Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Plun­gė­je au­to­mo­bi­lių sla­lo­mo mė­gė­jai už­bai­gė va­sa­rą ir pa­si­ti­ko ru­de­nį

Rug­pjū­čio 31 die­ną Plun­gė­je vy­ko au­to­mo­bi­lių sla­lo­mo var­žy­bos, ku­rių da­ly­viai tra­so­je pa­žy­mė­jo va­sa­ros pa­bai­gą. Iš vi­so ket­vir­ta­ja­me sla­lo­mo se­ri­jos „Li­qui Mo­ly“ iš­šū­kis „Eolto“ tau­rei lai­mė­ti“ eta­pe bu­vo iš­da­lin­ta 60 star­ti­nių nu­me­rių, o var­žy­bų da­ly­viai su­si­run­gė še­šio­se skir­tin­go­se kla­sė­se.

Tra­di­ciš­kai dau­giau­sia da­ly­vių su­trau­kė lais­vo­ji įskai­ta, o mo­te­rų įskai­to­je šį­kart bu­vo vos vie­na da­ly­vė. Kiek­vie­nas var­žy­bų da­ly­vis tu­rė­jo po tris kva­li­fi­ka­ci­nius va­žia­vi­mus, o įskai­ti­nių var­žy­bų re­zul­ta­tu ta­po ge­riau­sias už­fik­suo­tas va­žia­vi­mo lai­kas.
Sla­lo­mo var­žy­bos vy­ko Pra­mo­nės pro­spek­te, o tra­są ja­me iš­vin­gu­ria­vo ir var­žy­bas kon­tro­lia­vo au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bas „Tor­na­da Ra­cing“, pa­dė­jęs šios sla­lo­mo se­ri­jos ku­ra­to­riams iš „Kau­no au­to­klu­bo“.

FWD įskai­ta

Prie­ki­niais ra­tais va­ro­mų au­to­mo­bi­lių įskai­to­je prie star­to sto­jo 8 da­ly­viai. Grei­čiau­sias čia bu­vo Ed­vi­nas Lit­vins­kas, ku­ris tra­są įvei­kė per 49,48 sek. Ant­ro­je vie­to­je li­ko Ed­vi­nas Pui­do­kas, at­si­li­kęs 1,47 sek. Tre­čią vie­tą už­ėmė Ar­tū­ras Kup­čius, nu­si­lei­dęs dar be­veik vie­na se­kun­de.

RWD įskai­ta

RWD (ga­li­niai va­ro­mie­ji ra­tai) įskai­to­je bu­vo dvi­gu­bai dau­giau da­ly­vių – 16, o ko­va čia bu­vo la­bai įnir­tin­ga. Per­ga­lę kla­sė­je šven­tė Ju­lius Po­vi­laus­kas su BMW. Jo re­zul­ta­tas 49,38 sek. Da­rius Su­kac­kas jam nusileido vos 0,29 sek. ir li­ko ant­ras. Tre­či­ą­ją vie­tą už­ėmė Da­rius Ku­ta­vi­čius, at­si­li­kęs dar 0,4 sek. Abu jie taip pat va­žia­vo BMW.

Jau­nių ir mo­te­rų įskai­tos

Jau­nių kla­sė­je bu­vo trys da­ly­viai, tai­gi vi­si jie už­ėmė pri­zi­nes vie­tas. Ant pir­mo­jo nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los laip­te­lio li­po Eri­kas Val­ke­ris, pa­sie­kęs 52,35 sek. re­zul­ta­tą. Ant­rą­ją vie­tą už­ėmė Ri­man­tas Val­ke­ris, nusileidęs 14 se­kun­džių, o tre­čia bu­vo Ger­trū­da Lau­ri­na­vi­čiū­tė, ku­ri at­si­li­ko dar šiek tiek dau­giau nei trimi­s se­kun­dė­mis.
Ji taip pat star­ta­vo ir mo­te­rų įskai­to­je. Ka­dan­gi da­ly­vių dau­giau ne­bu­vo, G. Lau­ri­na­vi­čiū­tė au­to­ma­tiš­kai li­po ant pir­mo­jo nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los laip­te­lio. Ver­ta pa­mi­nė­ti, kad va­žiuo­da­ma šio­je įskai­to­je, ji su­ge­bė­jo ke­lio­mis se­kun­dė­mis pa­ge­rin­ti sa­vo re­zul­ta­tą, už­fik­suo­tą jau­nių įskai­tos va­žia­vi­mų me­tu.

AWD įskai­ta

Vi­sais ra­tais va­ro­mų au­to­mo­bi­lių bu­vo še­ši. Grei­čiau­siai tra­są įvei­kė Li­gi­tas Kor­du­šas su „Au­di“. Jo re­zul­ta­tas – 50,44 sek. Ant­ras li­ko Ig­nas Gof­ma­nas su „Su­ba­ru“, at­si­li­kęs 0,66 sek. Tre­čias bu­vo Do­na­tas Čer­naus­kas su „Su­ba­ru“, pra­ra­dęs dar 1,48 sek.

Lais­va įskai­ta

Lais­vo­jo­je įskai­to­je ga­lė­jo star­tuo­ti vi­si no­rin­tys, to­dėl čia už­si­re­gist­ra­vo net 26 da­ly­viai. Ju­lius Po­vi­laus­kas dar kar­tą įro­dė sa­vo grei­tį, lai­mė­jęs RWD įskai­tos va­žia­vi­mus. Jis šven­tė per­ga­lę ir lais­vo­jo­je įskai­to­je. Jo re­zul­ta­tas šį­kart bu­vo dar ge­res­nis – 49,1 sek. Ant­ras fi­ni­ša­vo Ed­vi­nas Lit­vins­kas su prie­ki­niais ra­tais va­ro­mu „Mit­su­bis­hi“, o at­si­li­ko jis tik 0,3 sek. Tre­čias bu­vo Pau­lius Skar­ba­lius su BMW, ku­riam iki ant­ros po­zi­ci­jos pri­trū­ko vos 0,1 sek.
Pas­ku­ti­nis sla­lo­mo se­ri­jos „Li­qui Mo­ly“ iš­šū­kis „Eolto“ tau­rei lai­mė­ti“ eta­pas įvyks rug­sė­jo 28 die­ną Pa­lan­go­je.

Vy­tau­tas Pil­kaus­kas

Justo Lengvino nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai