Antradienis, 2020 m. liepos 14 d.

Per­nai Plun­gė­je bu­vo nu­sta­ty­ti du ŽIV at­ve­jai

Prieš ke­le­tą die­nų Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC) pa­skel­bė pra­ne­ši­mą apie gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mą ly­tiš­kai plin­tan­čio­mis in­fek­ci­jo­mis ir pa­tei­kė 2018 me­tų ap­žval­gą. Ei­lu­tė­je apie si­fi­lį ties Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­be jau ke­lin­ti me­tai yra nu­liai, o štai ŽIV (žmo­gaus imu­no­de­fi­ci­to vi­ru­su) per­nai už­si­krė­tė jau dau­giau plun­giš­kių: už­per­nai te­bu­vo vie­nas, o 2018-ai­siais – jau du.

ULAC duo­me­ni­mis, su­sir­gi­mų ly­tiš­kai plin­tan­čio­mis in­fek­ci­jo­mis (LPI) per­nai Lie­tu­vo­je, ly­gi­nant su už­per­nai, už­re­gist­ruo­ta ma­žiau – ati­tin­ka­mai 459 ir 625 at­ve­jai. 2018 m. di­džiau­sias ser­ga­mu­mas si­fi­liu ir chla­mi­dio­ze nu­sta­ty­tas Vil­niaus ir Kau­no, o ser­ga­mu­mas go­no­rė­ja – Tau­ra­gės, Tel­šių ir Kau­no ap­skri­ty­se.
Pa­teik­to­se len­te­lė­se pa­gal mies­tus Plun­gė la­bai ryš­kiai neiš­si­ski­ria, ta­čiau nu­liai su­ra­šy­ti ne vi­sur. Ap­žvel­gia­mi trys pas­ta­rie­ji (2016, 2017, 2018) me­tai.
Kal­bant apie ser­ga­mu­mą ŽIV in­fek­ci­ja, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tik 2016-ai­siais ne­tu­rė­jo už­si­krė­tu­sių­jų. Už­per­nai bu­vo nu­sta­ty­tas vie­nas, o per­nai – jau du at­ve­jai. Kai­my­nai ma­žei­kiš­kiai mus ge­ro­kai „ap­len­kė“ – per­nai pas juos bu­vo net 7 už­si­krė­tę ŽIV. O štai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė ŽIV jau „iš­gy­ven­di­no“ – vie­ną at­ve­jį tu­rė­jo tik 2016-ai­siais, o per­nai ir už­per­nai to­kio­mis li­go­mis pas juos nie­kas nebeuž­si­krė­tė.
Ki­tos ly­tiš­kai plin­tan­čios in­fek­ci­jos (LPI) Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus ap­len­kė. Bent jau ULAC to­kių duo­me­nų, kad bent vie­nas plun­giš­kis pas­ta­rai­siais me­tais bū­tų „pa­si­ga­vęs“ si­fi­lį, go­no­rė­ją ar chla­mi­dio­zę, ne­pa­tei­kė. Taip pat su to­kio­mis li­go­mis „ne­drau­gau­ja“ ir rie­ta­viš­kiai. O štai kai­my­nai tel­šiš­kiai per­nai tu­rė­jo po vie­ną si­fi­lio ir go­no­rė­jos at­ve­jį, taip pat trys sir­go chla­mi­dio­ze. Ma­žei­kiuo­se ke­tu­ri as­me­nys per­nai už­si­krė­tė go­no­rė­ja.
Iš vi­so, ULAC duo­me­ni­mis, per­nai mū­sų ša­ly­je go­no­rė­ja diag­no­zuo­ta 72, si­fi­lis – 130, chla­mi­dio­zė – 257 as­me­nims. Net pus­an­tro kar­to dau­giau at­ve­jų nu­sta­ty­ta tarp vy­rų nei tarp mo­te­rų (ati­tin­ka­mai 284 ir 175). Ke­tu­ri iš de­šim­ties (41,8 proc.) as­me­nų, už­si­krė­tu­sių­jų LPI, bu­vo jau­ni­mas (iki 29 m.) iš ku­rių – trys ne­pil­na­me­čiai. Tarp per­nai už­si­krė­tu­sių­jų – 13 moks­lei­vių ir 23 stu­den­tai.
Di­des­nė da­lis vy­rų, už­si­krė­tu­sių­jų LPI, nu­ro­dė, kad ga­li­mai už­si­krė­tė nuo pa­žįs­ta­mo ar­ba at­si­tik­ti­nio as­mens bei per me­tus tu­rė­jo du, tris ir dau­giau part­ne­rių. Tuo tar­pu mo­te­rys nu­ro­dė, kad ga­li­mai už­si­krė­tė nuo su­tuok­ti­nio ar su­gy­ven­ti­nio.
ULAC pri­me­na, jog pa­cien­tai į gy­dy­to­ją der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gą ga­li kreip­tis ne­tu­rė­da­mi šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mo.

Komentarai
Kiti straipsniai