Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Me­din­gė­nuo­se iš ne­ap­tver­to kie­mo pa­vog­tas au­to­mo­bi­lis

Rug­sė­jo 1-osios ry­te me­din­gė­niš­kis pa­ste­bė­jo, kad iš ne­ap­tver­to kie­mo din­go tam­siai mė­ly­nos spal­vos au­to­mo­bi­lis „Re­nault Me­ga­ne Sce­nic“. Va­giui sun­ku ne­bu­vo – rak­te­liai bu­vo ma­ši­no­je, taip pat ir au­to­mo­bi­lio do­ku­men­tai. Pa­da­ry­tą ža­lą vy­riš­kis įver­ti­no 500 eu­rų.

Anot nu­ken­tė­ju­sio­jo, pa­vog­ta ma­ši­na daž­niau­siai va­ži­nė­da­vo jo sū­nus, tad pa­ma­tęs, kad ma­ši­nos ne­bė­ra kie­me, sa­vi­nin­kas pa­ma­nė, kad sū­nus kaž­kur iš­va­žia­vo. Anks­ti ry­te vy­riš­kis bu­vo įsė­dęs į au­to­mo­bi­lį no­rė­da­mas jį pa­trauk­ti į pa­kraš­tį, kad ga­lė­tų iš kie­mo iš­va­žiuo­ti ki­ta ma­ši­na į ga­nyk­lą, tad rak­te­liai taip ir li­ko ma­ši­no­je. Apie pie­tus pa­aiš­kė­jo, kad mi­nė­to au­to­mo­bi­lio nie­kas iš šei­mos na­rių ne­ėmė, tad apie va­gys­tę in­for­muo­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Pa­gal pa­dan­gų pėd­sa­kus aiš­ku, kad nu­va­žiuo­ta Ke­tu­ra­kių pu­sėn. Ku­ro ba­kas bu­vo pus­tuš­tis, tad va­gis to­li nu­lėk­ti ne­ga­lė­jo. Kas ga­lė­jo pa­vog­ti ma­ši­ną, me­din­gė­niš­kis ne­įta­ria, kai­my­nai ir­gi nie­ko ne­ma­tė. Jie gir­dė­jo, kaip kaž­kas už­ve­da ma­ši­ną, ta­čiau ne­ki­lo min­čių žvilg­te­lė­ti, kas sė­di už vai­ro. Pa­vog­ta­me au­to­mo­bi­ly­je bu­vo dvie­jų ma­ši­nų do­ku­men­tai, anū­ko gi­mi­mo liu­di­ji­mas, ke­lios ban­ko kor­te­lės, pi­ni­gi­nė, na­mų rak­tai, mag­ne­ti­niai dar­bo pa­žy­mė­ji­mai, tad gai­la ne tik ma­ši­nos, bet ir svar­bių do­ku­men­tų. Kaip in­for­ma­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ant­ra­die­nio ry­tą au­to­mo­bi­lis dar ne­bu­vo ras­tas.

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai