Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

„Pir­ma pi­ni­gai, pas­kui kė­dės“. Tie­sa, bro­kuo­tos…

Dar taip ne­se­niai vi­sur įžvel­gę ko­rup­ci­ją, ne­ūkiš­ku­mą ir vi­sam kraš­tui apie tai ska­lam­bi­ję po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ vei­kė­jai Ku­lių ben­druo­me­nei ma­žiau­siai pus­me­tį tu­rė­tų lanks­ty­tis ir at­si­pra­ši­nė­ti už sa­vo ben­dra­par­tie­čio, bu­vu­sio Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ba­gu­žio pa­ro­dy­tą „tik­ro ūkiš­ku­mo“ pa­vyz­dį.
Da­bar jau tik Ta­ry­bos na­rys 2018-ųjų me­tų pa­bai­go­je pa­si­ra­šė Ku­lių kul­tū­ros cen­tro pa­sta­to sto­go re­konst­ruk­ci­jos dar­bų per­da­vi­mo-pri­ėmi­mo ak­tą, per­ve­dė lė­šas, ta­čiau… su­si­klos­tė to­kia si­tu­a­ci­ja, jog dar­bų, už ku­riuos ga­vo pi­ni­gus, ran­go­vas iki šiol ne­at­li­ko. Tiks­liau, pri­si­dir­bo su kau­pu ir sau, ir ki­toms šia­me pa­sta­te įsi­kū­ru­sioms įstai­goms. Links­miau­sia, kad ins­ti­tu­ci­jo­je, ku­ri tu­ri svars­ty­ti bu­vu­sio Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo G. Ba­gu­žio veiks­mus, – Kon­tro­lės ko­mi­te­te – yra… pats G. Ba­gu­žis.

Pa­ža­dai li­ko pa­ža­dais

Mi­nė­tais me­tais vy­ko Ku­lių kul­tū­ros cen­tro pa­sta­to sto­go re­konst­ruk­ci­jos dar­bai, ku­rie bu­vo su­skirs­ty­ti į 3 eta­pus. 2018 me­tais pir­muo­ju eta­pu dar­bų at­lik­ta už 50 647 Eur, tad gruo­džio 15-ąją mi­nė­ti dar­bai pa­gal per­da­vi­mo-pri­ėmi­mo ak­tą pri­duo­ti, pa­si­ra­šy­ti tech­ni­nės prie­žiū­ros ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sa­kin­go dar­buo­to­jo. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius vi­za­vo ap­mo­kė­ti, o Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­rius ran­go­vui su­mo­kė­jo už pa­da­ry­tus dar­bus.
Ta­čiau vi­sas „ūkiš­ku­mas“ čia ir pa­si­bai­gė.
Po sa­vai­tės Ku­lių kul­tū­ros cen­tre ten įsi­kū­ru­sių įstai­gų darbuotojai pra­dė­jo skam­bin­ti pa­vo­jaus var­pais: su­tvar­ky­tas sto­gas įgriu­vo, at­si­lu­po sto­go plė­ve­lė, o nuo gau­saus lie­taus per­mir­ko me­die­na, šil­ti­ni­mo me­džia­ga ir t. t. Ir tai dar ne­bu­vo di­džiau­sia bė­da: van­duo pliau­pė į že­mes­nius aukš­tus, su­šla­po elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, įstai­gų tech­ni­ka, po­pie­riai…
Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai tuo­met vi­suo­me­nei puo­lė aiš­kin­ti, kad kal­ti UAB „Tel­šių meist­ras“ dar­buo­to­jai: jau­ni, ži­nių gal ir tu­rin­tys, ta­čiau sto­ko­jan­tys pa­tir­ties… Ka­dan­gi kal­ti bro­ką pa­da­rę sta­ty­bi­nin­kai, tai jie iš sa­vo lė­šų tu­rės ir su­tvar­ky­ti. Tuo tar­pu Ku­lių kul­tū­ros cen­tro ir ben­druo­me­nės at­sto­vai ne­slė­pė pyk­čio, kad sto­go re­mon­to dar­bai vy­ko šal­tuo­ju ir dar lie­tin­gu lai­ko­tar­piu. Vis­gi, tuo­kart pa­ma­lo­nin­ti Sa­vi­val­dy­bės at­sa­kin­gų as­me­nų, kad vis­kas bus su­tvar­ky­ta, ku­liš­kiai lau­kė, kol pa­ža­dai bus iš­te­sė­ti.

Gi­na ko­a­li­ci­jos part­ne­rį?

De­ja. Pra­ėjo mė­nuo, ant­ras, jau ir de­vin­tas pra­si­dė­jo, o dar­bai dar ne­pa­da­ry­ti. Gal jie ir bū­tų baig­ti anks­čiau, jei ne rin­ki­mai pa­va­sa­rį ir be­si­kei­čian­ti val­dan­čio­ji dau­gu­ma. 2017 m. „Vie­nin­gos Plun­gės“ pa­sta­ty­tas į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius G. Ba­gu­žis po rin­ki­mų ta­po tik Ta­ry­bos na­riu, tad pa­rei­ka­lau­ti at­sa­ko­my­bės už tuo­met leng­va ran­ka pa­si­ra­šy­tą bro­kuo­to dar­bo per­da­vi­mo-pri­ėmi­mo ak­tą ne­be­įma­no­ma.
At­ro­do, kad rei­ka­lau­ti at­sa­ko­my­bės ne­pa­gei­dau­ja ir ko­a­li­ci­jos part­ne­riai, nes, pa­vyz­džiui, ko­mi­te­to na­rei vi­ce­me­rei As­tai Bei­er­lei Ei­gir­die­nei ki­lo klau­si­mas: ar ga­li­ma kon­sta­tuo­ti, kad dar­bai bu­vo at­lik­ti, bet ne­ko­ky­biš­kai?..
Lie­pos 18 die­ną vy­ku­sia­me Kon­tro­lės ko­mi­te­te jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Pe­čiu­lis pri­sta­tė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­ve­di­mą ko­mi­te­tui iš­nag­ri­nė­ti mi­nė­tą si­tu­a­ci­ją, pa­mi­nė­jo, kad de­fek­tai dar nė­ra pa­ša­lin­ti. Pir­mi­nin­kas taip pat do­mė­jo­si pa­siū­ly­mais dėl ty­ri­mo, ar ko­mi­te­tui ver­tė­tų ap­klaus­ti dar­bų per­da­vi­mo-pri­ėmi­mo pro­ce­se da­ly­va­vu­sius ša­lių at­sto­vus, ar ko­mi­te­tui ne­už­si­im­ti ty­ri­mu ir me­džia­gą per­duo­ti ati­tin­ka­moms ins­ti­tu­ci­jo­mis.

Ko­mi­te­to na­rys G. Ba­gu­žis svars­ty­ti sa­vo el­ge­sį at­si­sa­kė

Re­dak­ci­jos kal­bin­tas A. Pe­čiu­lis sa­kė, kad į po­sė­dį pa­teik­ti at­sa­ky­mus bu­vo pa­kvies­tas ir bu­vęs di­rek­to­rius. „G. Ba­gu­žis ir pats yra Kon­tro­lės ko­mi­te­to na­rys, tad jo da­ly­va­vi­mas ir si­tu­a­ci­jos ap­ta­ri­mas bū­tų įne­šęs aiš­ku­mo. Ta­čiau Ta­ry­bos na­rys tei­gė, kad tu­ri biu­le­te­nį, nors vė­liau da­ly­va­vo Ogins­kio fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo ren­gi­niuo­se…“, – ste­bė­jo­si G. Ba­gu­žio el­ge­siu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.
Vis­gi ko­mi­te­tas su­ta­rė kreip­tis į Ad­mi­nist­ra­ci­ją dėl są­skai­tų fak­tū­rų, at­lik­tų dar­bų ak­tų ir sta­ty­bos dar­bų vyk­dy­mo žur­na­lo ko­pi­jų pa­tei­ki­mo. Bet, kaip pir­ma­die­nį mi­nė­jo A. Pe­čiu­lis, pra­ėjus be­veik dviem mė­ne­siams, mi­nė­tų do­ku­men­tų dar ne­gau­ta.
Gal val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je esan­tiems di­die­siems Plun­gės ko­vo­to­jams su ko­rup­ci­ja – oli­gar­cho val­do­mam po­li­ti­niam da­ri­niui – yra ką slėp­ti, jei Ta­ry­bos na­riai ne­ga­li lai­ku gau­ti rei­kia­mų do­ku­men­tų? „Gal ir taip, bet rug­pjū­tis – atos­to­gų me­tas…“ – trum­pai tars­te­lė­jo kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A. Pe­čiu­lis.
Gau­ti Sa­vi­val­dy­bės me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio ko­men­ta­rą pir­ma­die­nio ry­te ne­pa­vy­ko – me­ras šiuo me­tu yra už­sie­ny­je.
Re­dak­ci­ja nu­siun­tė pa­klau­si­mą ir pra­šy­mą pa­ko­men­tuo­ti mi­nė­tą si­tu­a­ci­ją ir da­bar­ti­niam Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Min­dau­gui Kau­nui, ta­čiau iki laik­raš­čio iš­lei­di­mo va­lan­dos pir­ma­die­nį at­sa­ky­mo ne­su­lau­kė.
O pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­kal­bin­ta Ku­lių kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Mir­ga Gul­bins­kie­nė džiau­gė­si, kad dar­bai pa­ga­liau pra­dė­ti. „Jau su­dė­ta va­tos. Dar trūks­ta, ta­čiau, ti­kė­ki­mės, greit pa­baigs“, – sa­kė di­rek­to­rė ir „Plun­gės ži­nių“ žur­na­lis­tui ap­ro­dė įmo­nės pa­da­ry­tus bro­kus, ne­pa­baig­tus dar­bus.

Pet­ras ŽILIUS

Nuotraukoje: Praėjusią savaitę Kulių kultūros centro palėpėje buvo tik tiek uždėta šiltinimo medžiagos.

Komentarai
Kiti straipsniai