Penktadienis, 2020 m. liepos 10 d.

Su­si­dū­rė su ne­pil­na­me­čiu dvi­ra­ti­nin­ku ir nu­va­žia­vo

Šis įvy­kis Rie­ta­vo mies­te įvy­ko dar bir­že­lio mė­ne­sį, kai ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti Vy­gan­das Kvek­šas su au­to­mo­bi­liu kliu­dė jau­ną dvi­ra­ti­nin­ką ir iš ava­ri­jos vie­tos pa­si­ša­li­no. Jau­nuo­lis bu­vo ne­žy­miai su­ža­lo­tas. Rug­pjū­čio mė­ne­sį Plun­gės apy­lin­kės teis­mas kal­ti­nin­kui sky­rė pi­ni­gi­nę bau­dą.

V. Kvek­šas bu­vo pa­trauk­tas ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn net pa­gal ke­tu­ris Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so (ANK) straips­nius: 417 str. 1 da­lį, 423 str. 2 da­lį, 424 str. 3 da­lį ir 426 str. 1 da­lį.
Teis­mas nu­sta­tė, jog 2019 me­tų bir­že­lio 11 die­ną, apie pu­sę tri­jų, V. Kvek­šas vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį „Au­di A4 Avant“ per Rie­ta­vą, nors ne­tu­rė­jo tei­sės vai­ruo­ti (tei­sė vai­ruo­ti yra at­im­ta) ir, su­sto­jęs pės­čių­jų ta­ke bei pra­dė­da­mas ju­dė­ti, ne­pa­ste­bė­jo iš de­ši­nės pu­sės pės­čių­jų ta­ku at­va­žiuo­jan­čio jau­no dvi­ra­ti­nin­ko, ku­rį kliu­dė au­to­mo­bi­lio prie­ki­ne da­li­mi.
Iš eis­mo įvy­kio vie­tos V. Kvek­šas pa­si­ša­li­no, nie­ko apie tai ne­pra­ne­šęs po­li­ci­jai. Nu­ken­tė­ju­sia­jam bu­vo ne­žy­miai su­trik­dy­ta svei­ka­ta ir pa­da­ry­ta tur­ti­nė ža­la.
Ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lo­je V. Kvek­šas pri­pa­ži­no, jog au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti, bet, jo ma­ny­mu, nu­ken­tė­ju­sy­sis pats dvi­ra­čiu at­si­tren­kė į jo ma­ši­ną. Ka­dan­gi jo­kių su­ža­lo­ji­mų ne­ma­tė, me­di­kų ne­rei­kė­jo, tai iš įvy­kio vie­tos ir nu­va­žia­vo ne­pra­ne­šęs po­li­ci­jai.
Kal­ti­nin­kas nu­ro­dė, jog iš­va­žia­vęs iš te­ri­to­ri­jos su­sto­jo ir iš­li­po, kad už­da­ry­tų var­tus. Už­da­ręs grį­žo į au­to­mo­bi­lį ir ta­da pa­ju­to dvi­ra­čio smū­gį į de­ši­nį bu­fe­rį. Vėl iš­li­po, pa­klau­sė dvi­ra­ti­nin­ko, kaip jau­čia­si, o šis at­sa­kė, kad skau­da krū­ti­nę. Ta­da pa­si­tei­ra­vo, ar pats pa­rva­žiuos na­mo, šis at­sa­kė – „ge­rai“ ir, pa­si­ė­męs dvi­ra­tį, nu­ė­jo jį va­ry­da­mas.
Nu­ken­tė­ju­sio­jo tė­vai pa­aiš­ki­no, jog apie įvy­kį su­ži­no­jo iš sū­naus pa­sa­ko­ji­mo. Sa­kė, jog vai­ruo­to­jas kliu­dė dvi­ra­tį, sū­nus bu­vo ne­žy­miai su­ža­lo­tas ir gy­do­mas – dėl to jie tu­rė­jo iš­lai­dų už 50 eu­rų. Taip pat bu­vo su­ga­din­tas dvi­ra­tis (ža­la – 50 eu­rų), su­dau­žy­tas te­le­fo­nas (ža­la – 250 eu­rų). To­dėl iš kal­ti­nin­ko pra­šė pri­teis­ti 350 eu­rų tur­ti­nei ir 500 eu­rų ne­tur­ti­nei (dėl pa­tir­to skaus­mo ir iš­gąs­čio) ža­lai at­ly­gin­ti.
By­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu bu­vo pa­da­ry­ta per­trau­ka ir kal­ti­nin­kas spė­jo ža­lą at­ly­gin­ti, nu­ken­tė­ju­sie­ji jam pre­ten­zi­jų ne­be­tu­rė­jo.
Anks­čiau V. Kvek­šas bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl vai­ra­vi­mo trans­por­to prie­mo­nę iš­gė­rus, tad jam bu­vo už­draus­ta vai­ruo­ti 2 me­tus. Kaip mi­nė­ta, jis vis tiek vai­ra­vo, nors tas au­to­mo­bi­lis „Au­di A4 Avant“ jau tu­rė­jo bū­ti kon­fis­kuo­tas.
Šį­kart už vi­sus ke­tu­ris ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so straips­nius teis­mas pa­žei­dė­jui sky­rė su­ben­drin­tą 850 eu­rų bau­dą su tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes at­ėmi­mu 1 me­tams.

Mo­des­ta LIMONTAITĖ

Asociatyvi kauno.diena.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai