Antradienis, 2020 m. liepos 14 d.

Glau­džiuo­se sta­tys me­die­nos ap­dir­bi­mo pa­sta­tą

Tarp vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų, ku­rie skel­bia­mi Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, prieš ke­le­tą die­nų at­si­ra­do nau­jas skel­bi­mas – pra­ne­ša­ma apie pla­nuo­ja­mas me­die­nos ap­dir­bi­mo, ga­mi­nių su­rin­ki­mo ir ga­mi­nių san­dė­lio su ad­mi­nist­ra­ci­nė­mis pa­tal­po­mis pa­sta­to sta­ty­bas.

Nau­jas sta­ti­nys iš­kils Bab­run­go se­niū­ni­jos Glau­džių kai­me, Žli­bi­nų ke­lio gat­vė­je. Sta­ty­to­jas nu­ro­do­mas pri­va­tus as­muo – E. K.
Pa­sta­tų sta­ty­ba vyks eta­pais: bus sta­to­mas me­die­nos ap­dir­bi­mo ce­chas (284 kv. m), ga­mi­nių su­rin­ki­mo ce­chas (97 kv. m) ir san­dė­lis su ad­mi­nist­ra­ci­nė­mis pa­tal­po­mis (358 kv. m). Pla­nuo­ja­ma, kad ben­dras pa­sta­tų plo­tas užims apie 750 kv. m.
Iš vi­so ten yra kiek dau­giau nei hek­ta­ras že­mės, skly­pas šiuo me­tu tuš­čias, be sta­ti­nių. Įva­ža į nau­ją me­die­nos ap­dir­bi­mo ce­chą bus nuo Glau­džių ke­lio. Ži­no­ma, prie nau­jo sta­ti­nio nu­ma­ty­tos ir au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tos dar­buo­to­jams ir klien­tams (12-ika), taip pat at­ski­ros zo­nos kro­vi­ni­nio trans­por­to pri­va­žia­vi­mui.
Skel­bia­ma, jog me­die­nos san­dė­lia­vi­mo ir ap­dir­bi­mo pa­sta­te (dirb­tu­vė­se) dirbs ne dau­giau kaip 5 dar­buo­to­jai. Tiek pat dir­ban­čių­jų nu­ma­to­ma ir ga­mi­nių su­rin­ki­mo ce­che.
Vi­suo­me­nė pla­čiau su šiuo pro­jek­tu ga­lės su­si­pa­žin­ti Sa­vi­val­dy­bė­je rug­sė­jo 23 die­ną.

Komentarai
Kiti straipsniai