Penktadienis, 2020 m. rugpjūčio 14 d.

Ban­dė ieš­ko­ti kal­tų dėl Rie­ta­vo au­to­bu­sų sto­ty­je iš­dy­gu­sio tu­ris­ti­nių ob­jek­tų sten­do

Tik­riau­siai dau­ge­lis pa­ste­bė­jo, kad lie­pos mė­ne­sį Rie­ta­vo au­to­bu­sų sto­ty­je iš­dy­go sten­das, ku­ria­me tu­ris­tams pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie lan­ko­mus ob­jek­tus Tel­šių, Plun­gės, Ma­žei­kių ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­se. Ne vie­nam pa­si­ro­dė keis­ta, kad šia­me sten­de Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė siū­lo ap­lan­ky­ti tik 5 tu­ris­ti­nius ob­jek­tus, kai tuo tar­pu ki­tos sa­vi­val­dy­bės jų siū­lo de­šim­ti­mis.

Tel­šių, Plun­gės, Ma­žei­kių ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės įgy­ven­di­no pro­jek­tą „Tel­šių re­gio­no sa­vi­val­dy­bes jun­gian­čių tu­riz­mo tra­sų in­for­ma­ci­nės in­fra­struk­tū­ros plėt­ra“, ku­rio tiks­las – ap­jung­ti šių ke­tu­rių sa­vi­val­dy­bių tu­ris­ti­nius marš­ru­tus. 7 to­kie sten­dai yra „iš­mė­ty­ti“ po vi­sų ke­tu­rių sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jas.
Nuo­sta­ba su­kė­lė tai, kad, pa­vyz­džiui, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­tei­kė dau­giau nei ke­tu­rias­de­šimt lan­ky­ti­nų ob­jek­tų, Ma­žei­kių – apie pen­kias­de­šimt, Plun­gės – apie tris­de­šimt, o Rie­ta­vo – tik pen­kis: Rie­ta­vo Lais­vės aikš­tę, Rie­ta­vo žy­dų se­ną­sias ka­pi­nes, bu­vu­sią Tal­mu­do To­ros mo­kyk­lą, Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čią ir Ogins­kių dva­ro so­dy­bos kom­plek­są. Skil­ty­je pui­kuo­ja­si ir dvi nuo­trau­kos. Li­kęs lais­vas plo­tas sten­de pa­nau­do­tas ben­drai pro­jek­to in­for­ma­ci­jai. Ne vie­ną nu­ste­bi­no, kad iš 124 pa­teik­tų ob­jek­tų į di­dį­jį sten­dą bu­vo įtrauk­ti tik pen­ki ir, at­ro­do, tik­rai ne vi­si di­džiau­sią tu­ris­ti­nę ver­tę tu­rin­tys ob­jek­tai, kaip an­tai bu­vu­si Tal­mu­do To­ros mo­kyk­la, ku­rio­je da­bar įsi­kū­ru­si „Te­cha­so“ par­duo­tu­vė.
At­si­ra­dus sten­dui, pro­ble­ma ap­tar­ta so­cia­lia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“, vie­tos spau­do­je. Šį klau­si­mą iš­kė­lė ir po va­sa­ros su­si­rin­kęs sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­tas. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­bi­nas Mas­laus­kas krei­pė­si į už pro­jek­to vyk­dy­mą at­sa­kin­gą ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją An­ta­ną Auž­bi­ka­vi­čių. „Tu­riu klau­si­mą An­ta­nui dėl šią va­sa­rą Rie­ta­ve at­si­ra­du­sio sten­do. Ne­iš­ven­gia­mai tu­rė­si pa­si­aiš­kin­ti ir pla­čiau pa­pa­sa­ko­ti, kas ten nu­ti­ko ir ar sten­dai bus pa­tai­sy­ti. Pa­kei­ti­mai yra la­bai pa­pras­tai pa­da­ro­mi, ne­ma­nau, kad jie daug kai­nuo­tų. Su to­kia in­for­ma­ci­ja, ku­rią pa­tei­kė­me sten­de, ne­kaip at­ro­do­me ne tik ap­skri­ty­je, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je. Vis kal­ba­me, kad rei­kia dau­giau nuo­ro­dų į mū­sų lan­ko­mus ob­jek­tus, o pa­tys pa­si­sta­tė­me sten­dą su nuo­ro­da į „Te­cha­są“, – sa­kė A. Mas­laus­kas.
Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pri­mi­nė, kad vi­si 124 ob­jek­tai bu­vo svars­ty­ti prie to pa­ties sta­lo, ta­čiau at­si­ti­ko taip, kad sten­de at­si­dū­rė ma­žiau rei­ka­lin­gi ob­jek­tai, o svar­bes­ni din­go. „La­bai ne­ma­lo­nus da­ly­kas. Ne­aiš­ku, ką mes re­kla­muo­ja­me tais sten­dais. Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre kei­tė­si dar­buo­to­jas, at­sa­kin­gas už tu­riz­mą, ir, ma­tyt, tarp jų pra­si­len­kė in­for­ma­ci­ja. Ši už­duo­tis bu­vo pa­ves­ta cen­trui, nes mes mo­ka­me iš sa­vi­val­dy­bės lė­šų tu­riz­mo spe­cia­lis­to at­ly­gi­ni­mą. Kad ši si­tu­a­ci­ja ne­su­ko­or­di­nuo­ta – fak­tas. Man iki šiol nė­ra aiš­ku, kas ne­at­li­ko sa­vo dar­bo – kas tu­rė­jo su­de­rin­ti ma­ke­tą, bet ne­su­de­ri­no, o jei su­de­ri­no to­kį va­rian­tą, tu­ri pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę“, – kal­bė­jo me­ras. Me­rui pri­ta­rė ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas. Jo nuo­mo­ne, šio­je si­tu­a­ci­jo­je su­vei­kė žmo­giš­ka­sis fak­to­rius. Dir­bant anks­tes­nei tu­riz­mo dar­buo­to­jai, ma­ke­to de­ri­ni­mas klos­tė­si sklan­džiai, ta­čiau jai iš­ėjus, pro­jek­tas pa­ki­bo ne­ži­nio­je, ne­be­li­ko ku­ra­to­riaus.
An­ta­nas Auž­bi­ka­vi­čius ne­daug­žo­džia­vo, sa­kė, kad sten­das tai­so­mas ne­bus. Anot jo, ma­ke­tas bu­vo at­siųs­tas ir įkel­tas į „Drop­box“ ser­ve­rį, kaž­kas jo ne­pa­žiū­rė­jo, ne­bu­vo pa­teik­tos pa­sta­bos ir pa­tai­sy­mai, to­dėl bu­vo pa­tvir­tin­tas toks, ko­kį ma­to­me sten­de. Šis pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis, pro­jek­to rė­muo­se jo­kie pa­kei­ti­mai šiuo me­tu ne­be­įma­no­mi. Vie­nin­te­lis va­rian­tas – lauk­ti 5 me­tus, nes toks nu­ma­ty­tas pro­jek­to tęs­ti­nu­mo lai­ko­tar­pis. Vė­liau bus ga­li­ma at­lik­ti no­ri­mus pa­tai­sy­mus.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Rietavo savivaldybė savo skiltyje nurodo tik 5 turistinius objektus, kai tuo tarpu kitos savivaldybės jų pateikė dešimtimis.

Komentarai
Kiti straipsniai