Penktadienis, 2020 m. rugpjūčio 14 d.

Kal­bė­jo apie sau­gu­mą prie ren­gia­mos vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės

Pa­gal tiks­li­nių te­ri­to­ri­jų pro­gra­mą kom­plek­siš­kai tvar­ko­mos Rie­ta­vo mies­to vie­šo­sios erd­vės, vie­na jų – vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je. Ap­lin­kos at­nau­ji­ni­mo dar­bai jau įsi­bė­gė­ję, tad tė­ve­liai į nau­ją­ją aikš­te­lę ve­da vai­ku­čius. Apie su­in­ten­sy­vė­ju­sį eis­mą ir vai­kų sau­gu­mą kal­bė­ta Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Min­dau­gas Lit­vi­nas už­si­mi­nė, kad rei­kė­tų kaž­ką da­ry­ti dėl A. Aš­man­to g. skers­gat­vio, nes at­si­ra­dus vai­kų žai­di­mų aikš­te­lei, gat­vė­je su­si­da­ro kamš­čiai. Po­li­ti­kas siū­lė ten pa­da­ry­ti vien­pu­sį eis­mą, nes da­bar žmo­nės pri­sta­to au­to­mo­bi­lių nuo įva­žia­vi­mo į ga­ra­žus iki pat žai­di­mų aikš­te­lės. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas mi­nė­jo, kad šis klau­si­mas ap­tar­tas Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je. Rei­kė­tų ko­mi­si­jai pa­teik­ti ke­le­tą kon­kre­čių va­rian­tų, ir ko­mi­si­jos na­riai nu­tar­tų, ku­ris tin­ka­miau­sias. Tie­sa, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai į šį rei­ka­lą pa­žiū­rė­jo skep­tiš­kai, nes tu­ri­mas tik vie­nas pa­rei­gū­nų eki­pa­žas, ku­ris ne vi­sa­da tu­rė­tų ga­li­my­bę ten kon­tro­liuo­ti eis­mą.
Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sa­kė, kad to­je vie­to­je pa­rei­gū­nams tik­rai de­rė­tų kar­tas nuo kar­to pa­bu­dė­ti, nes tai – jau įsi­se­nė­ju­si pro­ble­ma, kai tė­ve­liai sa­vo vai­kus iš au­to­mo­bi­lių pa­lei­džia tie­siai į gat­vę. Pa­na­šu, kad tė­vams sun­ku su vai­ku pa­ei­ti 100 met­rų, jie no­ri juos at­vež­ti iki pat du­rų. „Ne­gi ne­si­mo­ko­me tai­syk­lių. Iš vi­sų pu­sių ma­ši­nos va­žiuo­ja, o vai­ką pa­lei­džia gat­vė­je. Rei­kia auk­lė­ti žmo­nes, nes gat­vės ne­pa­pla­tin­si­me, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių dau­giau ne­įreng­si­me, jų pa­kan­ka“, – sa­kė me­ras. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo An­ta­no Auž­bi­ka­vi­čiaus nuo­mo­ne, žai­di­mų aikš­te­lė vi­siems yra nau­jie­na, tad su­pran­ta­ma, kad ten lan­ko­si dau­giau žmo­nių. At­ėjus žie­mai, eis­mas su­ma­žės. Be­je, aikš­te­lė skir­ta ma­ža­me­čiams, ku­riuos ly­di su­au­gu­sie­ji. Jie tu­rė­tų rū­pin­tis vai­kų sau­gu­mu. Ei­nan­tiems link Dar­žų gat­vės di­de­lio pa­vo­jaus taip pat ne­tu­rė­tų bū­ti, nes ten yra gy­ve­na­mo­ji zo­na, ku­rio­je grei­tis ri­bo­ja­mas iki 20 km/val., ta­čiau ne vi­si vai­ruo­to­jai lai­ko­si grei­čio ap­ri­bo­ji­mų.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: A. Aužbikavičius sakė, kad vaikų žaidimų aikštelėje laiką leidžiančių vaikų saugumu turėtų pasirūpinti juos lydintys asmenys.

Komentarai
Kiti straipsniai