Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Pui­kus Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro bu­riuo­to­jų se­zo­nas

Ge­gu­žės 10–12 die­no­mis Ni­do­je vy­ko Lie­tu­vos bu­ria­vi­mo tau­rės re­ga­ta, ku­ria­me Me­da Ab­ru­ty­tė ap­do­va­no­ta ant­ro­sios vie­tos tau­re, o Ele­na Ab­ru­ty­tė tre­čios vie­tos tau­re.

Lie­pos 6 die­ną Kau­ne vy­ku­sia­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vai­kų bu­ria­vi­mo čem­pio­na­te Me­da Ab­ru­ty­tė iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį.
Rug­pjū­čio 30–rug­sė­jo 1 die­no­mis Kau­ne vykusiame Lie­tu­vos Res­pub­li­kos jau­nių bu­ria­vi­mo čem­pio­na­te, U12 am­žiaus gru­pė­je, Do­mas Gu­daus­kas ap­do­va­no­tas bron­zos me­da­liu, Me­da Ab­ru­ty­tė – si­dab­ro me­da­liu, o Ele­na Ab­ru­ty­tė – bron­zos (tre­ne­ris Jo­nas Pet­ro­nis).

Plun­gės SRC inf.

Komentarai
Kiti straipsniai