Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d.

Teks nu­im­ti ne­tei­sė­tai pri­ka­bin­tą pa­pil­do­mą len­te­lę

Plun­gė­je, prie V. Ma­čer­nio ga­vės 61-ojo na­mo au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, yra pa­sta­ty­tas žen­klas su už­ra­šu „Re­zer­vuo­ta“ ir pa­pil­do­ma len­te­lė, nu­ro­dan­ti, jog tik to na­mo gy­ven­to­jams. Pas­ta­ro­sios len­te­lės Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja sa­kė ne­lei­du­si ka­bin­ti, tad ją teks pa­ša­lin­ti. Apie tai kal­bė­ta rug­pjū­čio 26 die­ną, ko­mi­si­jos po­sė­džio me­tu.

Šis klau­si­mas – dėl ke­lio žen­klų prie V. Ma­čer­nio g. 61-ojo na­mo įren­gi­mo pa­grįs­tu­mo – bu­vo iš­kel­tas po­li­ci­jos ini­cia­ty­va. Kaip sa­kė ko­mi­si­jo­je esan­tis pa­rei­gū­nas Vai­das Kur­mis, tie žen­klai įne­ša su­maiš­ties.
Pa­pa­sa­ko­jo, jog ten bu­vo ki­lęs kon­flik­tas: bir­že­lio mė­ne­sį į Plun­gės r. PK krei­pė­si as­muo (ne V. Ma­čer­nio g. 61 na­mo gy­ven­to­jas), in­for­muo­da­mas, kad ra­do už­sta­ty­tą sa­vo au­to­mo­bi­lį, ku­rį bu­vo pa­li­kęs prie to dau­gia­bu­čio. Žmo­gus ne­ga­lė­jo nu­vež­ti vai­ko pas me­di­kus – tu­rė­jo kvies­ti tak­si. Ten, kaip mi­nė­ta, yra ke­lio žen­klas, žy­min­tis sto­vė­ji­mo vie­tą su pa­pil­do­ma len­te­le „Re­zer­vuo­ta 61 na­mo gy­ven­to­jams“.
Po­li­ci­ja nu­sta­tė pik­ty­biš­ką vai­ruo­to­ją, ty­čia už­sta­čiu­sį au­to­mo­bi­lį, ir iš­ra­šė jam „pre­mi­ją“. Ta­da krei­pė­si į Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ją – iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, jog V. Ma­čer­nio gat­vės 61-ojo na­mo gy­ven­to­jai da­ro ty­či­nius veiks­mus, trik­dy­da­mi ki­tų as­me­nų ju­dė­ji­mo lais­vę, nau­do­ja psi­cho­lo­gi­nį te­ro­rą. Su­abe­jo­jus, ar tiks­lin­gai iš­duo­tas lei­di­mas to­kio žen­klo įren­gi­mui, re­ko­men­duo­ta įpa­rei­go­ti mi­nė­to na­mo ben­dri­ją pa­ša­lin­ti ne­tei­sė­tai pa­sta­ty­tą ke­lio žen­klą.
Pa­sak V. Kur­mio, to­kio žen­klo iš­vis nė­ra ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se. Jis abe­jo­jo, ar leis­ti mies­te už­si­tver­ti aikš­te­les vien sau.
Ko­mi­si­ja pri­si­mi­nė, jog gy­ven­to­jų pra­šy­mu žen­klą „Re­zer­vuo­ta“, ku­ris nė­ra ke­lio žen­klas, lei­do sta­ty­ti dar 2014 me­tais, bet, tie­siai švie­siai sa­kant, jis nie­ko ne­reiš­kia, po­li­ci­ja baus­ti ne­ga­li. Apie pa­pil­do­mą len­te­lę ta­da ne­bu­vo nė kal­bos – ši at­si­ra­do sa­va­va­liš­kai. To­dėl len­te­lė tu­rė­sian­ti bū­ti pa­ša­lin­ta.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Šitoks ženklas gali būti nebent drausminamoji priemonė, bet policija nieko nubausti negali – automobilius turi teisę statyti visi.

Komentarai
Kiti straipsniai