Sekmadienis, 2020 m. rugpjūčio 09 d.

Ne­le­ga­liai pa­da­vė­jas įdar­bi­nu­siai ka­vi­nės va­do­vei skir­ta bau­da

Vie­ną šių me­tų va­sa­ros die­ną Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jai ap­si­lan­kė ma­žo­sios ben­dri­jos (MB) „Gra­fi­nė“ ka­vi­nė­je Pla­te­liuo­se. Tik ne pa­val­gy­ti, o at­lik­ti pa­tik­ri­ni­mą. Nu­sta­ty­ta, jog dvi pa­da­vė­jos dir­bo ne­le­ga­liai, taip pat už­fik­suo­tas ka­sos apa­ra­to eks­plo­a­ta­vi­mo tvar­kos pa­žei­di­mas. Dėl to ka­vi­nės va­do­vė Edi­ta Gra­žu­lie­nė bu­vo pa­trauk­ta ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn ir rug­pjū­čio mė­ne­sį nu­baus­ta Plun­gės apy­lin­kės teis­mo.

Mi­nė­tos ka­vi­nės va­do­vė į ne­ma­lo­nu­mus įklim­po bir­že­lio 29 die­ną, va­ka­rop.
Mo­kes­čių ins­pek­to­riai ka­vi­nė­je, pri­klau­san­čio­je ma­ža­jai ben­dri­jai „Gra­fi­nė“, at­lik­da­mi ope­ra­ty­vų pa­tik­ri­ni­mą, nu­sta­tė, jog E. Gra­žu­lie­nė, bū­da­ma va­do­ve, ap­ta­ru­si dar­bo po­bū­dį, dar­bo už­mo­kes­tį ir ap­rū­pi­nu­si dar­bo prie­mo­nė­mis, bir­že­lio 29 d. lei­do dirb­ti K. D. ir D. K. pa­da­vė­jų pa­rei­go­se.
Su mer­gi­no­mis bu­vo su­tar­ta, kad už dar­bą bus mo­ka­mas mi­ni­ma­lus dar­bo už­mo­kes­tis. Taip pat bir­že­lio 23 d. nuo 11.00 va­lan­dos iki 20.00 va­lan­dos E. Gra­žu­lie­nė bu­vo lei­du­si dirb­ti D. K. pa­da­vė­jos pa­rei­go­se už 20,00 Eur at­ly­gį.
Ka­dan­gi ka­vi­nės va­do­vė lei­do dirb­ti K. D. ir D. K. ne­su­da­riu­si ra­šy­ti­nių dar­bo su­tar­čių ir ne­pra­ne­šu­si „Sod­rai“ apie as­me­nų pri­ėmi­mą į dar­bą, to­kiu bū­du lei­do dirb­ti ne­le­ga­liai. O tai jau reiš­kia pa­žeis­tus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dar­bo ko­dek­so straips­nius.
Be to, pa­tik­ri­ni­mo me­tu ka­sos ope­ra­ci­jų at­li­ki­mo vie­to­je ne­bu­vo lai­ko­mas ir ne­pa­teik­tas elek­tro­ni­nio ka­sos apa­ra­to tech­ni­nis pa­sas. Dėl to pa­žeis­tos ir Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos tai­syk­lės.
E. Gra­žu­lie­nė bu­vo pa­trauk­ta ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­gal du ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so (ANK) straips­nius: 95 straips­nio 1 da­lį (Ne­le­ga­lus dar­bas) ir 162 straips­nio 1 da­lį (Ka­sos apa­ra­tų eks­plo­a­ta­vi­mo ar ka­sos ope­ra­ci­jų tvar­kos pa­žei­di­mas).
Mo­te­ris kal­tę pri­pa­ži­no ir gai­lė­jo­si dėl pa­da­ry­tų nu­si­žen­gi­mų, pra­šė ne­skir­ti bau­dos, nes įmo­nė ir taip esą dir­ba nuos­to­lin­gai. Anks­čiau jo­kių nu­si­žen­gi­mų ne­bu­vo pa­da­riu­si.
Pa­aiš­ki­no, jog bir­že­lio 29 d. ka­vi­nė­je pa­da­vė­jo­mis dir­bo K. D. ir D. K., su ku­rio­mis jau bu­vo ap­tar­tos dar­bo są­ly­gos ir su­si­tar­ta dėl mi­ni­ma­laus dar­bo už­mo­kes­čio. Ta­čiau, ka­dan­gi tai bu­vo pir­ma dar­bo die­na, dar­bo su­tar­tys dar ne­bu­vo su­da­ry­tos ir „Sod­rai“ ne­pra­neš­ta. Ko­dėl tik­ri­ni­mo me­tu ne­ga­lė­jo pa­teik­ti ka­sos apa­ra­to tech­ni­nio pa­so? Pa­aiš­ki­no, jog jis bu­vo pa­lik­tas nuo­mos punk­te, kur vyk­do­mas se­zo­ni­nis dar­bas.
Plun­gės apy­lin­kės teis­mas E. Gra­žu­lie­nės by­lą iš­nag­ri­nė­jo ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka. At­si­žvelg­ta į pa­da­ry­tų ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų po­bū­dį, kad mo­te­ris ad­mi­nist­ra­ci­nė­mis nuo­bau­do­mis ne­baus­ta, ne­teis­ta, tad jai skir­ta mi­ni­ma­li bau­da, ku­ri dar su­ma­žin­ti­na pu­siau. Ga­lu­ti­nė, su­ben­drin­ta bau­da – 500 eu­rų.

Nuotraukoje: Po mokesčių inspekcijos darbuotojų apsilankymo šios kavinės vadovė E. Gražulienė buvo patraukta administracinėn atsakomybėn.

Komentarai
Kiti straipsniai