Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Suk­čiai „iš­va­lė“ pen­si­nin­kės są­skai­tą – pa­si­sa­vi­no per 9 tūkst. eu­rų

Nors žmo­nės nuo­lat per­spė­ja­mi nie­kam ne­at­skleis­ti ban­ki­nių duo­me­nų, ta­čiau vis at­si­ran­da to­kių, ku­rie pa­ti­ki suk­čių pais­ta­lais ir tie­siog pa­do­va­no­ja vi­so gy­ve­ni­mo san­tau­pas. Štai vie­na gar­bin­go am­žiaus plun­giš­kė, gi­mu­si 1942 me­tais, prieš ke­le­tą die­nų su­pra­to iš sa­vo są­skai­tos pra­ra­du­si tūks­tan­čius eu­rų.

Pa­ra­gin­ta ar­ti­mų­jų, rug­sė­jo 3 die­ną į Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą krei­pė­si 77 me­tų mo­te­ris. Pen­si­nin­kė nu­ro­dė, jog dar rug­pjū­čio 22 die­ną jai pa­skam­bi­no ne­pa­žįs­ta­mas vy­riš­kis, ku­ris pri­sis­ta­tė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu ir pra­ne­šė, kad at­eis ki­tas pa­rei­gū­nas pa­im­ti ban­ko kor­te­lės.
Ir iš­ties ne­tru­kus į jos na­mus at­ėjo ne­pa­žįs­ta­mas vy­riš­kis, ku­riam plun­giš­kė ati­da­vė ban­ko kor­te­lę. Grei­čiau­siai pri­dė­jo ir ko­do skai­čius, nes suk­čiai tie­siog „iš­šla­vė“ jos są­skai­tą. Tie­sa, pen­si­nin­kė tai pa­ste­bė­jo tik po 8 die­nų, kai iš ban­ko kor­te­lės bu­vo din­gę 9384 eu­rai.
Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė ap­gai­les­ta­vo, jog nuo­la­ti­niai gy­ven­to­jų per­spė­ji­mai kar­tais nu­ei­na per­niek. Tiek pa­rei­gū­nai, tiek ži­niask­lai­dos prie­mo­nės vis pri­me­na, kad nie­kam ne­ga­li­ma pa­ti­kė­ti ban­ko kor­te­lių, ko­dų ir elek­tro­ni­nių pri­si­jun­gi­mo duo­me­nų, ta­čiau vis tiek to­kių at­ve­jų nu­tin­ka.
Kol kas mi­nė­tą plun­giš­kę ap­ga­vę suk­čiai ne­iš­aiš­kin­ti, jos pi­ni­gai „iš­ga­ra­vo“. Pa­rei­gū­nė svars­tė, kad tai grei­čiau­siai bus ka­lė­ji­me sė­din­čių as­me­nų dar­bas, ku­rie pa­siun­tė kaž­ko­kį as­me­nį, va­di­na­mą­sias „ko­jas“ į se­nos mo­ters na­mus, kad pa­im­tų kor­te­lę.

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Asociatyvi lrt.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai