Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Al­sė­diš­kių moks­lo me­tų nau­jo­vė – abi­tu­rien­tų pa­sai

Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė nau­jus moks­lo me­tus pra­dė­jo kiek ki­taip nei anks­tes­niais me­tais.

Šie­met gim­na­zi­ją baigs lai­da, ku­rios mo­ki­niai pir­mie­ji bu­vo pa­reiš­kę no­rą mo­ky­tis šau­liš­ko­je kla­sė­je. Gim­na­zi­jos pe­da­go­gai ir kla­sės auk­lė­to­jas, lai­ki­niai ei­nan­tis di­rek­to­riaus pa­rei­gas Re­gi­man­tas Ka­va­liaus­kas ini­ci­ja­vo gra­žią ak­ci­ją, ku­ri skir­ta tiek moks­lo me­tų pra­džiai, tiek šau­lių me­tams pa­žy­mė­ti. Kiek­vie­nam abi­tu­rien­tui įteik­tas var­di­nis Abi­tu­rien­to pa­sas.
Pa­sai įteik­ti ste­bint vi­siems moks­lei­viams, tė­ve­liams ir sve­čiams – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui Aud­riui Kli­šo­nui, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui Jo­nui Moc­kū­nui, Al­sė­džių se­niū­ni­jos se­niū­nei Da­nu­tei Rep­šie­nei, Al­sė­džių lop­še­lio-dar­že­lio va­do­vei Vai­dai Sil­kaus­kie­nei, Pla­te­lių me­no mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Li­nui Sen­kui.
Abi­tu­rien­tų pa­sus al­sė­diš­kiams įtei­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.
Šiais moks­lo me­tais Al­sė­džiuo­se mo­ky­tis pa­reiš­kė no­rą mo­ki­niai iš Tel­šių, Ma­žei­kių, Ak­me­nės, Rad­vi­liš­kio, Klai­pė­dos, Gargž­dų, Ku­piš­kio ra­jo­nų ir Vil­niaus mies­to.
Kar­tu su mo­ki­niais moks­lo me­tus skai­čiuo­ja ir pe­da­go­gai. Moks­lo me­tų pra­džios šven­tė­je svei­kin­ti vi­si pe­da­go­gi­nio dar­bo ju­bi­lie­jus šven­čian­tys mo­ky­to­jai. Dau­giau­sia ap­lo­dis­men­tų su­lau­kė 45-ąjį rug­sė­jį gim­na­zi­jo­je pa­si­tin­kan­ti ge­og­ra­fi­jos mo­ky­to­ja Ste­fa Kaž­dai­lie­nė.
Moks­lo me­tų pra­džio­je ben­druo­me­nei pri­sta­ty­ta ir in­ter­ne­ti­nio por­ta­lo 15min.lt do­va­na – pro­jek­to „Sig­na­ta­rai“ ak­cen­tas – iš Al­sė­džių se­niū­ni­jos ki­lu­sių Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rų Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus ir Jo­no Smil­ge­vi­čiaus por­tre­tai. Šią do­va­ną pir­mie­ji įver­ti­no moks­lo me­tų pra­džios šven­tė­je da­ly­va­vę gar­būs sve­čiai.

Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos inf.

Nuotraukoje: Gim­na­zi­jos fo­jė puo­šia por­ta­lo 15min do­va­na.

Komentarai
Kiti straipsniai