Sekmadienis, 2020 m. rugpjūčio 09 d.

Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos jung­tys – pa­žin­ti­nė­je ke­lio­nė­je

Rug­pjū­čio 27–28 die­no­mis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros ir švie­ti­mo įstai­gų na­riai kar­tu su Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus ben­druo­me­ne ke­lia­vo į pa­žin­ti­nę ke­lio­nę-eks­pe­di­ci­ją Bal­ta­ru­si­jo­je, ku­ri įvy­ko įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Ogins­kių kul­tū­ros pa­vel­do jung­tys Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos ke­ly­je“. Marš­ru­tas vin­gia­vo nuo Vil­niaus link Aš­me­nos, Al­šė­nų, Krė­vos, Za­le­sės, to­liau se­kė Ma­la­de­či­nas, Mins­kas, Smi­lo­vi­čius, Ne­svy­žius, Nau­gar­du­kas.

Ši eks­pe­di­ci­ja yra tra­di­ci­nė, į ją vyks­ta­ma nuo 2005 m. Kas­met at­ran­da­mi vis nau­ji marš­ru­tai ir lan­ky­ti­ni ob­jek­tai, taip pat ste­bi­ma, kaip pa­si­kei­tė anks­čiau lan­ky­tos vie­tos. Šie­met į ke­lio­nę su­si­ruo­šė 35 žmo­nių gru­pė, ku­rio­je bu­vo apie 20 žmo­nių iš Rie­ta­vo. Vi­si ap­lan­ky­ti ob­jek­tai vie­naip ar ki­taip su­si­ję su Ogins­kių is­to­ri­ja ar­ba yra is­to­riš­kai reikš­min­gi Lie­tu­vai.
Al­šė­nuo­se eks­pe­di­ci­jos na­riai ap­žiū­rė­jo pi­lies at­kū­ri­mo dar­bus. At­vy­kus į Za­le­sę, su­da­ly­vau­ta dai­li­nin­kų ple­ne­ro už­da­ry­me, ku­ris vy­ko My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio dva­ro so­dy­bos rū­muo­se, vei­kian­čiuo­se kaip mu­zie­jus. Vy­ko pa­ro­dos pri­sta­ty­mas, o Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jos Jo­li­ta Bud­riu­vie­nė, Dai­va Biel­kaus­kie­nė, Ie­va Sker­gel­zie­nė tu­rė­jo pro­gą pri­sta­ty­ti M. K. Ogins­kio kū­ry­bą. Uni­ka­lią mu­zi­ką do­va­no­jo is­to­ri­kas, pia­nis­tas An­dže­jus Pi­lec­kis. Ma­la­de­či­ne vy­ko su­si­ti­ki­mas su Gri­go­ri­ju­mi So­ro­ko, o po va­ka­rie­nės lau­kė kon­cer­ti­nė pro­gra­ma prie ap­skri­to sta­lo.
28 die­ną vy­ko ofi­cia­lus su­si­ti­ki­mas Mins­ke, ku­ria­me bu­vo pa­si­ra­šy­tas Ke­ti­ni­mų part­ne­rys­tės pro­to­ko­las su na­cio­na­li­nio Bal­ta­ru­si­jos is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­riu­mi. Iš Lie­tu­vos Ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą pa­si­ra­šė ke­tu­ri part­ne­riai – Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus, M. K. Čiur­lio­nio na­mai, Mer­ki­nės kraš­to mu­zie­jus ir Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to LDK is­to­ri­jos sky­rius. 2020 m. pir­mą­jį me­tų ket­vir­tį Vil­niu­je bus pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis.
Ant­rą­ją eks­kur­si­jos die­ną ap­si­lan­ky­ta me­no dirb­tu­vė­se, kur ap­žiū­rė­ti Alek­san­dro Ro­di­no dar­bai. Ne­svy­žiu­je ke­liau­ta į Rad­vi­lų bas­tio­ną – ap­žiū­rė­ta baž­ny­čios res­tau­ra­ci­ja. To­liau ke­lio­nė tę­sė­si į Nau­gar­du­ką, ap­lan­ky­tas at­kur­tas Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus mu­zie­jus. Iš Nau­gar­du­ko ke­liau­to­jai pa­sie­kė Lie­tu­vą. V. Rut­kaus­kas džiau­gė­si, kad ke­lio­nė­je da­ly­va­vo ne vien mu­zie­ji­nin­kai, bet ir įvai­rių spe­cia­ly­bių žmo­nės iš Rie­ta­vo. Ke­lio­nė nau­din­ga ir pa­žin­ti­niu, ir ry­šių vys­ty­mo po­žiū­riu. Anot mu­zie­jaus di­rek­to­riaus, tu­ri­me na­tū­ra­lų is­to­ri­nį ry­šį su Bal­ta­ru­si­ja, rei­kia jį pa­lai­ky­ti.
V. Rut­kaus­kas pa­pa­sa­ko­jo ir apie Bal­ta­ru­si­jo­je vyk­do­mą jau­ni­mo ren­gia­mą kul­tū­ri­nių tra­di­ci­jų re­ne­san­są, ku­rio me­tu gai­vi­na­mos 18 a. pab. – 19 a. pr. po­ky­lių tra­di­ci­jos. Rie­ta­vas su­lauks sve­čių iš Bal­ta­ru­si­jos per Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ren­gi­nį, vyk­sian­tį rug­sė­jo ant­ro­je pu­sė­je. Ke­lio­nės me­tu su­si­tar­ta, kad at­vy­ku­si šio pro­jek­to da­ly­vių gru­pe­lė ben­draus su Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zis­tais, at­skleis jiems po­lo­ne­zo ža­ve­sį. Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ren­gi­nio me­tu ben­dra jų pro­gra­ma bus pa­ro­dy­ta ir vi­suo­me­nei.

 

 

Nuotraukoje: Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas Nacionaliniame Baltarusijos istorijos muziejuje.

Vla­do Gau­die­šiaus nuo­tr.

Komentarai
Kiti straipsniai