Penktadienis, 2021 m. kovo 05 d.

Spor­tiš­kos va­sa­ros už­baig­tu­vės

Pas­ku­ti­nę va­sa­ros die­ną spor­to mė­gė­jai rin­ko­si į tra­di­ci­nę va­sa­ros pa­ly­dė­tu­vių spor­to šven­tę „Pa­ly­dint va­sa­rą 2019“. Pui­kus oras lei­do da­ly­viams Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos spor­to aikš­ty­ne mė­gau­tis ge­ra nuo­tai­ka ir azar­tiš­ku rung­ty­nia­vi­mu įvai­rio­se spor­ti­nė­se rung­ty­se.

Krep­ši­nio 3×3 aikš­te­lė­se su­si­run­gė 11 tri­jų am­žiaus gru­pių ko­mandų. 11–14 m. am­žiaus gru­pė­je ko­man­da „Vier­chai“ įvei­kė ko­man­dą „Kai­mie­čiai“. 15–17 m. gru­pė­je jo­kių vil­čių var­žo­vams ne­pa­li­ko ko­man­da iš Plun­gės „Be­le­kas“. Ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo rie­ta­viš­kiai „O sep­ty­ni“, tre­či­ą­ją – taip pat ko­man­da iš Rie­ta­vo „Dvi­ra­tis“. At­kak­lios ko­vos vy­ko ir vy­riau­sių­jų gru­pė­je. „Kui­siai“ iš­ko­vo­jo tre­či­ą­ją vie­tą, „Bat­vi­niai“ – ant­rą­ją, o čem­pio­nų ti­tu­las šie­met ati­te­ko ko­man­dai „Lar­džas“ ir iš­ke­lia­vo į Plun­gę.
Par­ko tin­kli­nio aikš­te­lė­se var­žė­si 5 vy­rų ir 3 mo­te­rų ko­man­dos. Mo­te­rų gru­pė­je čem­pio­nė­mis ta­po „Jung­ti­nė“ ko­man­da, ant­ra­ją vie­ta džiau­gė­si „Rie­ta­vo“ tin­kli­nin­kės, tre­či­ą­ja – „Tve­rų“ spor­ti­nin­kės. Vy­rų gru­pė­je le­mia­mas taš­kas pri­klau­sė ko­man­dai „Be pa­va­di­ni­mo“, at­ne­šęs čem­pio­nų ti­tu­lą, an­trą vie­tą iš­ko­vo­jo ko­man­da „Te­am“, tre­čią – „Ko­ze­ris“. As­me­ni­nė­se sta­lo te­ni­so var­žy­bo­se tre­či­ą­ją vie­tą pel­nė Mar­ty­na Kir­šy­tė ir Ged­vy­das Mi­šei­kis, ant­rą­ją – Ri­man­tė Bar­cy­tė ir Si­gi­tas Pa­kal­niš­kis, čem­pio­nų ti­tu­las ati­te­ko Emai Kir­šy­tei ir An­driui Čer­nec­kiui.
Fut­bo­lo var­žy­bo­se pri­zi­nes vie­tas iš­si­da­li­jo rie­ta­viš­kių ko­man­dos: tre­čią vie­tą iš­ko­vo­jo ko­man­da „Bat­vi­niai“, an­trą – „Bor­žo­mi“, tre­čią – „Ber­ne­lių už­ei­ga“. As­me­ni­nė­se smi­gi­nio var­žy­bo­se tre­čią vie­tą už­ėmė Emi­li­ja Kun­gy­tė ir To­mas Šniau­ka, ant­ro­je vie­to­je li­ko In­gri­da Lyg­nu­ga­rie­nė ir Ei­vi­nas Raz­mas, pir­mo­je – Mo­ni­ka Ju­dei­ky­tė ir Mar­ty­nas Smul­kys. As­me­ni­nė­se ran­kų len­ki­mo var­žy­bo­se bron­za ati­te­ko Gre­tai Mi­siū­rie­nei ir For­tū­na­tui Dru­liui, ant­ro­ji vie­ta – Li­nai Ber­nec­kei ir Vy­tau­tui Lyg­nu­ga­riui, pir­mo­ji – Val­do­nei Pie­ši­nai­tei ir Gied­riui Jo­ku­baus­kui. Bau­dų me­ti­mo kon­kur­so nu­ga­lė­to­ju ta­po Pau­lius An­dri­jaus­kas, tri­taš­kių me­ti­mo – Jo­nas Ston­kus. Žai­di­mo „Kro­ko­di­las“ nu­ga­lė­to­jas – Ro­kas Dre­vins­kas. Nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus įsteig­tais pri­zais.

 

Nuotraukoje: Krokodilo rungties metu.

Komentarai
Kiti straipsniai