Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Ir­kluo­to­jai sėk­min­gai pa­si­ro­dė Tra­kuo­se

Rug­sė­jo 7–8 d. Tra­kuo­se vy­ko „Gal­vės“ re­ga­ta, ku­rio­je sėk­min­gai da­ly­va­vo Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro ir­kluo­to­jai.

Šau­niai re­ga­to­je pa­si­ro­dė Gre­ta Ga­dei­ky­tė. Ji iš­ko­vo­jo tris auk­so me­da­lius. Gre­ta nu­ga­lė­jo vien­vie­te bai­da­re 500 m nuo­to­ly­je, po to sė­do į dvi­vie­tę su po­ri­nin­ke iš Pa­ne­vė­žio ir lai­mė­jo ant­rą­jį auk­so me­da­lį. Dar vie­ną aukš­čiau­sią ap­do­va­no­ji­mą 500 m dis­tan­ci­jo­je Gre­ta pel­nė ir­kluo­da­ma ke­tur­vie­tę bai­da­rę.
Auk­so ir bron­zos me­da­lius lai­mė­jo bai­da­ri­nin­kas Man­tas Jur­gu­tis. Auk­są lai­mė­jo 1000 m nuo­to­ly­je ir­kluo­da­mas ke­tur­vie­tę bai­da­rę su Šiau­lių ir­kluo­to­jais, o bron­zą – ir­kluo­da­mas dvi­vie­tę bai­da­rę su šiau­liš­kiu Ta­du Le­ke­raus­ku.
Tarp vy­rų star­ta­vęs ka­no­ji­nin­kas Man­tas Ga­dei­kis 1000 m nuo­to­ly­je iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį. Si­dab­ro me­da­lius lai­mė­jo  Man­tas Ska­ruls­kis ir Lu­kas Gu­di­jus, ir­kla­vę dvi­vie­tę ka­no­ją. Ed­vi­nas Ša­ki­nis šia­me nuo­to­ly­je už­ėmė penk­tą­ją vie­tą ir­kluo­da­mas vien­vie­tę ka­no­ją. Bai­da­ri­nin­kus var­žy­boms ren­gė tre­ne­riai Ar­vy­das Vait­kus, o ka­no­jin­kus – Ed­mun­das Gel­čins­kas.
Vi­si mi­nė­ti spor­ti­nin­kai ir jų tre­ne­riai Lie­tu­vos rink­ti­nės su­dė­ty­je rug­sė­jo 12–15 d. vyks į Bra­tis­la­vą (Slo­va­ki­ja), kur da­ly­vaus tarp­tau­ti­nė­je Olym­pic Ho­pes re­ga­to­je.

Plun­gės SRC inf.

Komentarai
Kiti straipsniai