Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Žmo­nės, ku­rie gu­la ir ke­lias kar­tu su sau­le

Že­mai­ti­ja – uni­ka­lus kraš­tas, tu­rin­tis gi­lias žem­dir­biš­kas tra­di­ci­jas. Čia, kaip nie­kur ki­tur, gy­ve­na la­bai darbš­tūs ir že­mę my­lin­tys žmo­nės. Jie kuk­lūs, nuo­šir­dūs, dir­ban­tys be iš­ei­gi­nių, pri­si­ri­šę prie gam­tos bei pui­kiai jau­čian­tys jos har­mo­ni­ją. Tai – žmo­nės, ke­lian­tys ir gu­lan­tys kar­tu su sau­le.

Plun­gės ra­jo­ne, kaip ir vi­so­je Že­mai­ti­jo­je, gy­ve­na daug žem­dir­bių, ku­rie ne­įsi­vaiz­duo­ja sa­vo gy­ve­ni­mo be že­mės, gy­vu­lių ir paukš­čių, gė­lių ir me­džių. Tai – žmo­nės, ku­rie au­gi­na mums duo­ną kas­die­nę, puo­šia pa­sau­lį, kad jis tap­tų gra­žes­nis, mie­les­nis kiek­vie­no akiai, kad bū­tų ge­ra ir mie­la gy­ven­ti sa­va­me kraš­te. Žem­dir­biai, kas­dien dir­ban­tys že­mės dar­bus ir puo­se­lė­jan­tys sa­vo ūkius, – iš­skir­ti­niai žmo­nės, pa­si­žy­min­tys ne­pa­pras­ta kan­try­be bei iš­tver­me.
To­kių žmo­nių, pa­sak Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus dar­buo­to­jos Rū­tos En­dri­jaus­kie­nės, ne­pa­ste­bė­ti ne­įma­no­ma. Nors jie ir la­bai kuk­lūs, ty­liai dir­ban­tys sa­vo kas­die­nius dar­bus, ta­čiau per­va­žia­vus Plun­gės ra­jo­no kai­mus ir mies­te­lius, aki­vaiz­džiai ma­to­si vis gra­žė­jan­čios so­dy­bos ir iš­puoš­tos gy­ven­vie­tės, dir­ba­mi ir puo­se­lė­ja­mi lau­kai, juo­se be­si­ga­nan­tys gy­vu­liai.
R. En­dri­jaus­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad vi­sai ne­tru­kus, lap­kri­čio mė­ne­sį, Plun­gės kul­tū­ros cen­tre vyks tra­di­ci­nio kon­kur­so „Me­tų ūki – 2019“ kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų pa­ger­bi­mo šven­tė. Jo me­tu bus iš­rink­ti ge­riau­siai ir gra­žiau­siai be­si­tvar­kan­tys Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kai bei žem­dir­biai. Šio kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai vė­liau vyks į kon­kur­są, vyk­sian­tį Kau­no Girs­tu­čio kul­tū­ros cen­tre. Ten dau­ge­lis bus ap­do­va­no­ti kaip gra­žiau­siai ir ge­riau­siai be­si­tvar­kan­tys že­mės ūkio sri­ty­je.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę ko­mi­si­ja, su­da­ry­ta iš Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos (LŪS) Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­ko Ma­ri­jaus Kak­čio, Že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos va­do­vės Plun­gės ra­jo­ne Da­lios Vai­če­kaus­kie­nės, Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės Dai­nos Mar­ti­šie­nės, Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jos Ai­ri­dos Mont­vy­die­nės, LŪS Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos In­gri­dos Jun­du­lai­tės, LŪS Plun­gės sky­riaus dar­buo­to­jos R. En­dri­jaus­kie­nės, pra­ėju­sių me­tų kon­kur­so nu­ga­lė­to­jos Jo­vi­tos Mi­ka­laus­kie­nės bei Že­mės ūkio rū­mų at­sto­vo Plun­gės ra­jo­nui Pau­liaus Šu­kio, ap­lan­kė ge­riau­siai ir gra­žiau­siai be­si­tvar­kan­čius Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kus, pa­si­gro­žė­jo puo­se­lė­ja­mais jų tra­di­ci­niais bei ne­tra­di­ci­niais ūkiais, au­gi­na­mais gy­vu­liais, paukš­čiais, gė­lė­mis, vais­ta­žo­lė­mis ir kt.
LŪS Plun­gės sky­riaus ko­man­dos tiks­las, pa­sak R. En­dri­jaus­kie­nės, – iš­rink­ti Me­tų ūkio kon­kur­so nu­ga­lė­to­jus, taip pat – iš­skir­ti ge­riau­siai be­si­tvar­kan­čius jau­niau­sius ra­jo­no ūki­nin­kus bei iš­si­aiš­kin­ti ne­tra­di­ci­nio ūkio puo­se­lė­to­jus.
Kaip pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė, ap­lan­ky­ta di­de­lė da­lis ra­jo­no ūki­nin­kų: Ro­lan­das Va­se­ris, gy­ve­nan­tis Juo­dei­kių kai­me ir au­gi­nan­tis gy­vu­lius, jau­nas ūki­nin­kas iš Pla­te­lių Egi­di­jus Gau­bys, Rus­nė Er­mi­nai­tė, gy­ve­nan­ti Al­sė­džiuo­se, trui­kiš­kio Al­fre­do Bag­do­no ir Gin­ta­liš­kė­je, Pla­te­lių se­niū­ni­jos Ken­tų kai­me gy­ve­nan­čios Li­nos Ru­gi­nie­nės gė­lių ūkiai, ne­tra­di­ci­nis žli­bi­niš­kės Na­ta­li­jos Nor­man­tie­nės gy­vu­lių ūkis, Zig­mo Gar­ben­čiaus iš Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Ken­tų kai­mo ūkis bei dau­ge­lis ki­tų.
No­rė­ta at­kreip­ti dė­me­sį, kad dau­gu­ma ap­lan­ky­tų ūkių sa­vi­nin­kų dar nė kar­to nė­ra da­ly­va­vę mi­nė­ta­me kon­kur­se. Tad jiems bus pui­ki pro­ga pa­ro­dy­ti vi­suo­me­nei iš­puo­se­lė­tus ir su­tvar­ky­tus ūkius bei so­dy­bas, au­gi­na­mus gy­vu­lius, paukš­čius bei kruopš­čiai, su mei­le pri­žiū­ri­mus gė­ly­nus.
R. En­dri­jaus­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad prieš ren­kant kon­kur­so nu­ga­lė­to­jus, kai­miš­kų­jų se­niū­ni­jų se­niū­nams iš­da­li­ja­mos an­ke­tos, ku­rias jie pa­tei­kia no­rin­tiems da­ly­vau­ti Me­tų ūkio kon­kur­se. Da­ly­viai jas už­pil­do, o ta­da LŪS Plun­gės sky­riaus su­da­ry­ta ko­mi­si­ja ap­lan­ko, ap­žiū­ri jų ūkius bei nu­spren­džia, kas ga­li pre­ten­duo­ti į bū­si­mo kon­kur­so nu­ga­lė­to­jus.
Res­pub­li­ko­je kon­kur­sas „Me­tū ūkis“ šie­met or­ga­ni­zuo­ja­mas jau 26-tą kar­tą. Plun­gė­je vyk­sian­čio kon­kur­so me­tu bus iš­rink­ti pa­tys ge­riau­sie­ji, darbš­čiau­sie­ji ir tvar­kin­giau­sie­ji, my­lin­tys že­mę ir be ga­lo ją bran­gi­nan­tys. Be­ga­li­nė mei­lė že­mei, pa­sak LŪS Plun­gės sky­riaus dar­buo­to­jos, daž­nai per­duo­da­ma iš kar­tos į kar­tą. „Džiu­gu, kad jau­na­sis ūki­nin­kas R. Va­se­ris iš Juo­dei­kių tvar­ko­si ūky­je, ku­rį pa­vel­dė­jo iš sa­vo a. a. tė­ve­lio. Džiu­gu ir tai, kad vieš­to­vė­niš­kiai bro­liai Ri­man­tas ir Juo­zas Ur­nie­žos dir­ba vie­nas ki­tam pa­dė­da­mi ir pui­kiai su­ta­ria. Bro­lius sie­ja ne tik ar­ti­mas gi­mi­nys­tės ry­šys, bet ir mei­lė iš tė­vų pa­vel­dė­tam bran­giau­siam tur­tui – že­mei. Nie­kam ne pa­slap­tis, kad ku­liš­kis Egi­di­jus Vo­sy­lius duo­na kas­die­nę au­gi­na kar­tu su sa­vo tė­vu An­ta­nu Vo­sy­liu­mi“, – pa­sa­ko­jo apie iš­skir­ti­nius mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kus R. En­di­jaus­kie­nė ir džiau­gė­si ar­ti­mų gi­mi­nys­tės ry­šių sie­ja­mų žmo­nių ge­rais dar­bais.
„Ko­kia tap­tų mū­sų Lie­tu­va, jei­gu ne­pa­lai­ky­tu­me žem­dir­bių, ne­ska­tin­tu­me jų, ne­ap­do­va­no­tu­me, kur nu­ei­tų mū­sų kai­mas. Tu­ri­me bran­gin­ti šiuos kan­trius, darbš­čius ir be­ga­li­ne iš­tver­me pa­si­žy­min­čius žmo­nes, šiuos drą­sius ūki­nin­kus, ku­rie ne­pai­sy­da­mi nie­ko, at­lie­ka kil­nią mi­si­ją –darbš­čio­mis ran­ko­mis au­gi­na duo­ną kas­die­nę“, – dar kar­tą pa­brė­žė LŪS Plun­gės sky­riaus dar­buo­to­ja R. En­dri­jaus­kie­nė ir pri­dū­rė, kad že­mės my­lė­to­jai ir puo­se­lė­to­jai, nu­dir­bę ru­dens dar­bus, nu­ė­mę der­lių, lau­kia­mi lap­kri­čio mė­ne­sį Plun­gė­je vyk­sian­čio­je žem­dir­bių šven­tė­je.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Netradiciniame Natalijos Normantienės ūkyje. LŪS pirmininkas, komisijos pirmininkas Marijus Kaktys su šeimininku.

Komentarai
Kiti straipsniai