Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

So­dų ben­dri­ja „Po­il­sis“ kvie­čia po­il­siau­ti tarp šiukš­lių

Pra­ėju­sią sa­vai­tę į re­dak­ci­ją krei­pė­si Ire­na Jurk­šie­nė, tu­rin­ti so­dą ben­dri­jo­je „Po­il­sis“. Mo­te­ris in­for­ma­vo, kad so­das yra ša­lia vals­ty­bi­nio miš­ko, ku­rį ki­tų so­dų gy­ven­to­jai bai­gia pa­vers­ti šiukš­ly­nu, nes ve­ža ten vis­ką, kas pa­puo­la po ran­ka ir jiems ne­be­rei­ka­lin­ga. Rie­ta­viš­kė mi­nė­jo, kad ša­lia sa­vo so­do yra iš­si­va­liu­si ne­di­de­lį plo­te­lį, ta­čiau jau ir ten pa­ste­bi ki­tų ne­ša­mas šiukš­les.

Rie­ta­vo miš­kas šau­kia SOS

To­kie žo­džiai nu­skam­bė­jo I. Jurk­šie­nės pa­ra­šy­ta­me laiš­ke. Nu­vy­ko­me į so­dų ben­dri­ją ir ap­žiū­rė­jo­me Ka­da­gy­no miš­ką. Vaiz­dai tik­rai ne­ko­kie – krū­vo­mis su­krau­tos ša­kos, su­mes­ti obuo­liai. Bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir bu­te­lių, ši­fe­rio lakš­tų, mai­šų, įvai­rių sta­ty­bi­nių me­džia­gų li­ku­čių. At­ro­do, gy­ven­to­jai ne­si­sle­pia ir net ne­si­var­gi­na nu­neš­ti šiukš­les gi­liau, me­ta jas vos įžen­gę į miš­ko te­ri­to­ri­ją. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad ne kar­tą ir pa­ti draus­mi­no taip be­si­el­gian­čius so­dų gy­ven­to­jus, juos fo­to­gra­fa­vo, ta­čiau ir tai ne­pa­dė­jo. „Vi­si miš­ko pa­tvo­riai ap­šiukš­lin­ti. La­biau­siai man pik­ta už stik­lo ta­rą, da­žų dė­žes. Vie­ną kam­pą esa­me su­si­tvar­kę, ta­čiau ir čia jau šiukš­les ne­ša. Dvi sa­vai­tes plu­šė­jo­me, kol su­si­tvar­kė­me šį kam­pe­lį. Nors tai yra vals­ty­bi­nis miš­kas, ta­čiau tu­ri­me ma­žą plo­te­lį, skir­tą po­il­siui. Ša­lia gy­ve­nan­tis kai­my­nas net var­tus už­si­ra­ki­no, kad ki­ti ne­neš­tų vi­so „brū­do“. Žmo­nės ne­tu­ri tei­sės į miš­ką neš­ti šiukš­lių, o kaip pra­bil­ti į są­ži­nę, ne­be­ži­nau. Bu­vo at­ve­jų, jei pa­ma­ty­da­vau, koks žmo­gus at­ve­ža šiukš­les, tai su­krau­nu jas ir at­gal prie jo na­mų nu­ve­žu. Šir­dis ge­lia žiū­rint į tą šiukš­ly­ną, gai­la miš­ko. Žmo­nės ne­su­pran­ta, kad į miš­ką šiukš­lių pil­ti ne­ga­li­ma, o da­bar ši­to­kia be­tvar­kė, dvo­kia vis­kas. Kas bū­tų, jei vi­sa Lie­tu­va vis­ką neš­tų ir mes­tų į miš­ką“, – mąs­tė mo­te­ris. Rie­ta­viš­kė pa­sa­ko­jo, kad kon­tei­ne­rių so­dų gy­ven­to­jai ne­tu­ri, ta­čiau kiek­vie­nas skly­pe pri­va­lo pa­si­da­ry­ti duo­bę kom­pos­ta­vi­mui. Vi­si tu­ri ži­no­ti, kad sa­va­me skly­pe rei­kia tvar­ky­tis. Jei nu­pjo­vei ša­kas, tai jas su­de­gink, o ne nešk ir pa­mesk, kur pa­puo­la. Anot mo­ters, pa­grin­di­nis šiukš­lių ne­ši­mas pra­si­de­da po žie­mos, kai so­dų gy­ven­to­jai pra­de­da tvar­ky­tis sa­vo skly­puo­se.

Šiukš­lin­to­jams gre­sia bau­dos

Pa­pa­sa­ko­jo­me apie šią si­tu­a­ci­ją Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ūkio plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus eko­lo­gei Ves­tai An­dri­jaus­kie­nei. Spe­cia­lis­tė in­for­ma­vo, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų ir at­lie­kų tvar­ky­mą nuo­sta­tai reg­la­men­tuo­ja, kad rin­klia­vos mo­kė­to­jams, ku­rie val­do, nau­do­ja ar ki­taip dis­po­nuo­ja ir nuo­la­tos gy­ve­na so­dų pa­skir­ties ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­te, vie­ti­nė rin­klia­va ap­skai­čiuo­ja­ma kaip in­di­vi­du­a­lių na­mų sa­vi­nin­kams. Jei­gu so­dų pa­skir­ties ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu nau­do­ja­ma­si ne vi­sus me­tus, vie­ti­nė rin­klia­va skai­čiuo­ja­ma kaip už so­dų pa­skir­ties ob­jek­tą. Tad jei­gu gy­ven­to­jas pa­sto­viai gy­ve­na so­dų te­ri­to­ri­jo­je, jis tu­ri sa­vo kon­tei­ne­rį.
So­dų ben­dri­jos ga­li UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ pra­šy­ti di­des­nio kon­tei­ne­rio, kaip yra pa­da­riu­si So­dų ben­dri­ja „Me­lio­ra­to­rius“.
Jie sa­vo te­ri­to­ri­jo­je tu­ri di­de­lį miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rį, į ku­rį me­ta ben­dri­jos na­riai, ku­rie ne­tu­ri in­di­vi­du­a­lių kon­tei­ne­rių. Tuo kon­tei­ne­riu nau­do­ja­si tik pa­va­sa­rio–­ru­dens se­zo­nu (lai­ko­tar­pis pri­klau­so nuo ben­dri­jos pa­teik­to pra­šy­mo). No­rė­da­ma, kad bū­tų pa­sta­ty­tas ben­dras kon­tei­ne­ris, ben­dri­ja tu­ri kreip­tis į UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“, taip pat tu­ri nu­­ma­ty­ti vie­tą, ku­rio­je jis sto­vė­tų. Kon­tei­ne­ris skir­tas tik miš­rioms ko­mu­na­li­nėms at­lie­koms. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lė­se nu­ma­ty­ta, kad at­lie­kų tu­rė­to­jai pri­va­lo rū­šiuo­ti ko­mu­na­li­nes at­lie­kas jų su­si­da­ry­mo vie­to­je, t. y. at­skir­ti po­pie­rių ir kar­to­ną, stik­lą, plas­ti­ką, me­ta­lą, di­dži­ą­sias, ža­li­ą­sias at­lie­kas (ša­kas, žo­les, obuo­lius, la­pus ir pan.), mais­to ir vir­tu­vės, bui­ty­je su­si­da­ran­čias pa­vo­jin­gas, elek­tros ir elek­tro­ni­nės įran­gos, sta­ty­bos ir grio­vi­mo at­lie­kas, nau­do­tas pa­dan­gas.
At­lie­kų tu­rė­to­jams drau­džia­ma iš­mes­ti ko­mu­na­li­nes at­lie­kas gat­vė­se, aikš­tė­se, skve­ruo­se, par­kuo­se ir ki­tur. Gy­ven­to­jai ža­li­ą­sias at­lie­kas ga­li kom­pos­tuo­ti sa­vo te­ri­to­ri­jo­je ar­ba pri­sta­ty­ti į Ka­la­ku­tiš­kės kai­me esan­čią at­lie­kų pri­ėmi­mo aikš­te­lę. Ga­li­ma pri­sta­ty­ti ir as­bes­to at­lie­kas (iki 200 kg), sta­ty­bos, plas­ti­ko, stik­lo ir pan. at­lie­kas. Šiuo at­ve­ju Sa­vi­val­dy­bės tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mas ga­li už­trauk­ti įspė­ji­mą ar­ba bau­dą nuo 30 iki 140 eu­rų. Ad­mi­nist­ra­ci­nis nu­si­žen­gi­mas, pa­da­ry­tas pa­kar­to­ti­nai, už­trau­kia bau­dą nuo 140 iki 600 eu­rų. „Kal­bė­jau su so­dų ben­dri­jos pir­mi­nin­ku, apie šią si­tu­a­ci­ją jis ne­bu­vo gir­dė­jęs. Ben­dri­ja tu­rė­tų pro­ble­mas ban­dy­ti iš­spręs­ti sa­vo ra­te, da­ry­ti su­si­ti­ki­mus, iš­sa­ky­ti pa­ste­bė­ji­mus ir pan., ne­už­si­da­ry­ti tik sa­vo skly­po te­ri­to­ri­jo­je.
Jei­gu gy­ven­to­jai ne­re­a­guo­ja į drau­giš­kus draus­mi­ni­mus, siū­ly­čiau in­for­muo­ti ir pir­mi­nin­ką, ku­ris tur­būt ras­tų ben­drą kal­bą su pa­žei­dė­jais, tuo la­biau, kad pa­žei­dė­jai yra ži­no­mi. Ne­pa­vy­kus su­si­tar­ti drau­giš­kai, ži­nant pa­žei­dė­ją, ga­li­ma draus­min­ti ir ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so nu­ma­ty­ta tvar­ka. Ne­su­tik­čiau, kad žmo­nėms trūks­ta in­for­ma­ci­jos, šiuo at­ve­ju tai la­biau pik­ta­va­liš­ku­mo pa­vyz­dys, ypač jei­gu yra kas draus­mi­na, o į to­kias pa­sta­bas vi­siš­kai ne­krei­pia­mas dė­me­sys“, – sa­kė V. An­dri­jaus­kie­nė.

„Rei­kia gy­ven­ti drau­giš­kai“

Pa­si­kal­bė­jus su Vals­ty­bi­nės miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nio pa­da­li­nio Skrob­lės gi­ri­nin­ku Ne­du Rač­ku­mi, jis sa­kė, kad šį klau­si­mą ir pats bu­vo ža­dė­jęs kel­ti. Jis taip pat pri­ta­rė, kad pir­miau­sia rei­kė­tų so­dų ben­dri­jos pir­mi­nin­kui or­ga­ni­zuo­ti su­si­rin­ki­mą su gy­ven­to­jais ir ban­dy­ti spręs­ti ki­lu­sią pro­ble­mą. „Gy­ve­na­me eko­lo­giš­ka­me pa­sau­ly­je, ne­ap­vers­ki­me vie­ni ki­tų šiukš­lė­mis. Rei­kia gy­ven­ti drau­giš­kai. Su­pran­tu, kad la­biau­siai pyks­ta tie, ku­rie įsikūrę pa­kraš­čiuo­se, jie la­biau­siai ken­čia nuo šiukš­lin­to­jų, su­ne­šan­čių ne­be­rei­ka­lin­gas dar­žo­ves. Vis­kas smir­da, po šiukš­les ima kaps­ty­tis ir miš­ko gy­vū­nai. Pa­va­sa­riais da­ro­me tal­kas, ta­čiau ne­sa­me pa­jė­gūs vis­ko su­tvar­ky­ti. Tik­rai įma­no­ma pa­tiems su šiukš­lė­mis su­si­tvar­ky­ti, miš­kui iš jų nau­dos nė­ra. Ap­mau­du, ta­čiau dau­ge­ly­je vie­tų yra pa­na­ši si­tu­a­ci­ja, nie­kaip ne­pa­vyks­ta žmo­nėms įkrės­ti pro­to, kad taip da­ry­ti ne­ga­li­ma“, – sa­kė N. Rač­kus. Gi­ri­nin­kas mi­nė­jo, kad pa­ma­čius, kaip į miš­ką ne­ša­mos šiukš­lės, ga­li­ma iš­si­kvies­ti miš­ko ap­sau­gos kon­tro­lės spe­cia­lis­tą ir už miš­ko šiukš­li­ni­mą ir ter­ši­mą ga­li bū­ti pa­skir­ta bau­da. Anot N. Rač­kaus, ne­si­no­ri žmo­nių baus­ti, daž­niau­siai bū­na, kad šiukš­lin­to­jas su­si­gės­ta ir ge­ra­no­riš­kai vis­ką su­tvar­ko, ta­čiau vi­sų ne­su­gau­dy­si. Žmo­nės pa­tys tu­ri su­vok­ti, kad šiukš­lin­ti ne­va­lia.
So­dų ben­dri­jos „Po­il­sis“ pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Va­la­vi­čius šią si­tu­a­ci­ją api­ben­dri­no sa­ky­da­mas, kad nie­ko ne­pa­kei­si, jei žmo­nės pa­tys ne­tu­ri su­vo­ki­mo. Yra žmo­nių, ku­rie šiukš­les tvar­ko­si pa­tys, ir yra to­kių, ku­riems pa­to­giau jas nu­mes­ti į pa­miš­kę. „Ga­li­ma gin­čy­tis, ta­čiau ne­la­bai ką įma­no­ma pa­da­ry­ti. Gal ka­da nors so­duo­se at­si­ras dau­giau jau­nų žmo­nių su ki­to­kiu mąs­ty­mu ir po­žiū­riu. Bu­vau nu­ė­jęs pa­žiū­rė­ti į miš­ką ir pats, pa­ma­čiau ten vis­ko. Žmo­nės, ku­rie ten ne­ša šiukš­les, įsi­vaiz­duo­ja, kad yra gud­res­ni už ki­tus. Jų ta­ry­bi­nio mąs­ty­mo ne­pa­kei­si. Aš pats baus­ti ne­ga­liu, ne­sto­vė­siu pa­miš­kė­je ir vi­sų ne­su­gau­dy­siu. To­kie da­ly­kai pa­ro­do žmo­gaus kul­tū­rą, juk ir gam­to­je vie­ni po sa­vęs su­si­ren­ka šiukš­les, o ki­ti pa­lie­ka ir ti­ki­si, kad kas nors at­eis ir vis­ką su­tvar­kys“, – kal­bė­jo ben­dri­jos pir­mi­nin­kas. Jis mi­nė­jo, kad su­si­rin­ki­mas su so­dų ben­dri­jos gy­ven­to­jais tu­rė­tų bū­ti da­ro­mas, ta­čiau, anot jo, jo­kios kal­bos žmo­nių mąs­ty­mo ir su­vo­ki­mo ne­pa­keis. Vie­nin­te­lė įma­no­ma iš­ei­tis – fo­to­gra­fuo­ti šiukš­lin­to­jus ir per­duo­ti in­for­ma­ci­ją ati­tin­ka­moms ins­ti­tu­ci­joms Gal­būt, su­lau­kę bau­dų, žmo­nės pa­si­mo­kys ir su­pras, kad el­gia­si ne­de­ra­mai.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Įėjus į mišką, galima pamatyti didžiausias krūvas šakų, obuolių ir kitų šiukšlių.

Komentarai
Kiti straipsniai