Sekmadienis, 2020 m. rugpjūčio 09 d.

Ge­ros sku­bios me­di­ci­nos pa­gal­bos nau­jie­nos: šią sa­vai­tę dar­bą pra­dėjo klas­te­ri­nės pa­gal­bos bri­ga­da

Ži­niask­lai­dos šal­ti­niai mir­gė­te mir­ga įvai­rių re­for­mų gau­sa tiek švie­ti­mo, tiek so­cia­li­nės ap­sau­gos, tiek svei­ka­tos, tiek ki­to­se sri­ty­se. Ir vi­sas šias re­for­mas ke­ti­na­ma įgy­ven­din­ti ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je. Ta­čiau ar pa­vyks vis­ką įgy­ven­din­ti, ne­aiš­ku.

Iš in­for­ma­ci­jos šal­ti­nių ži­no­me, jog Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos tei­gi­mu, Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mai se­niai rei­kia re­for­mos, ta­čiau ši vis strin­ga. No­rė­da­mas pa­ge­rin­ti pa­dė­tį, kad kuo grei­čiau ir ko­ky­biš­kiau bū­tų ap­tar­nau­ja­mi pa­cien­tai, iš­tik­ti įvai­rių svei­ka­tos ne­ga­la­vi­mų, A. Ve­ry­ga ne­del­sia ir ima­si po­ky­čių. Ne­su­lau­kęs Sei­mo pri­ta­ri­mo, mi­nist­ras po­ky­čius pra­de­da bū­tent nuo sku­bios me­di­ci­nos pa­gal­bos – ža­da­ma steig­ti te­ri­to­ri­nius sku­bios pa­gal­bos pa­da­li­nius bei sku­bios pa­gal­bos ka­bi­ne­tus.
Ko­kie sku­bios me­di­ci­nos pa­gal­bos po­ky­čiai lau­kia­mi Plun­gė­je, pa­klau­sė­me Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­rės Ra­sos Mon­čie­nės.
„Ga­liu pa­sa­ky­ti tik tiek, kad kol kas jo­kio Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mo steig­ti pa­pil­do­mus pa­gal­bos pa­da­li­nius ar ka­bi­ne­tus ne­ga­vo­me. Tai dau­giau lie­čia pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trus, o ne vie­šą­sias įstai­gas. Dėl šios A. Ve­ry­gos re­for­mų idė­jos, ku­rią ke­ti­na­ma įgy­ven­din­ti, kaip tei­gia DELFI, jau lap­kri­čio 1 die­ną, mū­sų sku­bio­je me­di­ci­nos pa­gal­bo­je jo­kių žings­nių ne­si­i­ma­ma“, – at­sa­kė R. Mon­čie­nė, ta­čiau pri­dū­rė, kad tu­ri ir la­bai ge­rų šios sri­ties nau­jie­nų.
„Nuo pir­ma­die­nio, t. y. rug­sė­jo 9 die­nos, Plun­gė­je pra­dėjo veik­ti klas­te­ri­nės pa­gal­bos bri­ga­da, ku­ri su­teiks pir­mą me­di­ci­nos pa­gal­bą pa­cien­tams, iš­tik­tiems mio­kar­do in­fark­to ar in­sul­to. Iš­kvies­ta to­kia bri­ga­da nau­ju, ne­se­niai įsi­gy­tu re­a­ni­mo­bi­liu at­va­žiuos pas su­ne­ga­la­vu­sį žmo­gų ir su­teiks jam sku­bią pa­gal­bą“, – iš anks­to džiau­gė­si klas­te­ri­nės bri­ga­dos dar­bu grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­rė.
R. Mon­čie­nė taip pat sa­kė, kad la­bai džiau­gia­si, jog pa­vy­ko gau­ti nau­ją re­a­ni­mo­bi­lį su pa­čia nau­jau­sia įran­ga, su ku­ria, pa­sak pa­šne­ko­vės, tik­rai pa­vyks iš­gel­bė­ti ne vie­no žmo­gaus gy­vy­bę.
„Džiu­gu, kad dir­bant su nau­jau­sia įran­ga, klas­te­ri­nės bri­ga­dos tei­kia­mos pa­slau­gos bus žy­miai ko­ky­biš­kes­nės. Be to, at­va­žia­vus į vie­tą, pir­mo­ji pa­gal­ba bus su­teik­ta grei­tai ir ope­ra­ty­viai. Daž­nai ne­rei­kės stip­rių ne­ga­la­vi­mų iš­tik­to pa­cien­to iš­kart vež­ti į gy­dy­mo įstai­gą, kas ke­lia ri­zi­ką bei at­ima daug bran­gaus lai­ko gel­bė­jant žmo­gaus gy­vy­bę. Ši pa­pil­do­mas pa­slau­gas tei­kian­ti grei­to­sios pa­gal­bos bri­ga­da jau šią sa­vai­tę pra­dė­jo dar­bą ir ap­tar­naus pa­cien­tus Plun­gės, Rie­ta­vo, Tel­šių ir Ma­žei­kių re­gio­nuo­se“, – pa­sa­ko­jo ge­ras nau­jie­nas R. Mon­čie­nė.
Apie sku­bios pa­gal­bos po­ky­čius klau­sė­me ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jos Ores­tos Ge­ruls­kie­nės. Ta­čiau ji šiuo klau­si­mu per daug ne­at­vi­ra­vo. „Tik­rai ne­at­sa­ky­siu į šį klau­si­mą, sa­vo nuo­mo­nę pa­si­lik­siu sau. Ga­liu pa­sa­ky­ti tik tiek, kad ji – ne op­ti­mis­ti­nė, de­ja. Ke­ti­nu šį klau­si­mą iš­kel­ti ar­ti­miau­sia­me Svei­ka­tos ko­mi­te­to po­sė­dy­je“, – trum­pai sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė O. Ge­ruls­kie­nė.
Plun­gės li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, pa­klaus­tas apie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro A. Ve­ry­gos siū­lo­mus steig­ti sku­bios pa­gal­bos pa­da­li­nius ir ka­bi­ne­tus, at­sa­kė, kad šiuo me­tu ir jis pats yra mi­nist­ro dar­bo gru­pė­je, ku­ri dir­ba šiuo klau­si­mu. Iki gruo­džio 1 die­nos, pa­sak di­rek­to­riaus, dar­bo gru­pė tu­ri pa­teik­ti iš­va­das, o ta­da bus spren­džia­ma, ką da­ry­ti to­liau.
„Tai la­bai pla­tus klau­si­mas. Kol kas tik pa­ti pra­džia, ir dar ne­aiš­ku, kaip bus įgy­ven­di­na­mos sku­bios me­di­ci­nos pa­gal­bos nau­jo­vės. Ta­čiau žings­niai jau da­ro­mi. Ži­nau tik tiek, kad at­ei­ty­je bus stei­gia­mi ke­tu­rių ka­te­go­ri­jų sku­bios pa­gal­bos sky­riai. Kiek­vie­nos ka­te­go­ri­jos sky­riui bus skir­ta ir tam tik­ra įran­ga, ku­ria nau­do­da­mie­si spe­cia­lis­tai su­teiks sku­bią pa­gal­bą ne­ga­la­vi­mų iš­tik­tam pa­cien­tui. Ta­čiau, kaip vis­kas bus da­ro­ma, pa­aiš­kės vė­liau“, – pa­sa­ko­jo li­go­ni­nės di­rek­to­rius A. Mar­tu­se­vi­čius ir pri­dū­rė, kad vi­sai ne­tru­kus, rug­sė­jo 17-ąją, vyks į Vil­nių, kur tęs jau pra­dė­tą dar­bą Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro dar­bo gru­pė­je. Ti­kė­ti­na, par­veš ne­ma­žai nau­jie­nų apie grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos po­ky­čius.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai