Penktadienis, 2020 m. liepos 10 d.

Už nu­šau­tą brie­dį sky­rė bau­dą ir at­ėmė šau­tu­vą

Plun­gės apy­lin­kės teis­mas nu­bau­dė „Dau­gė­dų“ me­džio­to­jų bū­re­lio me­džiok­lės va­do­vą Ed­var­dą Kau­či­ką – vy­ras drau­džia­mu lai­ku nu­šo­vė brie­dį, ku­rį pa­lai­kė šer­nu. Kliu­vo ne tik per ki­še­nę – te­ko at­si­svei­kin­ti ir su gin­klu.

Šią ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lą teis­mas iš­nag­ri­nė­jo ir nu­ta­ri­mą pri­ėmė rug­pjū­čio 7 die­ną. E. Kau­či­kas bu­vo pa­trauk­tas ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn dėl me­džiok­lę reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mo pa­gal ANK 290 straips­nio 8 da­lį.
Į ne­ma­lo­nu­mus vy­ras įsi­pai­nio­jo šių me­tų lie­pos 11-osios va­ka­re, prieš 23 va­lan­dą.
Nu­sta­ty­ta, jog „Dau­gė­dų“ me­džio­to­jų klu­bo me­džiok­lės va­do­vas E. Kau­či­kas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Dau­gė­dų me­džiok­lės bū­re­lio me­džiok­lės plo­to vie­ne­te, tu­rė­da­mas ga­lio­jan­tį me­džiok­lės la­pą, or­ga­ni­za­vo me­džiok­lę ty­ko­jant ir su­me­džio­jo brie­džio pa­ti­ną. De­ja, to­kius žvė­ris lei­džia­ma me­džio­ti tik nuo rug­sė­jo 1 d. iki gruo­džio 15 d., tad jis pa­žei­dė me­džiok­lės tai­syk­les ir pa­da­rė 5 992 eu­rų ža­lą lau­ki­nei gy­vū­ni­jai.
Ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn trau­kia­mas E. Kau­či­kas teis­me sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no. Pa­pa­sa­ko­jo, jog me­džiok­lės me­tu jis bu­vo bokš­te­ly­je, ki­ti jo bū­re­lio me­džio­to­jai bu­vo ki­to­se vie­to­se. Taip pat ma­tė ir ne­to­lie­se me­džio­jan­čius Rie­ta­vo me­džio­to­jus.
Ži­no­da­mas, kad to­je vie­to­je daž­nai pa­si­ro­do šer­nai, ti­kė­jo­si bent vie­ną jų nu­šau­ti. Jau te­mo, kai už ko­kio šim­to met­rų pa­ste­bė­jo grio­viu ju­dan­čio žvė­ries nu­ga­rą. Ra­gų ne­si­ma­tė, tad, pa­gal­vo­jęs, kad tai bus šer­nas, pykš­te­lė­jo. Šū­vis bu­vo taik­lus, bet tai bu­vo ne šer­nas – pri­ėjęs ar­čiau, pa­ma­tė su­žeis­tą brie­dį, to­dėl šo­vė dar kar­tą, kad ne­si­kan­kin­tų.
Ne­tru­kus prie jo pa­si­ro­dė ir ki­to bū­re­lio me­džio­to­jai, kaž­kas pra­ne­šė ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jai.
E. Kau­či­kas ti­ki­no, jog per maž­daug ke­tu­rias­de­šimt me­tų me­džio­to­jo sta­žą ne­bu­vo pa­žei­dęs jo­kių me­džio­ji­mo tai­syk­lių, ne­bu­vo su­me­džio­jęs ne­leis­ti­no gy­vū­no, tad la­bai gai­lė­jo­si dėl šio nu­ti­ki­mo.
Dar iki teis­mo po­sė­džio pa­tei­kė duo­me­nis apie at­ly­gin­tą jo pa­da­ry­tą ža­lą lau­ki­nei gy­vū­ni­jai.
Teis­mas nu­spren­dė E. Kau­či­kui skir­ti mi­ni­ma­lią bau­dą – 800 eu­rų. Taip pat kon­fis­kuo­tas pa­žei­dė­jo graiž­tvi­nis šau­tu­vas – kaip ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pa­da­ry­mo įran­kis.
Nors ANK 290 straips­nio 9 da­ly­je nu­ma­ty­ta, jog pri­va­lo­ma skir­ti ir tei­sės me­džio­ti at­ėmi­mą nuo vie­ne­rių iki pen­ke­rių me­tų, ta­čiau teis­mas šios sank­ci­jos ne­tai­kė – nu­spren­dė, jog bau­dos pa­sky­ri­mas su gin­klo kon­fis­ka­vi­mu bus už­tek­ti­na nuo­bau­da. Be to, kaip mi­nė­ta, vy­ras jau su­mo­kė­jo be­veik še­šių tūks­tan­čių eu­rų su­mą dėl ža­los gy­vū­ni­jai.

Li­na MOTUŽIENĖ

Asociatyvi Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai