Penktadienis, 2021 m. kovo 05 d.

Tren­kė su­gy­ven­ti­nei bu­te­liu per au­sį

Auk­lė­jo sa­vo mo­te­rį ne tik kumš­čiais, bet ir tuš­čiu deg­ti­nės bu­te­liu. To­kiais „žyg­dar­biais“ ne­se­niai pa­si­žy­mė­jęs plun­giš­kis Skir­man­tas Mi­ka­laus­kas (gim. 1970 m.) pra­ėju­sią sa­vai­tę su­lau­kė teis­mo baus­mės.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 140 straips­nio 2 da­lis (fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas ar ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas sa­vo ar­ti­ma­jam) – toks kal­ti­ni­mas bu­vo pa­reikš­tas S. Mi­ka­laus­kui. Jo by­los Plun­gės apy­lin­kės teis­mas ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka ėmė­si rug­pjū­čio 21 die­ną.
Mi­nė­tas plun­giš­kis na­muo­se pa­siau­tė­jo šių me­tų lie­pos 31-osios va­ka­rą, apie 20 va­lan­dą. Su­kon­flik­ta­vęs su su­gy­ven­ti­ne G. K., tris kar­tus kumš­čiu tren­kė mo­te­riš­kei į nu­ga­rą ir, pa­grie­bęs tuš­čią deg­ti­nės bu­te­lį, smo­gė per au­sį. Smur­tau­to­jas bu­vo su­lai­ky­tas ir lai­ki­nai pa­tal­pin­tas į areš­ti­nę. Nu­ken­tė­ju­sio­ji rim­tes­nių su­ža­lo­ji­mų iš­ven­gė, ta­čiau pa­ty­rė fi­zi­nį skaus­mą.
Kal­ti­na­ma­sis S. Mi­ka­laus­kas nie­kur ne­dir­ba, tei­sia­mas jau ne pir­mą kar­tą – anks­čiau teis­tas už įvai­raus po­bū­džio nu­si­kals­ta­mas vei­kas, baus­mę at­li­kęs tik iš da­lies (bau­dos ne­su­mo­kė­jo, tik at­sė­dė­jo pa­ras), teis­tu­mas nė­ra iš­ny­kęs.
Pas­ta­ra­sis jo nu­si­kal­ti­mas prieš su­gy­ven­ti­nę – ne­sun­kus, bet ty­či­nis. Vy­ras kal­tu pri­si­pa­ži­no, tad pa­skir­ta baus­mė iš­kart su­ma­žin­ti­na treč­da­liu.
Teis­mas nu­spren­dė mu­šei­kai S. Mi­ka­laus­kui skir­ti 6 mė­ne­sių (jau su­ma­žin­tą) vie­šų­jų dar­bų baus­mę, įpa­rei­go­jant dirb­ti ne­at­ly­gin­ti­nai po 30 va­lan­dų per mė­ne­sį vi­suo­me­nės la­bui. Prie šios baus­mės pri­dė­ta ir anks­čiau skir­ta dar ne­su­mo­kė­ta 753 eu­rų bau­da.
Ka­dan­gi S. Mi­ka­laus­kas nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­rė sa­vo šei­mos na­riui, jis įpa­rei­go­tas 3 mė­ne­sius da­ly­vau­ti ir smur­ti­nį el­ge­sį kei­čian­čio­se pro­gra­mo­se.
Ne­su­tik­da­mas su šia baus­me, per 14 die­nų plun­giš­kis ga­li teis­mui pa­duo­ti pra­šy­mą, rei­ka­lau­da­mas su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me. Pas­kui bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas įsi­tei­sės ir bus ne­skun­džia­mas.

Komentarai
Kiti straipsniai