Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Spin­to­je nu­žu­dy­tą žmo­gų lai­kęs plun­giš­kis lie­ka su­im­tas

Krau­pus nu­si­kal­ti­mas Plun­gė­je, kai din­gęs vy­ras bu­vo ras­tas ne­gy­vas spin­to­je, vi­są ša­lį su­kė­tė šių me­tų ge­gu­žės pa­bai­go­je. Apie tai ra­šė­me straips­ny­je „Su­ba­dy­tą žmo­gų įta­ria­ma­sis žu­di­kas dvi sa­vai­tes lai­kė spin­to­je…“. Ko­kio­je sta­di­jo­je šiuo me­tu yra mi­nė­ta by­la, trum­pai pa­ko­men­ta­vo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kan­ti Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.

Pri­me­na­me, jog vis­kas pra­si­dė­jo, kai din­go plun­giš­kis N. N. (gim. 1983 m.). Po­li­ci­ja iš­pla­ti­no jo nuo­trau­ką ir pra­ne­šė, jog šis žmo­gus 2019 me­tų ge­gu­žės 12 die­ną iš­ėjo iš na­mų, esan­čių Lais­vės alė­jo­je, ir ne­be­grį­žo.
Din­gu­sio­jo as­mens ieš­ko­jo ne tik po­li­ci­ja, sa­va­ran­kiš­kai ir per so­cia­li­nius tin­klus N. N. ban­dė ras­ti ar­ti­mie­ji, par­ko tven­ki­nius bu­vo ap­žiū­rė­ję ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai, į pa­ieš­ką pa­si­telk­ti na­rai.
Ta­čiau žmo­gus ras­tas ne nu­sken­dęs, o su­ba­dy­tas. Ir tik ta­da, kai me­di­nia­me Bi­ru­tės gat­vės dau­gia­bu­ty­je irs­tan­čio kū­no dvo­ko ne­be­ap­si­ken­tė kai­my­nai, o at­kak­lūs ar­ti­mie­ji pa­tys ėmė nar­šy­ti įta­ria­mo­jo na­mus.
Kaip pa­aiš­kė­jo, Bi­ru­tės gat­vės 28-ojo na­mo gy­ven­to­jas Arū­nas Č. (gim. 1963 m.) ša­lia la­vo­no gy­ve­no dau­giau nei dvi sa­vai­tes – jo bu­te, ant­ra­me aukš­te, ge­gu­žės 28 die­ną ir bu­vo ras­tas din­gu­sio­jo kū­nas su dur­ti­nė­mis žaiz­do­mis pil­vo ir krū­ti­nės sri­ty­se. Su­ba­dy­tą N. N. ap­ti­ko jo bro­lis.
Pas­ta­ra­sis „Plun­gės ži­nioms“ ta­da sa­kė, jog iš įta­ria­mo­jo na­mų pū­van­čio la­vo­no dvo­kas jau skli­do į kie­mą, o pir­mo­jo aukš­to gy­ven­to­ja skun­dė­si, jog nuo lu­bų iš kai­my­no bu­to pas ją kri­to kir­mi­nai…
Bro­lio ieš­ko­jęs vy­ras tą­dien įė­jo į įta­ria­mo­jo bu­tą kar­tu su se­se ir ty­rė­ja. Arū­nui Č. jis lie­pė pa­ro­dy­ti, kur pa­slė­pė bro­lio kū­ną. Šis iš­si­su­ki­nė­jo, sa­kė nie­ko ne­ži­nan­tis, esą smir­da dėl ne­tvar­kos. Ta­da vy­ras pats ati­da­rė nu­vir­tu­sios spin­tos du­ris ir pa­ma­tė bai­sų vaiz­dą – irs­tan­tį kū­ną.
Kaip pa­sa­ko­jo nu­žu­dy­to­jo bro­lis, ten bai­si lan­dy­nė, vis­kas grei­čiau­siai ir įvy­ko per gir­ta­vi­mus. Kiek ži­no­jo, Arū­nas Č. ne­bu­vo bro­lio drau­gas – tik jųd­vie­jų drau­gės bu­vo tar­pu­sa­vy­je pa­žįs­ta­mos.
Pa­rei­gū­nai su­lai­kė ir Arū­ną Č., ir 1970 m. gi­mu­sią mo­te­rį. Įta­ria­ma­sis, pa­sak nu­žu­dy­to­jo bro­lio, pri­si­pa­ži­no jį su­ba­dęs. Aiš­ki­no, jog tarp jų ki­lo kon­flik­tas ir ne­va taip gy­nė­si.
Rug­sė­jo 11 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ig­nė Ro­tau­tai­tė-Pu­ke­nė sa­kė, jog mi­nė­to­je by­lo­je šiuo me­tu to­liau vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ren­ka­mi ir ana­li­zuo­ja­mi duo­me­nys, vyk­do­mi ki­ti bū­ti­nie­ji pro­ce­si­niai veiks­mai.
Kai įta­ria­ma­sis bu­vo su­lai­ky­tas, pro­ku­ro­ras krei­pė­si į teis­mą dėl kar­do­mo­sios prie­mo­nės – su­ėmi­mo. Plun­giš­kiui bu­vo skir­tas su­ėmi­mas 3 mė­ne­siams, o rug­pjū­čio 22 die­ną teis­mo spren­di­mu su­ėmi­mas pra­tęs­tas dar trims mė­ne­siams, t. y. iki lap­kri­čio pa­bai­gos. Arū­nui Č. pa­reikš­ti įta­ri­mai pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 129 straips­nio 1 da­lį (nu­žu­dy­mas). Už tai gre­sia lais­vės at­ėmi­mas nuo sep­ty­ne­rių iki pen­kio­li­kos me­tų.
Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, įta­ria­mas nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mu as­muo sa­vo kal­tę pri­pa­žįs­ta.
Pa­sak pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vės, pra­dė­jus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, įta­ri­mai by­lo­je bu­vo pa­reikš­ti ir mo­te­riai, taip pat pa­gal tą pa­tį straips­nį – dėl nu­žu­dy­mo.​ Po ap­klau­sos ji bu­vo pa­leis­ta, šiuo me­tu skir­ta švel­nes­nė už su­ėmi­mą kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti. Tie­sa, mo­ters sta­tu­sas iki iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­bai­gos ga­li kis­ti – ne­su­rin­kus pa­kan­ka­mai kal­tę pa­grin­džian­čių duo­me­nų, įta­ri­mai jos at­žvil­giu ga­li bū­ti pa­nai­kin­ti.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Įtariamasis Arūnas Č. buvo suimtas iškart po to, kai subadytas vyras rastas jo namuose.

Komentarai
Kiti straipsniai