Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Švie­sos ieš­kok nak­ty­je

Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, pir­mą­jį rug­sė­jo penk­ta­die­nį Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tras ir ben­druo­me­nė „Gar­dai“ kvie­tė patirti nau­jų įspū­džių, spal­vų, pa­si­gė­rė­ti įspū­din­ga mu­zi­kos, švie­sos ir van­dens šven­te. Mies­te­lis pa­si­puo­šė ryš­kiau­sio­mis spal­vo­mis, švie­čian­čių de­ko­ra­ci­jų įvai­ro­ve, įspū­din­gu šo­kan­čiu ir gro­jan­čiu fon­ta­nu bei ne­pa­kar­to­ja­mais mu­zi­kos gar­sais.

Vė­ly­vą rug­sė­jo 6-osios va­ka­rą į Že­mai­čių Kal­va­ri­ją pri­gu­žė­jo daug kal­va­riš­kių ir sve­čių pa­si­gro­žė­ti švy­tin­čio­mis mies­te­lio erd­vė­mis, pa­si­klau­sy­ti mu­zi­kos. Abe­jin­gų ne­pa­li­ko Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je dar ne­re­gė­tas šo­kan­tis, švie­čian­tis ir gro­jan­tis fon­ta­nas. Ne vie­nas ste­bė­jo­si Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ben­druo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, kul­tū­ros bei se­niū­ni­jos dar­buo­to­jų iš­ra­din­go­mis švie­čian­čio­mis de­ko­ra­ci­jo­mis. Akį trau­kė nuo­sta­biai ap­švies­ta erd­vė, vi­lio­jo mu­zi­kos gar­sai.
Ap­te­mus žiū­ro­vų vir­ti­nė, pa­kvies­ta va­ka­ro pro­gra­mos ve­dė­jų Ri­mos Jo­ku­baus­kie­nės ir Bro­niaus Klei­naus­ko, ly­di­ma mer­gai­čių „Va­idi­lu­čių“ ir švie­sos ne­šė­jo Do­val­do, ap­lan­kė fon­ta­ną ir pa­ju­dė­jo link sce­nos, su­da­ry­da­mi gy­vą ati­tva­rą me­ni­nės pro­gra­mos at­li­kė­jams.
Šven­ti­nę pro­gra­mą pra­dė­jo jau­no­sios šo­kė­jos, va­do­vau­ja­mos San­dros Jaz­daus­kie­nės. Nuo­sta­bią mu­zi­ki­nę pro­gra­mą žiū­ro­vams do­va­no­jo Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Mie­žiš­kių kul­tū­ros cen­tro po­pu­lia­rio­ji mu­zi­kos gru­pė „Pil­na­tis“ (va­do­vė Li­na Kai­ry­tė), Ši­lu­tės ra­jo­no Juk­nai­čių šo­kio ko­lek­ty­vas „Juk­nai­čiai“ šo­ko tran­kius liau­diš­kus šo­kius (ko­lek­ty­vo va­do­vė Lo­re­ta Mar­ga­ri­ta Čer­nec­kie­nė), su­šal­ti ne­lei­do ir pa­ju­dė­ti kvie­tė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cen­tro liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Užuo­vė­ja“ ir va­do­vas Ed­vi­nas Ka­žu­kaus­kas. To­liau su­si­rin­ku­siuo­sius links­mi­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tro est­ra­di­nė gru­pė „Vin­ta­žas“, va­do­vau­ja­ma Ri­mo Jaz­daus­ko.
Į šven­tę at­vy­kęs „Pu­tų šou“ pra­džiu­gi­no ne tik vai­kus, jau­ni­mą bet ir su­au­gu­sius. Juk kai ne taip ryš­kiai ap­švies­ta erd­vė, ga­li­ma krykš­tau­ti, džiū­gau­ti, žais­ti ir lyg vai­kys­tė­je pa­tir­ti pa­čių ge­riau­sių emo­ci­jų, be to, kai tiek daug pu­tų ir kiek­vie­nas ap­au­gęs kal­nu bur­bu­lų, sun­ku pa­sa­ky­ti, kiek tau me­tų.
Švie­sos ir mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Švie­sos ieš­kok nak­ty­je“, gi­męs 2016 me­tais, kai Že­mai­čių Kal­va­ri­ja bu­vo „Ma­žo­ji Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė“, šie­met į šven­tę vėl pa­si­kvie­tė drau­gus, part­ne­rius, 2016 me­tais taip pat bu­vu­sius ma­žo­sio­mis sos­ti­nė­mis. Juos nuo­šir­džiai pa­svei­ki­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jas Žyd­rū­nas Pu­raus­kis. Ren­gi­nys fi­nan­suo­tas iš LEADER pro­gra­mos, ku­rią ad­mi­nist­ruo­ja Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­tos veik­los gru­pė.
Su šyp­se­na vei­duo­se, pa­ki­lia nuo­tai­ka kal­va­riš­kiai ir sve­čiai dar il­gai gė­rė­jo­si švy­tin­čiu mies­te­liu, nes, anot po­eto Vy­tau­to Ma­čer­nio, „…Ta rug­sė­jo nak­tis kaip sva­jo­nė gra­ži: to­kią nak­tį ra­šy­ti, sva­jo­ti ir my­lė­ti no­rė­tųs…“

Jurgio Mankausko nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai