Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

„Džiau­gia­mės in­te­lek­to in­jek­ci­ja į mū­sų pe­ri­fe­ri­ją“

Rug­sė­jo 13-ąją į Plun­gę at­vy­ko ne­ma­žas bū­rys Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) moks­li­nin­kų ir Kau­no kli­ni­kų gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų. Gar­būs sve­čiai iš Kau­no Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė­je su­si­ti­ko su Plun­giš­kių drau­gi­jos, Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais bei li­go­ni­nės me­di­kais. Vė­liau gar­sūs pro­fe­so­riai kon­sul­tavo su­dė­tin­ges­nė­mis li­go­mis ser­gan­čius pa­cien­tus, ku­riems rei­ka­lin­ga aukš­tes­nio ly­gio gy­dy­to­jų kon­sul­ta­ci­ja.

Plun­gės li­go­ni­nė šie­met mi­ni veik­los 80-ies me­tų su­kak­tį. Tad dau­ge­lį me­tų tra­di­ciš­kai pa­va­sa­rį į Plun­gę at­vyks­tan­ti gar­bių me­di­kų de­le­ga­ci­ja vi­zi­tą gar­bin­go ju­bi­lie­jaus pro­ga nu­kė­lė į ru­de­nį.
Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, su­si­ti­ki­mas su ži­no­mais kau­niš­kiais pro­fe­so­riais ir ha­bi­li­tuo­tais dak­ta­rais vy­ko Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės sa­lė­je. Ja­me da­ly­va­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė, Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas Liu­das Skie­rus, Plun­gės li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, jo pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Luo­tie­nė, Ta­ry­bos na­rys Rai­mon­das Do­vil­tis, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys, Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė bei ki­ti.
Tarp rug­sė­jo 13-ąją į Plun­gę at­vy­ku­sių gy­dy­to­jų bu­vo kar­dio­lo­gai – doc. dr. Vy­tau­tas Za­bie­la, prof. dr. Gin­ta­rė Ša­ka­ly­tė, prof. dr. Oli­vi­ja Gus­tie­nė, gy­dy­to­jas neu­ro­lo­gas, prof. dr. Kęs­tu­tis Pet­ri­ko­nis, vai­kų of­tal­mo­lo­gė dr. Da­lia Ja­ru­šai­tie­nė, gy­dy­to­jas uro­lo­gas dr. Kęs­tu­tis Vai­čiū­nas, or­to­pe­das-trau­ma­to­lo­gas prof. dr. Al­fre­das Smai­lys. Taip pat plun­giš­kius vi­zi­tu pa­ger­bė iš Plun­gės ki­lęs gy­dy­to­jas kar­dio­lo­gas, pro­fe­so­rius, ha­bi­li­tuo­tas dak­ta­ras, LSMU rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ža­liū­nas.
Pir­miau­sia su­si­rin­ku­siuo­sius į kon­fe­ren­ci­ją svei­ki­no ir ge­rų bei pra­smin­gų dar­bų lin­kė­jo Plun­gės li­go­ni­nės di­rek­to­rius A. Mar­tu­se­vi­čius. Di­džiuo­da­ma­sis iš Plun­gės ki­lu­siais gy­dy­to­jais, jis džiau­gė­si, jog Že­mai­ti­ja trau­kia nuo­lat čia grįž­ta. Taip pat dė­ko­jo sve­čiams iš Kau­no, ra­du­siems bran­gaus lai­ko ir at­vy­ku­siems pa­si­da­lin­ti su­kaup­ta pa­tir­ti­mi su Plun­gės gy­dy­to­jais. Li­go­ni­nės di­rek­to­rius džiau­gė­si, kad nors ma­žas la­še­lis ino­va­ci­jų nu­te­ka ir iki ra­jo­no gy­dy­to­jų.
Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas L. Skie­rus, ku­rio ini­cia­ty­va kiek­vie­nais me­tais vyks­ta šie svar­būs LMSU moks­li­nin­kų, Kau­no kli­ni­kų gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų su­si­ti­ki­mai su Plun­gės gy­dy­to­jais, taip pat pa­svei­ki­no su­si­rin­ku­siuo­sius į kon­fe­ren­ci­ją. L. Skie­rus džiau­gė­si, kad vis dau­giau pro­fe­so­rių at­vyks­ta į Plun­gę pa­kon­sul­tuo­ti gy­dy­to­jus svar­biais klau­si­mais, su­tei­kia pa­cien­tams aukš­to ly­gio kon­sul­ta­ci­jų.
Jis pa­mi­nė­jo ir la­bai svar­bų da­ly­ką – tarp Plun­gės ra­jo­no Ku­lių gim­na­zi­jos ir LMSU pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis. L. Skie­rus ti­ki­si, kad at­si­ras dau­giau no­rin­čių­jų sto­ti į me­di­ci­ną, o ta­pę gy­dy­to­jais, jie grįš į Plun­gę, kad taip rei­ka­lin­gos me­di­ci­nos pa­gal­bos su­lauktų dar dau­giau pa­cien­tų.
„Džiu­gu, kad jau daug me­tų Plun­giš­kių drau­gi­jos veik­lo­je ak­ty­viai da­ly­vau­ja ir aukš­čiau­sias Lie­tu­vos me­di­ci­nos eli­tas. Su­si­ti­ki­mai su Svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to ir Kau­no kli­ni­kų me­di­kais at­ne­ša į pro­vin­ci­jos gy­ve­ni­mą daug nau­jo­vių. Šian­dien tu­ri­me pui­kią ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti, pa­klau­sy­ti šių nu­si­pel­niu­sių pro­fe­so­rių. Tu­ri­me pro­gą dar kar­tą įsi­ti­kin­ti, ko­kių aukš­tu­mų ga­li pa­siek­ti iš Plun­gės ki­lę ga­būs žmo­nės“, – pa­brė­žė L. Skie­rus.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys R. Do­vil­tis taip pat džiau­gė­si gar­bin­gais sve­čiais iš Kau­no bei lin­kė­jo, kad ši ben­drys­tė ne­nu­trūk­tų. „Džiu­gu, kad nuo­lat at­vyks­ta­te ir da­li­ja­tės pa­tir­ti­mi. Įvai­rios nau­jo­vės la­bai svar­bios ra­jo­no gy­dy­to­jams, tei­kian­tiems pa­gal­bą ne­ga­la­vi­mų iš­tik­tiems pa­cien­tams. Džiau­gia­mės šia svar­bia in­te­lek­to in­jek­ci­ja į mū­sų pe­ri­fe­ri­ją. Be to, šian­dien šven­čia­me Plun­gės li­go­ni­nės 80-ies me­tų veik­los ju­bi­lie­jų. Ma­lo­nu, kad sa­vo vi­zi­tu pa­ger­bė­te šią mums svar­bią su­kak­tį“, – kon­fe­ren­ci­jos me­tu kal­bė­jo R. Do­vil­tis.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rė A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė svei­ki­no kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius ir džiau­gė­si, kad Plun­gės me­di­kams su­teik­ta pui­ki ga­li­my­bė gau­ti kon­sul­ta­ci­jų iš aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos gy­dy­to­jų, ku­rie, at­vy­kę į ra­jo­ną, no­riai da­li­ja­si su­kaup­ta pa­tir­ti­mi. „Ma­lo­nu, kad sun­kiai dir­bę ir pa­sie­kę ge­riau­sių re­zul­ta­tų ta­len­tin­gi, ku­pi­ni nau­jo­vių ir ži­nių me­di­kai grįž­ta, ne­pa­mirš­ta gim­tų­jų vie­tų ir pa­de­da mū­sų žmo­nėms“, – sa­kė A.Bei­er­le Ei­gir­die­nė.
LSMU rek­to­rius R. Ža­liū­nas džiau­gė­si ga­lė­da­mas ap­lan­ky­ti gim­tą­ją Plun­gę. „Vi­sa­da ma­lo­nu at­va­žiuo­ti, nes čia pra­bė­go ma­no vai­kys­tė ir jau­nys­tė. Pir­miau­sia ma­ne trau­kia grįž­ti emo­ci­jos, ku­rios lie­ja­si per kraš­tus, kai čia ap­si­lan­kau. Pri­si­me­nu kiek­vie­ną su drau­gais nu­vaikš­čio­tą ta­ke­lį, iš­brai­dy­tą upe­lį, kur ran­ko­mis gau­dė­me žu­vį. Tai – nuo­sta­būs pri­si­mi­ni­mai, ku­rių už­mirš­ti ne­įma­no­ma“, – emo­ci­jo­mis da­li­jo­si R. Ža­liū­nas.
Ren­gi­nio pa­bai­go­je Plun­gės li­go­ni­nės di­rek­to­rius A. Mar­tu­se­vi­čius sve­čiams įtei­kė sim­bo­li­nes at­mi­ni­mo do­va­nė­les bei pa­lin­kė­jo sėk­mės dir­bant sun­kų gy­dy­to­jo dar­bą. Di­rek­to­rius lin­kė­jo, kad ben­dra­dar­bia­vi­mas tarp LSMU moks­li­nin­kų, Kau­no kli­ni­kų gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų ir Plun­gės gy­dy­to­jų bei Plun­giš­kių drau­gi­jos ne­nu­trūk­tų bei pa­kvie­tė gar­bin­gus sve­čius į 80-ties me­tų ju­bi­lie­jaus šven­tę Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: A. Mar­tu­se­vi­čius lin­kė­jo, kad ben­dra­dar­bia­vi­mas tarp LSMU moks­li­nin­kų, Kau­no kli­ni­kų gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų ir Plun­gės gy­dy­to­jų ne­nu­trūk­tų.

Komentarai
Kiti straipsniai