Penktadienis, 2020 m. rugpjūčio 14 d.

Prie li­go­ni­nės bu­vo už­si­de­gęs au­to­mo­bi­lis

Rug­sė­jo 12-osios po­pie­tę ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų ma­ši­nos lė­kė prie Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės – ten, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, plyks­te­lė­jo „Ford Ga­la­xy“.

Kaip pra­ne­šė Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba, apie gais­rą jie bu­vo in­for­muo­ti apie 13 va­lan­dą.
At­vy­kus de­gė au­to­mo­bi­lio „Ford Ga­la­xy“ va­rik­lio sky­rius. Ki­tų au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai jau bu­vo su­sku­bę į pa­gal­bą – pa­nau­do­jo du ge­sin­tu­vus, ta­čiau ug­nia­ge­siams dar­bo ir­gi dar bu­vo.
Lai­mė, ug­nis ne­spė­jo iš­plis­ti, ne­per­ėjo į sa­lo­ną. Nie­ko ne­at­si­ti­ko ir ki­tiems aikš­te­lė­je sto­vė­ju­siems au­to­mo­bi­liams.
Pa­aiš­kė­jo, jog su „Ford Ga­la­xy“ V. Č. bu­vo at­va­žia­vu­si į li­go­ni­nę. Kai iš­ėju­si ban­dė ma­ši­ną už­ves­ti, iš­kart plyks­te­lė­jo gais­ras. Ap­de­gė va­rik­lio sky­riaus de­gios da­lys. Nu­sta­ty­ta, jog bu­vo ge­di­mų elek­tros ins­ta­lia­ci­jo­je. Mo­te­ris ne­nu­ken­tė­jo, tik iš­si­gan­do.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai