Antradienis, 2020 m. liepos 14 d.

At­vers­ta sun­kiais nu­si­kal­ti­mais kal­ti­na­mų plun­giš­kių by­la

Rug­sė­jo 9 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me pra­dė­ta nag­ri­nė­ti bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je trys plun­giš­kiai Vy­tau­tas Raz­mas (gim. 1982 m.), Dei­vi­das Na­var­daus­kas (gim. 1993 m.) ir Ro­lan­das Rakš­tys (gim. 1971 m.) kal­ti­na­mi vi­sa ei­le nu­si­kal­ti­mų, ku­riuos da­rė ar pla­na­vo įvyk­dy­ti su­si­bū­rę į nu­si­kals­ta­mą gru­puo­tę: ke­ti­no nu­šau­ti žmo­gų, už­si­i­mi­nė­jo nar­ko­ti­kų kon­tra­ban­da, nu­si­kals­ta­mu bū­du įgi­jo tur­to, ne­tei­sė­tai dis­po­na­vo šau­na­mai­siais gin­klais ir sprog­me­ni­mis – bu­vo ap­si­rū­pi­nę net gra­na­to­mis…

Mi­nė­ta tri­ju­lė po­li­ci­jai įkliu­vo 2018 m. pa­va­sa­rį. Or­ga­ni­zuo­ta plun­giš­kių nu­si­kals­ta­ma gru­puo­tė bu­vo iš­aiš­kin­ta tarp­tau­ti­nės ope­ra­ci­jos me­tu.
Nar­ko­ti­kų kon­tra­ban­dos ir ki­to­kios nu­si­kals­ta­mos veik­los ini­cia­to­riu­mi ir or­ga­ni­za­to­riu­mi įvar­di­ja­mas prieš po­rą me­tų iš įka­li­ni­mo įstai­gos pir­ma lai­ko pa­leis­tas jau 8 kar­tus teis­tas V. Raz­mas.
Įta­ria­ma, kad V. Raz­mas bu­vo ga­vęs už­sa­ky­mą nu­šau­ti vie­ną Šiau­lių nu­si­kals­ta­mos gru­puo­tės va­dei­vą. Plun­giš­kiai jau se­kė šiau­lie­tį. V. Raz­mas va­ži­nė­jo Lat­vi­jo­je vog­tu au­to­mo­bi­liu „Nis­san Qas­hqai“, bu­vo įsi­gi­jęs mo­to­cik­lą „Hon­da“, ku­ris, kaip įta­ria­ma, bu­vo nu­gvelb­tas Ai­ri­jo­je.
Ty­rė­jai nu­sta­tė, kad or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­riai per Vo­kie­ti­jos, Len­ki­jos bei Lie­tu­vos vals­ty­bių sie­nas la­bai di­de­liais kie­kiais į Lie­tu­vą ve­žė ka­na­pes ir jas pla­ti­no.
Anks­čiau ne kar­tą už va­gys­tes, smur­tą ir ki­tus nu­si­kal­ti­mus teis­tas plun­giš­kis R. Rakš­tys per­nai ge­gu­žės mė­ne­sį ke­lei­vi­niu au­to­bu­su iš Vo­kie­ti­jos per Len­ki­ją į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją mė­gi­no įvež­ti net ke­lio­li­ka ki­log­ra­mų ka­na­pių ir bu­vo nu­tver­tas Kal­va­ri­jų pa­sie­nio pos­te. Tuo pat me­tu bu­vo su­lai­ky­tas Prie­nuo­se kur­je­rio lau­kęs taip pat pra­ei­ty­je teis­tas D. Na­var­daus­kas, o V. Raz­mas spe­cia­lios ope­ra­ci­jos me­tu su­čiup­tas Plun­gė­je.
Per kra­tas įta­ria­mų­jų nau­do­ta­me au­to­mo­bi­ly­je „Vol­vo“ ras­ta gin­klų – dvi ko­vi­nės gra­na­tos, ru­siš­ko au­to­ma­to „Ka­laš­ni­kov“ dė­tu­vė, kas­te­tas.
Da­bar su­im­tas yra tik V. Raz­mas, jo ben­dri­nin­kams skir­tos švel­nes­nės kar­do­mo­sios prie­mo­nės (už­sta­tas, ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mą ne­iš­vyk­ti, įpa­rei­go­ji­mas pe­ri­odiš­kai re­gist­ruo­tis po­li­ci­jos įstai­go­je).
Šių me­tų rug­pjū­čio 7 d. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me bu­vo spren­džia­mas klau­si­mas dėl kar­do­mo­sios prie­mo­nės pra­tę­si­mo V. Raz­mui. Jis ti­ki­no ne­ke­ti­nan­tis slaps­ty­tis ir teis­mo pra­šė su­švel­nin­ti baus­mę – pa­leis­ti į lais­vę su elek­tro­ni­ne apy­ko­je, ku­ri ro­dy­tų jo bu­vi­mo vie­tą ir lai­ką. Ta­čiau teis­mas nu­ta­rė gru­puo­tės va­dei­vą lai­ky­ti už gro­tų – pra­tę­sė su­ėmi­mą iki lap­kri­čio 10-osios.
Rug­sė­jo 9 die­ną, kaip mi­nė­ta, Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas at­ver­tė tri­ju­lės bau­džia­mą­ją by­lą. Teis­mo at­sto­vė spau­dai Gin­ta­rė Dau­gė­lai­tė sa­kė, jog by­la pra­dė­ta nag­ri­nė­ti, ap­klaus­tas vie­nas kal­ti­na­ma­sis – R. Rakš­tys. Jis vie­nas iš pat pra­džių su­ti­ko duo­ti pa­ro­dy­mus ir pri­pa­ži­no kal­tę. Taip pat pir­mo­jo po­sė­džio me­tu ap­klaus­ti du liu­dy­to­jai. Li­kę kal­ti­na­mie­ji – V. Raz­mas ir D. Na­var­daus­kas kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta, pa­ro­dy­mus ža­dė­jo duo­ti tik po vi­sų liu­dy­to­jų ap­klau­sos.
Ki­tas teis­mo po­sė­dis, ku­ria­me bus ap­klau­sia­mi dar ke­li liu­dy­to­jai, vyks spa­lio 30 die­ną.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Ne kartą praeityje teistas V. Razmas savo kaltės nepripažįsta.

Komentarai
Kiti straipsniai