Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Ava­ri­jo­je ties Žer­nių kai­mu nu­ken­tė­jo pen­ki žmo­nės

Pir­mą­ją ru­dens die­ną skau­dus eis­mo įvy­kis nu­ti­ko ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos ri­bo­se. Iš kel­kraš­čio į va­žiuo­ja­mą­ją da­lį stai­ga ne­ap­dai­riai įsu­ko pen­si­nin­kės vai­ruo­ja­mas „Opel“ mar­kės au­to­mo­bi­lis ir su­si­dū­rė su „VW Pas­sat“ au­to­mo­bi­liu, ku­riuo va­žia­vo šei­ma su ne­pil­na­me­čiais vai­kais.

Ne­lai­mė įvy­ko rug­sė­jo 1-osios ry­tą, 8.15 va­lan­dą, Plun­gės ra­jo­ne, ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė 38-aja­me ki­lo­met­re. Šio­je vie­to­je yra Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­ja, Žer­nių kai­mas.
Kel­kraš­ty­je sto­vė­jęs au­to­mo­bi­lis „Opel Ast­ra“, vai­ruo­ja­mas 1950 m. gi­mu­sios mo­ters, stai­ga su­gal­vo­jo įsuk­ti į va­žiuo­ja­mą­ją da­lį, ku­ria va­žia­vo „VW Pas­sat“. Pa­grin­di­niu ke­liu at­va­žia­vu­sios ma­ši­nos mo­te­ris kaž­ko­dėl ne­pra­lei­do. Pas­ta­ro­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas (gim. 1978 m.) ne­be­su­ge­bė­jo iš­veng­ti ne­lai­mės ir rė­žė­si į „pa­kiš­tą“ ope­lį.
Per eis­mo įvy­kį su­ža­lo­tas au­to­mo­bi­lio „VW Pas­sat“ vai­ruo­to­jas (nu­ga­ros ir du­bens su­mu­ši­mai) bei kar­tu va­žia­vę šei­mos na­riai: mo­te­ris (g. 1981 m.) pa­ty­rė krū­ti­nės su­mu­ši­mą, o ne­pil­na­me­čiai vai­kai (gim. 2008 m. ir 2003 m.) – gal­vos su­mu­ši­mus. Su­tei­kus me­di­ci­nos pa­gal­bą, vi­si gy­do­mi am­bu­la­to­riš­kai.
Ne­lai­mės me­tu su­ža­lo­ta ir kal­ti­nin­kė au­to­mo­bi­lio „Opel Ast­ra“ vai­ruo­to­ja. Pen­si­nio am­žiaus mo­te­ris dėl įvai­rių kū­no su­ža­lo­ji­mų pa­gul­dy­ta į li­go­ni­nę.
Ava­ri­jos vie­to­je dar­bo tu­rė­jo ir ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai – jiems te­ko pa­trauk­ti su­mai­to­tus au­to­mo­bi­lius, su­rink­ti iš­si­lie­ju­sius te­pa­lus, nu­šluo­ti iš­si­bars­čiu­sias du­že­nas ir nu­plau­ti ke­lio dan­gą van­de­niu.

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Asociatyvi ve.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai