Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Vil­niaus ma­ra­to­ne ži­bė­jo ir plun­giš­kiai

Sek­ma­die­nį Vil­niu­je, Ka­ted­ros aikš­tė­je, į de­šim­tūks­ta­ti­nę bė­gi­kų mi­nią įsi­lie­jo ir trys Plun­gės klu­bo „Ver­smė“ na­riai – An­drius Prei­bys, Min­dau­gas Šalt­me­ris ir Rim­vy­das Al­mi­nas. Daug lai­ko tre­ni­ruo­tėms ati­da­vę plun­giš­kiai, pa­mir­šę nuo­var­gį ir skaus­mą, „Dans­ke Bank Vil­niaus ma­ra­to­no“ fi­ni­šo li­ni­ją kir­to ap­len­kę šim­tus var­žo­vų.

Il­giau­sią ir dau­giau­siai iš­tver­mės pa­rei­ka­la­vu­sią 42 km ir 195 m dis­tan­ci­ją bė­gę A. Prei­bys ir M. Šalt­me­ris pra­no­ko sa­vo ir sir­ga­lių lū­kes­čius: An­drius, tra­so­je už­tru­kęs 2 val. 45 min. ir 18 sek., fi­ni­ša­vo 10-asis, Min­dau­gas, ma­ra­to­no dis­tan­ci­ją įvei­kęs per 3 val. 3 min. ir 24 sek., – 43-ia­sis. Ma­ra­to­ną bė­go dau­giau kaip 1100 bė­gi­kų iš Lie­tu­vos ir sve­čių ša­lių, jį pa­vy­ko įveik­ti 856 da­ly­viams.
An­driui šis ma­ra­to­nas ne­bu­vo pir­mas, „Ver­smės“ klu­bo na­rys pas­ta­ruo­ju me­tu ren­ka­si il­gas ir su­dė­tin­gas dis­tan­ci­jas, ku­rio­se ki­lo­met­rų kar­tais bū­na net­gi dau­giau kaip 100. Tuo tar­pu Min­dau­gas to­kio il­gio dis­tan­ci­ją var­žy­bo­se įvei­kė pir­mą kar­tą. Ta­čiau, kaip pa­ti­ki­no iš­kart po var­žy­bų, tik­rai ne pas­ku­ti­nį. Abu bė­gi­kai sa­kė esą pa­ten­kin­ti už­im­to­mis vie­to­mis, bi­čiu­liš­kai svei­ki­no vie­nas ki­tą bei džiau­gė­si sir­ga­lių pa­lai­ky­mu.
O de­šim­ties ki­lo­met­rų dis­tan­ci­ją skrie­te pra­skrie­jo (35 min. 2 sek.) R. Al­mi­nas. Tarp 1969 šio­je tra­so­je fi­ni­ša­vu­sių da­ly­vių jis bu­vo 6-asis, o tarp lie­tu­vių – tre­čia­sis.

Klu­bo „Ver­smė“ inf.

Nuotraukoje: M. Šaltmeris

Komentarai
Kiti straipsniai