­nų“ ir su jais su­si­ju­sių ver­sli­nin­kų-po­li­ti­kų. To­kių Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je yra du: įmo­nės ben­dra­tur­tis L. Skie­rus ir jo pa­val­di­nys, po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ ved­lys Ro­ber­tas En­dri­kas.

Są­mo­nin­gai klai­di­na gy­ven­to­jus?

Rug­sė­jo 19-ąją su „Vi­čiū­nais“ sie­ja­mas po­li­ti­nis da­ri­nys „Vie­nin­ga Plun­gė“ į vie­šą­ją erd­vę iš­me­tė gy­ven­to­jus gąs­di­nan­čią ir UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ kal­ti­nan­čią ži­nu­tę: „Šio­mis die­no­mis pa­skelb­ta, kad be­veik vi­so­je Lie­tu­vo­je pin­ga ši­lu­ma, nes apie 30 proc. at­pi­go bio­ku­ras, de­ja, Plun­gė­je yra at­virkš­čiai – ši­lu­ma brangs! Gy­ve­nam pa­ra­dok­sų mies­te? UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ var­to­to­jams tai­ko­ma ši­lu­mos kai­na per me­tus – nuo 2018 m. spa­lio mėn. iki 2019 m. spa­lio mėn. – iš­au­go nuo 6,10 ct/kWh (su PVM) iki 6,91 ct/kWh (su PVM), t. y. +13,28 proc. Pa­grin­di­nė kai­nos di­dė­ji­mo prie­žas­tis – bran­giau įsi­gy­ta ši­lu­ma iš ne­pri­klau­so­mo ši­lu­mos ga­min­to­jo UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ (2018 m. spa­lio mėn. ši­lu­mos tin­klai iš UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ ši­lu­mą pir­ko už 2,66 ct/kWh, o 2019 m. spa­lio mėn. – už 3,62 ct/kWh).“
Gal tai su­ta­pi­mas, ta­čiau rug­sė­jo 20-ąją spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­rio­je da­ly­va­vo ir me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, ir UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ val­dy­bos pir­mi­nin­kė Jū­ra­tė Gar­čins­kai­tė, ši­lu­mos tin­klų va­do­vas pir­miau­sia pa­si­džiau­gė, kad gy­ven­to­jams ši­lu­ma šie­met… at­pigs 14 pro­cen­tų!
Ko sie­kia­ma pa­skel­biant vi­siš­kai prie­šin­gą in­for­ma­ci­ją, nei yra iš tik­rų­jų? Spren­džiant iš A. Ta­mo­šaus­ko spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je nu­ai­dė­ju­sių pa­sa­ky­mų, – vi­suo­me­nei įteig­ti, kad dėl di­de­lės ši­lu­mos kai­nos kal­ta UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“, o „Vi­čiū­nai“ su Ta­ry­bos na­riais L. Skie­ru­mi ir R. En­dri­ku tik sie­kia žmo­nėms ge­ro.
Vis­gi, at­ro­do, tai, kas vi­suo­me­nė­je bu­vo kal­ba­ma, iš­lin­do į die­nos pa­vir­šių: „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pė su ben­dra­tur­čiu tu­ri sa­vų in­te­re­sų Plun­gės ši­lu­mos ūky­je. Tiks­lui pa­siek­ti pa­nau­do­ja­mos vi­so­kios prie­mo­nės: ne­ofi­cia­lūs „pa­ta­ri­mi­niai“ po­kal­biai su nau­juo­ju di­rek­to­riu­mi (re­dak­ci­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja – pa­si­kvie­čiant jį pas sa­ve į ofi­są Bi­ru­tės gat­vė­je), kon­sul­tan­tų pa­rin­ki­mas, kal­ti­ni­mai kon­ku­ren­tams per po­li­ti­kus ir t. t.

Ban­do ko­vo­ti su ko­rup­ci­jos ap­raiš­ko­mis

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu pir­miau­sia di­rek­to­rius A. Ta­mo­šaus­kas pri­sta­tė jau pa­da­ry­tus dar­bus ir iš­šū­kius, su ku­riais te­ko su­si­dur­ti. Vie­nas jų – įgy­ven­din­ta ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos pro­gra­ma.
„Dar­bas, ku­rį sten­giau­si pir­mo­mis die­no­mis pa­da­ry­ti – per­žiū­rė­ti ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos pro­gra­mą: ko­kia ko­le­gų ki­tuo­se ši­lu­mos tin­kluo­se prak­ti­ka, su­si­pa­žin­ti su STT re­ko­men­da­ci­jo­mis, iš­va­do­mis ir tam tik­rais au­di­tais, ku­riuos jie yra pa­da­rę.
Ko­rup­ci­ja yra ne vien tai, ką mes ja va­di­na­me (gi­mi­nai­čių ir par­ti­jos bi­čiu­lių įdar­bi­ni­mas, pro­tek­cio­niz­mai, pir­ki­mo pro­ce­dū­rų ne­tin­ka­mas vyk­dy­mas, ne­pa­kan­ka­mas skaid­ru­mas). To­dėl į šį da­ly­ką sten­giau­si žiū­rė­ti ne for­ma­liai, nes dar ne­at­ėjęs į įmo­nę pa­ma­čiau, kad čia yra tam tik­rų pro­ble­mė­lių su iš­var­din­tais da­ly­kais“, – vie­ną svar­biau­sių sa­vo iš­šū­kių api­bū­di­no di­rek­to­rius.
Vi­sai ne­tru­kus, at­sa­ky­da­mas į žur­na­lis­tų klau­si­mus, di­rek­to­rius iš­klo­jo, su kuo jam sun­ku ko­vo­ti.
– Kal­bė­jo­te apie iš­šū­kius, su ku­riais su­si­dū­rė­te. O ar pa­ty­rė­te ko­kį nors spau­di­mą ir ver­slo, po­li­ti­kų pu­sės? Vie­ša pa­slap­tis – Plun­gė­je Jus lai­ko Skie­raus žmo­gu­mi?… – pa­klau­sė­me A. Ta­mo­šaus­ko.
– Ma­ne? Skie­raus žmo­gu­mi? Rei­kė­tų jo klaus­ti. To­kią nuo­mo­nę esu gir­dė­jęs, bet… Kal­bė­jo­me čia apie vi­so­kius sun­ku­mus. Po kiek lai­ko at­si­su­kęs at­gal, tuos sun­ku­mus ki­taip ver­ti­ni. Kai pa­da­rai, at­ei­na džiaugs­mas, pa­si­ten­ki­ni­mas ir mo­ty­va­ci­ja da­ry­ti ki­tus dar­bus, ne­žiū­rė­ti į tuos sun­ku­mus. Jei kal­bė­si­me apie sun­kiau­sias si­tu­a­ci­jas šia­me dar­be, su ku­rio­mis bet ku­riam at­ėju­siam tek­tų ne­iš­ven­gia­mai su­si­dur­ti, tai – po­li­ti­ka ir ver­slas. Pra­de­da mai­šy­tis. Ir kai at­si­ran­da in­te­re­sai, ver­slo in­te­re­sai, ku­rie tau jau gu­li ant sta­lo, ne­duo­da ra­my­bės il­gam. Sun­kiau­sia la­vi­ruo­ti. Esa­me sa­vi­val­dy­bės įmo­nė ir ne­iš­ven­gia­mai tu­ri­me kal­bė­ti apie tai su Sa­vi­val­dy­be, Ta­ry­ba, val­dy­ba. Ma­nau, no­rint pri­im­ti tei­sin­gus spren­di­mus, bū­ti­ni pa­pras­ti, žmo­giš­ki, že­miš­ki ele­men­tai: vis­kas tu­ri bū­ti da­ro­ma vie­šai, kal­ba­ma­si ar­gu­men­tais, tu­ri bū­ti lo­gi­ka, o ne vis­kas pa­kam­piais spren­džia­ma… Sun­kiau­sia – tai ver­slo ir po­li­ti­kos mai­šy­mas. Yra daug ver­slo in­te­re­sų, ir kai nau­do­ja­ma­si po­li­ti­ne ga­lia, tai…
– O kas nau­do­ja­si po­li­ti­ne ga­lia ir da­ro Jums spau­di­mą?
– Jei pa­sa­kai A, ta­da B ir C rei­kia… Kal­bant apie tai, ne­už­ten­ka pa­sa­ky­ti ką nors pa­pras­tai. Rei­kia pa­aiš­ki­ni­mo.
Pra­dė­ti rei­kia nuo to, kad ga­li už­si­merk­ti, ei­ti ir da­ry­ti tai, ką no­ri. Bet aš at­ėjau iš ki­to­kių įmo­nių – 20 me­tų dir­bau va­ka­rie­tiš­ko­se įmo­nė­se (ban­kuo­se – aut. pa­sta­ba), kur kul­tū­ra bu­vo ki­to­kia. Su ja su­si­gy­ve­nau. Svar­biau­sia skaid­ru­mas – tiek spren­di­mų pri­ėmi­me, tiek vi­so­kių in­te­re­sų de­ri­ni­me (ver­slo, ta­vo įmo­nės, ta­vo darb­da­vio, kam tu at­sto­vau­ji). Tu­rė­jau ma­ty­ti la­bai aiš­kiai ri­bas ir jaus­ti, ei­ti aiš­kin­tis, tar­tis. Ga­lų ga­le yra ver­slo eti­ka. At­ėjau su to­kiu nu­si­tei­ki­mu ir su to­kia su­si­for­ma­vu­sia nuo­sta­ta į Plun­gės ši­lu­mos tin­klus.
Ma­tau, kad in­te­re­sų ši­lu­mos ūky­je Plun­gė­je yra ne­ma­žai. Rei­kia kal­bė­ti apie ri­bas. Sten­giuo­si veik­ti skaid­riai: ma­no kal­bė­ji­mas vi­sa­da pa­na­šus: jei čia šne­ku apie tai, tą pa­tį sa­kau ko­mi­te­te (Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos – aut. pa­sta­ba) ar kal­bė­da­ma­si su ko­kiu as­me­niu. Ir mū­sų vi­zi­ja yra to­kia (apie ko­rup­ci­ją kal­bant – aut. pa­sta­ba).
Yra „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“. Jo­kia čia pa­slap­tis, ji Plun­gė­je la­bai se­niai, ir šak­nis čia įlei­du­si la­bai gi­liai. Įlei­do tiek, kiek jiems lei­do tai da­ry­ti. O lei­do daug. Ir ne man spręs­ti, nes aš bu­vau nuo­ša­ly nuo to ver­slo, kas su­si­ję su ši­lu­mos ūkiu Plun­gė­je. Jie pa­si­nau­do­jo mak­si­ma­liai vis­kuo, kiek bu­vo ga­li­ma gau­ti. Ir tą ver­slą da­ro taip, kaip da­ro kie­tas ge­ras ver­sli­nin­kas. Be jo­kių skru­pu­lų, be jo­kių so­cia­li­nių lia lia lia. Į po­li­ti­ką, man ro­dos, jie ne­la­bai ei­na. Taip, yra ag­re­sy­vūs, bru­ta­lūs ir pa­si­nau­do­ja vi­so­mis įsta­ty­mų spra­go­mis, ko­kios tik yra. Tai, kaip jie da­ro ver­slą, man ne­pa­tin­ka, bet jie ne­si­slaps­to: tai čia vei­kian­ti įmo­nė, re­gu­liuo­ja­ma VERT-o (Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba – aut. pa­sta­ba). Kiek spra­gų ran­da, tiek pa­si­nau­do­ja. Vie­na iš di­džiau­sių mū­sų pro­ble­mų yra ma­ni­pu­lia­vi­mas ku­ro kai­no­mis, t. y. pa­si­nau­do­ji­mas si­tu­a­ci­ja tų įmo­nių ver­ti­ka­lė­je, ko­kią jie tu­ri: per ku­ro kai­nas jie gau­na žy­miai di­des­nę pel­no mar­žą, nei lei­džia jiems pa­si­im­ti re­gu­lia­to­rius VERT-as.
Man ne­pa­tin­ka, kaip jie da­ro tą ver­slą. Ir tai yra vie­nas iš iš­šū­kių mums: ras­ti, kaip su jais ben­drau­ti. O kal­bė­tis rei­kia, ne­žiū­rint, ar jis my­li­mas, ger­bia­mas, ar kon­ku­ren­tas ir t. t. Nuo to ne­pa­bėg­si.

No­ri, kad už tra­są su­mo­kė­tų var­to­to­jai

– Ne pa­slap­tis yra ir „Vi­čiū­nų“ in­te­re­sas. 2013 m. „Vi­čiū­nai“ iš Plun­gės ši­lu­mos tin­klų yra ga­vę pri­si­jun­gi­mo są­ly­gas. Iš vi­sų tų de­ta­lių, ku­rios dė­lio­ja­si šian­dien, iš kal­bė­ji­mo, ne­kal­bė­ji­mo, užuo­mi­nų, tie­sio­gi­nių, ne­tie­sio­gi­nių, per tre­čius žmo­nes, ma­tau, kad jie tik­rai tu­ri in­te­re­sų į Plun­gės ši­lu­mos ūkį. Ir da­bar tas ma­ty­mas pa­grįs­tas in­for­ma­ci­ja, ku­ri at­ei­na iki ma­nęs: pa­slėp­to­mis, iš­ra­din­go­mis ir ne­iš­ra­din­go­mis for­mo­mis.
Jie tu­ri pa­kan­ka­mai ga­my­bi­nių šal­ti­nių, tu­ri at­li­ki­nės ši­lu­mos, ga­li op­ti­ma­liau pa­nau­do­ti ga­my­bi­nius pa­jė­gu­mus, pa­kel­ti nau­din­go vei­ki­mo ko­e­fi­cien­tą. Vi­sa tai op­ti­ma­liai su­si­tvar­kę, ga­lė­tų par­duo­ti at­li­ki­nę ši­lu­mą Plun­gės mies­tui – jiems iš tik­rų­jų bū­tų ne­blo­gas biz­nis. Ir aš čia ne­ma­tau nie­ko blo­go. Jiems 2013 m. bu­vo iš­duo­tos pri­si­jun­gi­mo są­ly­gos ir ati­da­ry­ti var­tai…
Bet kal­bant apie to­les­nį li­ki­mą, kas bu­vo 2013 me­tais, ži­nau, kad jiems pa­gal tas pri­si­jun­gi­mo są­ly­gas rei­kė­jo at­ei­ti (at­ves­ti tra­są – aut. pa­sta­ba) iki V. Ma­čer­nio gat­vė­je esan­čios ši­lu­mos tie­ki­mo sis­te­mos. Nes čia yra pa­grin­di­nė rin­ka. Tai, kas yra Lent­pjū­vės gat­vė­je, ne­įdo­mu – ten ma­ža rin­ka. Ir „Vi­čiū­nams“ to tik­rai ne­pa­kan­ka. Ma­tyt, po vi­sų ver­ti­ni­mų tai pa­si­ro­dė tech­niš­kai per­ne­lyg su­dė­tin­ga, per daug bran­gu nu­ties­ti tra­są nuo „Vi­čiū­nų“ iki čia. Plius at­si­ran­da tech­no­lo­gi­niai nuos­to­liai vamz­dy­ne. Il­gos tra­sos – di­des­nės ne­tek­tys. Nu­ga­ruo­ja ši­lu­ma. Vi­sa tai pa­gal pri­si­jun­gi­mo są­ly­gas pri­si­i­ma tie­kė­jas. Čia at­si­ran­da pro­ble­mė­lė ir tuo pa­čiu in­te­re­sas Nr. 1. Ko­dėl ne­pri­ver­tus tai pa­da­ry­ti Plun­gės ši­lu­mos tin­klų? Sa­vo są­skai­ta, sa­vo var­to­to­jų są­skai­ta. Tai bū­tų ge­riau­sias spren­di­mas! Ma­tau to­kį vei­ki­mą. La­bai daug žings­nių da­ro­ma: jūs nu­ties­ki­te tra­są, su­jun­ki­te vamz­džius.

Tiks­las – už­im­ti „Plun­gės bio­e­ner­gi­jos“ vie­tą?

– Tai pir­mas da­ly­kas. Ant­ras – įei­ti į rin­ką. Da­bar jo­je yra Plun­gės ši­lu­mos tin­klai su sa­vo ga­my­bos čia ir Lent­pjū­vės gat­vė­je du­ji­niais įren­gi­mais, ir yra „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ su sa­vo įren­gi­mais. Tad lo­giš­ka bū­tų ką nors da­ry­ti, kaž­kaip veik­ti, kad „Plun­gės bio­e­ner­gi­jai“ bū­tų blo­giau. Taip sa­kau, nes ma­tau iš žings­nių, ku­rie da­ro­mi.
Ar da­ro kas nors po­li­ti­nę įta­ką? Da­ro. Ir da­ro, ma­no gal­va, dėl sa­vo pri­va­čių ver­slo in­te­re­sų. Jei „Plun­gės bio­e­ner­gi­jai“ bus blo­giau, jei jie at­si­sa­kys ko­kių nors in­ves­ti­ci­nių ver­slo pla­nų, jei­gu mes su jais ne­kal­bė­si­me, ne­at­sa­ky­si­me, su­kom­pli­kuo­si­me jų pla­na­vi­mą, jų at­ei­tį, sa­ky­kim, bū­si­mą veik­lą (ga­li­ma ne­sun­kiai pa­siek­ti, kad jų sa­vi­kai­na pa­di­dė­tų), kas bus to­liau? Įei­na tre­čias NŠG (ne­pri­klau­so­mas ši­lu­mos ga­min­to­jas – aut. pa­sta­ba), ir kur mes vi­si su­si­tin­ka­me? BALTPOOL bir­žo­je (Ener­gi­jos iš­tek­lių bir­ža). Su sa­vo sa­vi­kai­niais. Tad kuo kon­ku­ren­tams blo­giau, tuo ga­liu gau­ti di­des­nę pel­no mar­žą. Čia taip lo­giš­kai vis­kas su­ei­na iš vei­ki­mo, šne­kė­ji­mo, neš­ne­kė­ji­mo, to­kia yra vi­zi­ja vie­no Plun­gės po­li­ti­ko, ku­ri ne­iš­sa­ky­ta vie­šai. Bet ji vi­sai ne­ati­tin­ka ma­no vi­zi­jos.
Pa­da­ry­ki­me vis­ką, kad „Plun­gės bio­e­ner­gi­jai“ bū­tų blo­giau, ir ši­lu­mos tin­klai už­si­kur­tų du­jas. Ta­da ši­lu­mos tin­klams ir­gi ne­bū­tų ge­rai. Jei kal­ba­me apie du­jas, tai Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pra­šė skai­čia­vi­mų, ku­rių anks­čiau ne­da­ry­da­vo­me (kiek pa­brang­tų kai­na var­to­to­jams – aut. pa­sta­ba).
Pa­gal mū­sų skai­čia­vi­mus, jei mes eli­mi­nuo­tu­me „Plun­gės bio­e­ner­gi­ją“ ir ku­rį lai­ką kū­ren­tu­me du­jo­mis, tai šian­die­ni­nė­mis są­ly­go­mis kai­na var­to­to­jui tu­rė­tų pa­di­dė­ti 25 proc.! Aš tik­rai ne­si­ža­viu šia idė­ja. Tai ga­lė­tų bū­ti kaip gel­bė­ji­mo­si ra­tas, jei ko­kia ava­ri­ja įvyk­tų, bet są­mo­nin­gai ei­ti to­kių spren­di­mų link… Tik­rai ne­no­rė­čiau bū­ti to­kio spren­di­mo au­to­rius ir at­sa­ky­ti už pa­sek­mes.

Tu­rė­tų nu­si­ša­lin­ti nuo su ši­lu­mos ūkiu su­si­ju­sių klau­si­mų

– Ne­ži­nau, ką to­liau da­ry­ti, nes in­te­re­sas nie­kur ne­dings. Ma­nau, rei­kia kal­bė­ti, ko­kią po­zi­ci­ją už­ima Ta­ry­bos na­riai. Kiek­vie­nas Ta­ry­bos na­rys ga­li pa­si­rink­ti, juk jis at­sto­vau­ja par­ti­jai, jos in­te­re­sams, at­sto­vau­ja tam, kam no­ri at­sto­vau­ti, bet man bū­tų ge­rai ži­no­ti, ku­rią in­te­re­sų gru­pę jie ren­ka­si. Tu­ri­te „Vi­čiū­nų“ in­te­re­są – vis­kas ge­rai. Blo­gu­mo nė­ra. Sė­da­me prie sta­lo: „Vi­čiū­nai“ čia, mes čia. Šne­ka­mės, ko jūs no­ri­te, kaip jums įei­ti į rin­ką, ir ką mes ga­li­me ar ne­ga­li­me pa­da­ry­ti.
Bet da­bar tai vie­šai ne­dek­la­ruo­ja­ma, ei­na­ma per ap­link­ke­lius, sa­ko­ma: „Ži­nai, mes čia no­ri­me pa­dė­ti ši­lu­mos tin­klams.“ Kaž­kas ma­no „mai­ku­tę“ (Ši­lu­mos tin­klų – aut. pa­sta­ba) ap­si­vil­kęs, esą ši­lu­mos tin­klų ger­bė­jas tei­kia pa­siū­ly­mus ir sa­ko: „Aš no­riu pa­dė­ti“. Bet jau­čiu, kad jis tuoj į mū­sų var­tus įspirs. Ne­ži­nau, su ko­kiais in­te­re­sais jis at­ėjo. Te­gul Ta­ry­bos na­riai pa­si­ren­ka, kam at­sto­vau­ja, ir te­gul vie­šai de­kla­ruo­ja. Žmo­nės iš „Plun­gės bio­e­ner­gi­jos“ ir „Vi­čiū­nų“ tu­rė­tų nu­si­ša­lin­ti nuo klau­si­mų, spren­di­mų, su­si­ju­sių su ši­lu­mos ūkiu.
Ki­taip net ne­ži­nau prie ko pri­ei­si­me, bet tik­rai ne prie Skan­di­na­vi­jos. Pri­ei­si­me prie Ru­si­jos pa­vyz­džių, kaip da­ro­mas ver­slas nau­do­jan­tis po­li­ti­ka.
Ir tik­rai ant ma­no sta­lo ne­tu­rė­tų bū­ti klau­si­mų, ko­dėl mes, ši­lu­mos tin­klai, tu­rė­tu­me nu­ties­ti rau­do­ną ki­li­mą link „Vi­čiū­nų“ vamz­džio pa­vi­da­lu ir už tai su­mo­kė­ti pa­tys ar­ba iš var­to­to­jų ki­še­nės.

Po­kal­bių daug ir la­bai iš­ra­din­go­mis for­mo­mis

– Ar tu­rė­jo­te kon­kre­čių po­kal­bių su L. Skie­ru­mi? Ar jis da­vė nu­ro­dy­mų, kaip tu­rė­tų bū­ti, ką pa­rink­ti? Ar bu­vo­te su­si­ti­kę?
– Čia ir su­sto­ki­me. Pa­sa­kiau dau­giau, nei no­rė­jau pa­sa­ky­ti. To, ką sa­kiau, ne­iš­gal­vo­jau. Prie­mo­nių, bū­dų, po­kal­bių, tie­sio­gi­nių ir ne­tie­sio­gi­nių – daug. Ir la­bai iš­ra­din­go­mis for­mo­mis. No­rė­čiau pa­si­lik­ti sau tuos smul­kes­nius da­ly­kus.

(Ne)pri­klau­so­ma val­dy­ba

– Po­kal­bio pra­džio­je už­si­mi­nė­te apie ne­pri­klau­so­mą Ši­lu­mos tin­klų val­dy­bą. Ar ji jau iš­rink­ta? Ar jo­je yra as­me­nų, su­si­ju­sių su „Vi­čiū­nais“ ar „Vie­nin­ga Plun­ge“?
– Aš ne­ga­liu nie­ko sa­ky­ti apie pa­var­des: ne­tu­riu tei­sės var­din­ti. Yra Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, gal jis ga­li pa­sa­ky­ti.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas:
– Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad kaip ir dau­ge­liu at­ve­jų, ga­li­ma su dau­ge­liu su­si­ė­ji­mų su­ras­ti. Yra griež­tos tai­syk­lės, ku­rios sa­ko, kad Val­dy­bo­je ne­ga­lės bū­ti nei Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jo ar­ti­mi gi­mi­nai­čiai, nei Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, nei Ta­ry­bos na­rys. Ben­dra­par­tie­tis? Ga­li­ma su­ras­ti są­sa­jų ne tik su „Vie­nin­ga Plun­gę“, ga­li bū­ti ir su li­be­ra­lais.
– O to­je val­dy­bo­je yra Mar­ga­ri­ta Cha­ri­to­no­va?
– Jei taps. Spa­lio 7 die­ną bus aiš­ki Val­dy­ba.
Arūnas Tamošauskas: „Aš tą są­ra­šą (bū­si­mų Val­dy­bos na­rių) ma­čiau, bet pa­var­džių ne­įvar­din­siu. Kai stu­di­ja­vau aukš­to­jo­je, ma­no dės­ty­to­jas Gla­vec­kas tu­rė­jo to­kią ver­ti­ni­mo sis­te­mą: la­bai ge­rai, ge­rai ir įdo­miai. Tai čia tas są­ra­šas ati­tik­tų ver­ti­ni­mą „įdo­miai“. Ne­rei­kia nu­du­sin­ti „Plun­gės bio­e­ner­gi­jos“, nes ką ta­da tu­rė­si­me? Bio­e­ner­gi­ją 2. Ne­kon­ku­ruo­jan­čią ir aukš­tas lu­bas tu­rin­čią, bus ta pa­ti si­tu­a­ci­ja, ko­kia yra da­bar. Tai leis­ki­me jiems gy­vuo­ti, su­si­ti­ki­me BALTPOOL-e vi­si trys, ir ta­da var­to­to­jai iš­loš.

Pa­rink­to kon­sul­tan­to at­si­sa­kė

– Vie­na­me iš ko­mi­te­tų pa­va­sa­rį kal­bė­ta, kad Ši­lu­mos tin­klai tu­ri nu­si­pirk­ti kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gas net dve­jiems me­tams. Ir su­ma bu­vo įvar­din­ta – be­rods 30 tūkst. Eur. Ar bu­vo pa­slau­ga įsi­gy­ta, ar ji rei­ka­lin­ga, ir ko­kia tai įmo­nė? Gir­dė­ti kal­bų, kad ji bu­vo net pa­rink­ta…
– Tas klau­si­mas bu­vo ap­tar­tas, be­rods, ba­lan­džio mė­ne­sį ko­mi­te­te. Jis ma­ne už­klu­po ne­ti­kė­tai, nes ne­bu­vo įtrauk­tas į dar­bot­var­kę. Pa­me­nu, ko­mi­te­te bu­vau vi­sai ki­tu klau­si­mu ir jau ruo­šiau­si ženg­ti pro du­ris, o man sa­ko: „Pa­lauk dar, mes no­ri­me pa­kal­bė­ti apie au­di­tą, eks­per­ti­zę ir kaž­ką dau­giau“. Iš­si­gan­dau – grės­min­gi žo­džiai… Kas čia da­bar, ne­la­bai jau­kiai pa­si­ju­tau… Ir pri­sė­dau. Vi­sų pir­ma drįs­tu abe­jo­ti, ar tie po­li­ti­kai ge­riau ži­no, ko man rei­kia. Ant­ras da­ly­kas – įvar­din­ta su­ma, ter­mi­nas. Man iš­kart pa­si­ro­dė keis­ta: ko­dėl dve­jiems me­tams, ko­dėl 30 tūkst. eu­rų su­ma, ku­ri mums, ši­lu­mos tin­klams, yra la­bai di­de­lė. Mes tau­po­me, spau­džia­mės, al­gų ne­sa­me dar­buo­to­jams pa­kė­lę, ir čia šast – 30 tūkst. eu­rų iš­me­ta­me kaž­ko­kiai idė­jai, ku­ri man ne­su­pran­ta­ma – su ma­ni­mi nie­kas net ne­kal­bė­jo. Rei­kia kon­sul­tan­tų, pa­si­ro­do! Aiš­ku, mums gal rei­kia kon­sul­tan­tų, bet aš pats ga­liu su­si­ras­ti juos, esu ir klau­si­mų su­si­ra­šęs, kas rei­ka­lin­ga. Bet da­ry­ti rei­kia ne taip, kad „per­kam ir vis­kas“!
Aš nu­ė­jau ki­tu ke­liu. Nu­pir­ko­me kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gas, bet pa­ruo­šė­me tech­ni­nes są­ly­gas rū­pi­mais klau­si­mais. Įdo­mu su­ži­no­ti iš kon­sul­tan­tų, pro­tin­gų žmo­nių, kas mums ak­tu­a­lu Plun­gė­je.
Pra­ve­dė­me vie­šą­jį pir­ki­mą, ir ta fir­ma ki­tą sa­vai­tę tu­ri pa­teik­ti įver­ti­ni­mą, ką da­ry­ti, kad var­to­to­jui su­ma­žė­tų kai­na.
Bet kai ruo­šiau tas pir­ki­mo są­ly­gas, su­lau­kiau vi­so­kiau­sių ban­dy­mų pa­kreip­ti ma­ne at­gal „į tei­sin­gą ke­lią“, iš ku­rio, jų ma­ny­mų, bu­vau iš­sly­dęs… Ju­tau, kad man no­rė­jo įkiš­ti vie­ną įmo­nę. Bu­vo no­ri­ma pi­ni­gus skir­ti kon­kre­tiems kon­sul­tan­tams. Aš ne­pa­si­da­viau. Ko­kia tai fir­ma? Ži­no­ma, Plun­gė­je gir­dė­ta. „Tec In­dust­ry“. Jie per­nai ruo­šė tuos du pro­jek­tus. Bet kai da­riau vie­šą­jį pir­ki­mą, jų net ne­įtrau­kiau į są­ra­šą, abe­jo­da­mas, ar jie ne­pri­klau­so­mi.

Ne­iš­tvė­rė?

Kas tu­rė­jo at­si­tik­ti, kad taip griež­tai ir vie­šai pra­bil­tų ne­pil­nus me­tus Ši­lu­mos tin­klų va­do­vo pos­te dir­bęs ir net Skie­raus žmo­gu­mi va­din­tas A. Ta­mo­šaus­kas? Iš spau­dos kon­fe­ren­ci­jos aiš­ku, kad va­ka­rie­tiš­ką ver­slo eti­ką įsi­sa­vi­nęs va­do­vas ne­ap­si­ken­tė jam da­ro­mo ver­sli­nin­kų-po­li­ti­kų, sie­kian­čių ši­lu­mos ūkį pa­jung­ti sa­vo as­me­ni­nei nau­dai, spau­di­mo. Klau­si­mas tik, ko­dėl ne­si­krei­pė į STT?
Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs me­ras A. Kli­šo­nis sa­kė, kad jam ir­gi ne­bu­vo ži­no­mi to­kie fak­tai, ir jei tiek A. Ta­mo­šaus­kui, tiek Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui M. Kau­nui, ko­vo­jant su ben­dra­par­tie­čių da­ro­ma įta­ka, rei­kės pa­gal­bos – jis pa­si­ry­žęs pa­dė­ti.
Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo įvar­din­ta ko­rup­ci­jos ap­raiš­ka (ban­dy­mas da­ry­ti įta­ką), įvar­din­ta net įmo­nė. Aki­vaiz­du, kad mi­nė­tos įmo­nės at­sto­vai Taryboje ga­lė­jo su­pai­nio­ti vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus. Tad kas to­liau?
Re­dak­ci­ja pa­pra­šė sa­vo po­zi­ci­ją šiuo klau­si­mu iš­sa­ky­ti Sei­mo na­rį Jur­gį Raz­mą, ku­ris ne kar­tą yra krei­pę­sis į įvai­rias ins­ti­tu­ci­jas dėl pa­žei­di­mų Sa­vi­val­dy­bė­je vyk­dant kon­kur­sus ir pan. Skir­tin­gai nei ki­tais at­ve­jais, Sei­mo na­rys ap­si­ri­bo­jo trum­pu ko­men­ta­ru: „Ger­biu sa­vi­val­dos sa­va­ran­kiš­ku­mą. Ti­kiu, kad ra­jo­no po­li­ti­kai tin­ka­mai iš­spręs vi­sas iš­ki­lu­sias pro­ble­mas“.
Pir­ma­die­nį dar kar­tą pa­klaus­tas, ar dėl vie­šai nu­skam­bė­ju­sių skan­da­lin­gų fak­tų me­ras A. Kli­šo­nis ne­ža­da kreip­tis į STT ar VTEK, at­sa­kė, kad jei gaus iš A. Ta­mo­šaus­ko in­for­ma­ci­jos, kad spau­di­mas po spau­dos kon­fe­ren­ci­jos te­be­da­ro­mas, ži­no­ma, kreip­sis.
Kiek griež­čiau po­zi­ci­ją iš­sa­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ta­das Šet­kaus­kas.
„Eti­kos ko­mi­si­ja sa­vo veik­lo­je va­do­vau­ja­si nuo­sta­tais, pa­tvir­tin­tais Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos. Nuo­sta­tai nu­ma­to, kad po­li­ti­ko el­ge­sio ty­ri­mas ga­li bū­ti pra­dė­tas esant ju­ri­di­nio ar fi­zi­nio as­mens skun­dui ar­ba kai vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se pa­skelb­ta pa­grįs­ta in­for­ma­ci­ja apie vals­ty­bės po­li­ti­ko ga­li­mai pa­da­ry­tą pa­žei­di­mą.
Šiuo at­ve­ju man nė­ra ži­no­ma, kad Eti­kos ko­mi­si­jai bū­tų pa­teik­tas skun­das dėl po­li­ti­nio spau­di­mo UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­riui. Kaip su­pran­tu, ši in­for­ma­ci­ja dar nė­ra pa­skelb­ta vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se. To­dėl ko­mi­si­ja kol kas ne­tu­rė­jo pa­grin­do pra­dė­ti ty­ri­mo.
Jei­gu to­kia in­for­ma­ci­ja bus pa­skelb­ta vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se ar­ba bus gau­tas skun­das, ko­mi­si­ja tu­rės pa­grin­do rink­tis į po­sė­dį dėl po­li­ti­kų el­ge­sio ty­ri­mo“, – ra­šo­ma T. Šet­kaus­ko re­dak­ci­jai at­siųs­ta­me at­sa­ky­me.
Ką ma­no apie jo įmo­nei ir jam mes­tus kal­ti­ni­mus pats L. Skie­rus? Re­dak­ci­ja nu­siun­tė ver­sli­nin­kui-po­li­ti­kui pa­klau­si­mą ir pa­pra­šė iki nu­sta­ty­to lai­ko pa­teik­ti at­sa­ky­mus ar­ba pra­neš­ti, kiek jam rei­kia lai­ko jiems pa­teik­ti. Di­džio­ji da­lis klau­si­mų rei­ka­lau­ja tik trum­po at­sa­ky­mo: „Taip“ ar­ba „Ne“.
Iki laik­raš­čio ati­da­vi­mo pirmadienį į spaus­tu­vę laiko Ta­ry­bos na­rys at­sa­kymo neatsiuntė, nors laiš­ko per­skai­ty­mo pa­žy­ma gau­ta sek­ma­die­nį.
„Vie­nin­gos Plun­gės“ į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pareigas deleguotas M. Kaunas, ko­men­ta­ro kol kas taip pat ne­pa­tei­kė.
Sa­vo po­zi­ci­ją spau­dos kon­fe­ren­ci­jos te­ma pa­ža­dė­jo pa­teik­ti ir UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“.

 

Žyd­rū­nas PILITAUSKAS

 

Nuotraukoje: Pavasarį dalyvaudamas savivaldos rinkimuose, L. Skierus reklaminiame plakate teigė: „Sa­vi­val­dy­bė tu­ri są­ži­nin­gai val­dy­ti ben­druo­me­nės tur­tą, nes tai yra mū­sų vi­sų ben­dra ge­ro­vė. Žmo­nės, nuo ku­rių tai pri­klau­so, tu­ri bū­ti gar­bin­gi.“ Įdomu, kaip verslininkas ir politikas dabar vertina savo žodžius ir elgesį?

 

P. S. Kai laikraščio maketas pirmadienį buvo pateiktas spaustuvei, už valandos nuo nustatyto atsakymo laiko, redakcija sulaukė L. Skieraus atsakymo. Negalėdami jo išspausdinti laikraščio antradienio numeryje, dedame į internetinį puslapį.

 

„Plungės žinių“ redakcijai,

„Labas rytas,

Į Jūsų atsiųstus klausimus nelabai žinau, ką atsakyti, kadangi Vičiūnų grupė jau daug metų nebesvarsto galimybės parduoti atliekamą šilumą- dėl stabilaus didelio gamybos augimo biokuro katilinė apkrauta 100 proc. ir dalį šilumos gaminame iš gamtinių dujų.

Jūsų minimos įmonės UAB „TEC Industry“ darbuotojai yra vieni iš geriausių Lietuvoje šilumos specialistų, kurie sukūrė prielaidas Utenos šilumos tinklams, Šilutės šilumos tinklams, Alytaus šilumos tinklams, kurie yra vieni pigiausių Lietuvoje. Dėl to pavasarį įvyko susitikimas su šios įmonės atstovais, kad UAB „Plungės šilumos tinklai“ direktorius Arūnas Tamošauskas pažintų šiuos žmones, kurie padarė geriausia Lietuvoje.

Man nesuprantama, kodėl nesiekiama daryti veiksmų, kurie sustabdytų kainos kėlimą. Š.m. spalio mėnesį šiluma Plungei bus gerokai brangesnė nei 2018m. spalį- ir įvertinant tai, kad biokuro kaina labai stipriai nukrito.

Manau, kad vietoje viešo emocijų reiškimo UAB „Plungės šilumos tinklai“ direktorius Arūnas Tamošauskas geriau susikoncentruotų į darbą, kad pagaliau pradėtų mažėti UAB „Plungės šilumos tinklai“ parduodamos šilumos kaina.

Liudas Skierus“

 

Redakcija L. Skieraus klausė:

 

Laba vakarą,

rengiame straipsnį apie „Vičiūnų“ ir su jais susijusių verslininkų-Tarybos narių daromą įtaką UAB „Plungės šilumos tinklai“. Prašytume iki ryt ryto 9 val. pateikti atsakymus į klausimus. Jei jums reikia daugiau laiko atsakymams parengti, prašome informuoti.

Rugsėjo 20 d., UAB „Plungės šilumos tinklai“ direktorius Arūnas Tamošauskas spaudos konferencijoje atvirai pareiškė, kad patyrė verslininkų-politikų spaudimą dėl sprendimų, susijusių su šilumos tinklais. Spaudimą jam darė ir daro „Vičiūnų“ įmonė ir jos Tarybos nariai.

Prašome atsakyti:

  1. Ar jūs, ar koks kitas jūsų įmonės atstovas, kuris yra Savivaldybės tarybos narys, darė spaudimą UAB „Plungės šilumos tinklai“ direktoriui dėl trasos nutiesimo ir sujungimo tarp jūsų įmonės ir V. Mačernio gatvės katilinės?
  2. Ar jūs, ar koks kitas jūsų įmonės atstovas, kuris yra Savivaldybės tarybos narys, inicijavote konsultantų parinkimą UAB „Plungės šilumos tinklai“, konkrečiai įvardinant net įmonę – UAB „TEC Industry“ ir paskiriant jai net tam tikrą sumą?
  3. Ar jūs, ar koks kitas jūsų įmonės atstovas, kuris yra Savivaldybės tarybos narys, turi sąsajų su minėta įmone; ar naudojosi jos paslaugomis?
  4. Galite patvirtinti ar paneigti, kad aptariant šilumos ūkio klausimus pas save į biurą Birutės g. buvote išsikvietę UAB „Plungės šilumos tinklai“ direktorių Arūną Tamošauską?
  5. Ar nemanote, kad darydamas spaudimą ir nenusišalindamas nuo klausimų, susijusių su Plungės šilumos tinklais, supainiojote viešuosius ir privačius interesus?
  6. Ar nemanote, kad spaudimo darymas UAB „Plungės šilumos tinklai“ direktoriui yra atvira korupcija?

Atsakymų iki nurodyto laiko ir datos nepateikimas ar neinformavimas, kada juos ketinate pateiksite, bus laikoma, kad jūsų atsisakėte būti išklausytas ir pateikti savo nuomonę.

Komentarai
Kiti straipsniai