Antradienis, 2020 m. liepos 14 d.

Ža­dė­jo šok­ti iš penk­to aukš­to, bet pa­si­slė­pė po lo­va…

Vi­sos spe­cia­lio­sios tar­ny­bos ant ko­jų bu­vo su­kel­tos rug­pjū­čio 22-osios po­pie­tę, apie pu­sę tri­jų. Me­di­kai, po­li­ci­ja ir ug­nia­ge­siai in­for­muo­ti, jog žy­mia­ja­me A. Vaiš­vi­los gat­vės 33-ia­ja­me na­me, va­di­na­ma­ja­me ben­dra­bu­ty­je, vie­nas vy­riš­kis gra­si­na šok­ti iš penk­to aukš­to.

At­vy­kus pa­gal­bai, vy­riš­kis bu­vo bu­te, bet du­rų nie­kas ne­ati­da­rė. Kaip pa­aiš­kė­jo, jam dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je bu­vo už­draus­ta ar­tin­tis prie vie­nos mo­ters, ta­čiau šis vis tiek at­ėjo. Ma­tyt, po­ra su­kon­flik­ta­vo, tad vy­riš­kis ir pa­gra­si­no iš­šok­sian­tis iš aukš­tai.
Ug­nia­ge­siams jau ruo­šiant oro pa­gal­vę, pra­ne­šė­ja pa­ga­liau ati­da­rė du­ris. Vy­riš­kis, ku­ris gra­si­no iš­šok­ti iš penk­to aukš­to, slė­pė­si po lo­va. Po­li­ci­ja smar­kų­jį pi­lie­tį iš­krapš­tė lauk ir iš­si­ve­žė į areš­ti­nę.

Nuotraukoje: A. Vaišvilos gatvės 33-iajame name nuolat vyksta gyventojų konfliktai, dėl ko darbo netrūksta ir specialiosioms tarnyboms.

Komentarai
Kiti straipsniai