Penktadienis, 2020 m. liepos 10 d.

Muš­ty­nės ka­vi­nė­je kai­na­vo po 1800 eu­rų

Rug­sė­jo 4 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo dvie­jų mu­šei­kų – Žy­man­to Va­sy­liaus (1989 m.) ir Ar­vy­do Va­sy­liaus (gim. 1990 m.) by­lą dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 284 str.). Jau­niems vy­rams muš­ty­nės vie­no­je ka­vi­nė­je ge­ro­kai kir­to per ki­še­nę.

Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad kal­ti­na­mie­ji, veik­da­mi ben­dri­nin­kų gru­pe, vie­šo­je vie­to­je įžū­liu el­ge­siu su­trik­dė vi­suo­me­nės rim­tį ir pa­žei­dė vie­šą­ją tvar­ką.
Plun­giš­kiai Ž. Va­sy­lius ir A. Va­sy­lius į ne­ma­lo­nu­mus įsi­pai­nio­jo 2019 me­tų ko­vo 30-osios nak­tį, apie 2 va­lan­dą, vie­no­je mies­to ka­vi­nė­je. Ap­lin­ki­nių as­me­nų aki­vaiz­do­je įžū­liais ty­či­niais veiks­mais, smur­tau­da­mi vie­šo­je vie­to­je, de­monst­ra­vo ne­pa­gar­bą ki­tiems žmo­nėms ir su­trik­dė vi­suo­me­nės rim­tį bei pa­žei­dė vie­šą­ją tvar­ką: pir­miau­sia A. Va­sy­lius spy­rė, o po to Ž. Va­sy­lius kumš­čiu smo­gė nu­ken­tė­ju­sia­jam J. L. į vei­do sri­tį.
Dėl mu­šei­kų veiks­mų nu­ken­tė­ju­sia­jam bu­vo pa­da­ry­ta muš­ti­nė žaiz­da vir­šu­ti­nė­je lū­po­je, jis pa­ty­rė ne­žy­mų svei­ka­tos su­trik­dy­mą. Chu­li­ga­niš­ki veiks­mai pa­pik­ti­no šį iš­puo­lį ma­čiu­sį ki­tą as­me­nį – T. L., ku­ris taip pat pri­pa­žin­tas nu­ken­tė­ju­siuo­ju.
Abu mu­šei­kos sa­vo kal­tę vi­siš­kai pri­pa­ži­no.
Ž. Va­sy­lius nie­kur ne­dir­ba, yra re­gist­ruo­tas Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je. Anks­čiau ne kar­tą teis­tas. A. Va­sy­lius dir­ba vie­no­je An­gli­jos įmo­nė­je dar­bi­nin­ku, anks­čiau ne­teis­tas.
Teis­mas abiem vy­rams sky­rė vie­no­das baus­mes – po 54 MGL (2700,00 Eur) dy­džio bau­das, ku­rias su­ma­ži­no treč­da­liu, iki 1800 eu­rų kiek­vie­nam.
Ne­su­tik­da­mi su baus­mė­mis, per 14 die­nų nu­teis­tie­ji ga­li teis­mui pa­duo­ti pra­šy­mą su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me. Ki­tu at­ve­ju bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas įsi­tei­sės ir bus ne­skun­džia­mas.
Bau­das tu­rės su­mo­kė­ti per 2 mė­ne­sius, ki­taip pi­ni­gai bus iš­ieš­ko­ti pri­vers­ti­nai.

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai