Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Esa­me skait­me­niš­kai ne­raš­tin­gi?..

Net 63 proc. dar­bo ieš­kan­čių Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų sto­ko­ja kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo. To­kią iš­va­dą pa­da­rė aso­cia­ci­ja „Lan­gas į at­ei­tį“, įvertinusi Užimtumo tarnybos at­li­ktą ty­ri­mą. Pa­guo­da mums – skait­me­ni­nis ne­raš­tin­gu­mas Tel­šių sa­vi­val­dy­bė­je dar di­des­nis – net 94 proc…

Si­tu­a­ci­ja re­gio­nuo­se – pras­ta

Nors ry­šių in­fra­struk­tū­ra Lie­tu­vo­je iš­vys­ty­ta pui­kiai – in­ter­ne­tu ga­li nau­do­tis be­veik 99 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, ty­ri­mai ro­do, kad in­ter­ne­to var­to­to­jų skai­čius at­si­lie­ka. Už­im­tu­mo tar­ny­bos at­lik­ta ana­li­zė at­sklei­dė, kad be­veik 63 proc. dar­bo ieš­kan­čių Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų sto­ko­ja kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo.
Si­tu­a­ci­ja ge­res­nė did­mies­čiuo­se, pa­vyz­džiui, Klai­pė­do­je, kur to­kių įgū­džių trūks­ta san­ty­ki­nai ma­žai da­liai – tik 26,6 proc. dar­bo ieš­kan­čių as­me­nų. Ta­čiau ato­kes­niuo­se re­gio­nuo­se si­tu­a­ci­ja pras­ta, o dau­giau­siai ne­ri­mo ke­lia Tel­šiai – čia su in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis rei­kė­tų su­pa­žin­din­ti net 94 proc., iš es­mės kiek­vie­ną vie­ti­nį dar­bo ieš­kan­tį žmo­gų.

Siū­lo ne­mo­ka­mus kur­sus

Ten­ka pri­pa­žin­ti, kad ma­žiau ak­ty­vūs in­ter­ne­to var­to­to­jai gy­ve­na re­gio­nuo­se, yra vy­res­nio am­žiaus, gau­na ma­žes­nes pa­ja­mas, yra ne­įga­lūs ar ieš­kan­tys dar­bo. Tad ne­nuos­ta­bu, kad to­kie žmo­nės, ku­rie dėl vie­no­kių ar ki­to­kių prie­žas­čių ne­si­nau­do­ja skait­me­ni­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, izo­liuo­ja sa­ve nuo dau­ge­lio ga­li­my­bių.
At­si­žvelg­da­ma į tai, aso­cia­ci­ja „Lan­gas į at­ei­tį“ kar­tu su part­ne­riais kvie­čia įsi­lie­ti į na­cio­na­li­nį pro­jek­tą „Pri­si­jun­gu­si Lie­tu­va“. Jis skir­tas vi­siems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams, no­rin­tiems iš­mok­ti ir pa­gi­lin­ti skait­me­ni­nes ži­nias. Taip pat – iš­mok­ti efek­ty­viai, sau­giai, at­sa­kin­gai bei kri­tiš­kai nau­do­tis in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis bei in­ter­ne­tu ir el. pa­ra­šo tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis.
Nuo 2019 m. ko­vo vi­so­se Lie­tu­vos vie­šo­sio­se bib­lio­te­ko­se vyks­ta ne­mo­ka­mi skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo mo­ky­mai, skir­ti pra­de­dan­tiems ir pa­žen­gu­siems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams, e.skau­tų ini­cia­ty­vos, skir­tos jau­ni­mui, no­rin­čiam tech­no­lo­gi­nio raš­tin­gu­mo įgū­džiais da­lin­tis su vy­res­niais žmo­nė­mis.
Jums ne­drą­su klaus­ti, kaip nau­do­tis iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu, plan­še­te ar kom­piu­te­riu? Sva­jo­ja­te dau­giau ben­drau­ti su ar­ti­mai­siais, su­si­ras­ti vai­kys­tės drau­gus ar nau­jų ben­dra­min­čių? No­rė­tu­mė­te iš­mok­ti in­ter­ne­tu už­si­re­gist­ruo­ti pas gy­dy­to­ją, su­si­mo­kė­ti mo­kes­čius ar kas­dien skai­ty­ti nau­jie­nų por­ta­lus? O gal jau nau­do­ja­tės kom­piu­te­riu ir no­ri­te pa­gi­lin­ti ži­nias? Iš­mok­ti re­da­guo­ti nuo­trau­kas, jas siųs­ti drau­gams, sau­giai da­ly­tis in­for­ma­ci­ja ar su­si­kur­ti tin­kla­pį?
Kvie­čia­me su­si­tik­ti rug­sė­jo 6 d. (penk­ta­die­nį) 20 val. švie­sų fes­ti­va­ly­je „Ieš­kok švie­sos nak­ty­je“ (Že­mai­čių Kal­va­ri­ja, Plun­gės r.) ir su­ži­no­ti apie pro­jek­to „Pri­si­jun­gu­si Lie­tu­va“ ini­cia­ty­vas bei ga­li­my­bes. Ar­ba at­vyk­ti į ar­ti­miau­sią vie­šą­ją bib­lio­te­ką ir ieš­ko­ti pro­jek­to „Pri­si­jun­gu­si Lie­tu­va“.
Dau­giau apie pro­jek­to ne­mo­ka­mas veik­las vi­siems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams su­ži­no­ki­te pri­si­jun­gu­si.lt

„Plun­gės ži­nių“, „Lan­gas į at­ei­tį“ inf.

Asociatyvi nuotr.

delfi.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai