Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Ri­bo­ja­mas trans­por­to svo­ris per til­tus ūki­nin­ką va­ro į ne­vil­tį

Ša­lia Plun­gės – Kau­šė­nų ir No­riš­kių kai­muo­se – dir­ban­tis ūki­nin­kas M. G. sa­ko ne­be­ga­lin­tis pa­tek­ti į sa­vo ūkius: ke­lio žen­klai, nu­ro­dan­tys per til­tus ri­bo­tą ma­sę iki 8 to­nų, jam už­da­ro ga­li­my­bę va­žiuo­ti sun­kias­vo­re tech­ni­ka. Kad pa­tek­tų į ūkius, žmo­gus tu­ri va­žiuo­ti dvi­de­šimt ki­lo­met­rų ap­lin­kui. Leis­ti va­žiuo­ti sun­kes­niam trans­por­tui Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos na­riai, po­sė­džia­vę rug­pjū­čio 26 die­ną, pa­bi­jo­jo. „O kas at­sa­kys, kai til­tas ne­at­lai­kys ir su­grius, o jūs kri­si­te su vi­sa tech­ni­ka?“ – klau­sė Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tas Ar­vy­das Liu­ti­ka.

Mi­nė­tas ūki­nin­kas dėl šios pro­ble­mos sa­kė vargs­tan­tis jau ke­le­rius me­tus. Nau­so­džio se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je, Kau­šė­nuo­se, su že­mės ūkio tech­ni­ka jam rei­kia va­žiuo­ti ir per Bab­run­go už­tvan­ką ei­nan­čiu til­tu Bab­run­go gat­vė­je, ir per ki­tą til­tą ne­to­lie­se, jun­gian­tį Pa­kal­nės, Ra­mu­nių, Bab­run­go bei Me­de­ly­no gat­ves.
Jau ku­rį lai­ką žmo­gus sa­kė ne­be­tu­rin­tis kaip pa­tek­ti į sa­vo ūkius, esan­čius Kau­šė­nuo­se ir No­riš­kiu­se, – prie til­tų yra ke­lio žen­klai, nu­ro­dan­tys ri­bo­tą ma­sę iki 8 to­nų.
„Tai da­bar aš kas­dien dėl šių til­tų tu­riu va­žiuo­ti dvi­de­šimt ki­lo­met­rų ap­lin­kui? Ko­dėl Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ma­ne ig­no­ruo­ja? Tar­si to­kio ūkio nebūtų! No­ri, kad ban­kru­tuo­čiau?“ – pik­ti­no­si M. G. Vy­ras ti­ki­no, jog gi­mi­nės ūkis yra nuo se­nų lai­kų, tik­rai ne da­bar įsteig­tas, jis tu­ri šim­tą mel­žia­mų kar­vių, ne­ma­žai že­mės, tai kaip dirb­ti?
Ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ma­ri­jus Kak­tys svars­tė, jog M. G. ga­lė­tų bū­ti su­teik­tas iš­skir­ti­nis lei­di­mas va­žiuo­ti per tuos til­tus. Gal nie­kas ne­at­si­tiks…? Ko­mi­si­jos na­rys, pa­rei­gū­nas Vai­das Kur­mis ak­cen­ta­vo, jog to­kiam žen­klui ne­ga­li bū­ti jo­kių iš­im­čių – jei ma­sė ri­bo­ja­ma, va­di­na­si, sun­kes­nės prie­mo­nės ne­ga­li pra­va­žiuo­ti!
Pir­mi­nin­kau­jan­tis Ro­ber­tas En­dri­kas pa­siū­lė iš­si­aiš­kin­ti, ko­kį svo­rį vie­nas ar ki­tas til­tas ga­li at­lai­ky­ti. Rei­kia sku­biai pa­kel­ti do­ku­men­tus ir pa­si­žiū­rė­ti. Jei pro­jek­ti­nė­s eks­per­ti­zė­s nė­ra – tuoj pat už­sa­ky­ti at­lik­ti!
Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tas A. Liu­ti­ka at­sa­ky­mą ži­no­jo iš anks­to. „Eks­per­ti­zės nė­ra. Šią do­ku­men­ta­ci­ją ras­ti – mi­si­ja ne­įma­no­ma! Pa­si­ža­du, kad per­skai­ty­siu vi­sus tu­ri­mus do­ku­men­tus, bet ga­ran­tuo­ju – ne­ra­siu!“ – ti­ki­no spe­cia­lis­tas.
„Vi­sa­da bu­vau „še­ria­mas“ pa­ža­dais, jog po Bab­run­go gat­vės re­konst­ruk­ci­jos ga­lė­siu per til­tus va­žiuo­ti“ – pik­ti­no­si ūki­nin­kas. „Ge­rai, jei 20 to­nų tech­ni­kai lei­si­me va­žiuo­ti, o jūs su vi­su til­tu įgriū­si­te? Kas ta­da at­sa­kys?“ – klau­sė A. Liu­ti­ka.
Ki­ti Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­riai dis­ku­ta­vo, jog nie­kas ne­no­ri ne­lai­mės, pri­ta­rė, jog rei­kia kuo sku­biau su­ži­no­ti eks­per­ti­zės iš­va­das, kiek til­tai at­lai­ko.
Ūki­nin­kui vėl nie­ko ki­to ne­li­ko, kaip pa­ti­kė­ti pa­ža­dais. „Bet man da­bar gy­ven­ti rei­kia. Ūkis di­de­lis, se­nas… Va­žia­vau ir va­žiuo­siu, o kur man ding­ti?“ – po­sė­džiau­to­jų klau­sė M. G. Su­si­rin­ku­sie­ji tik ap­gai­les­ta­vo ir pe­čiais trau­kė…

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Klausimas: kaip ūkininkui patekti į savo ūkį su sunkiasvore technika, kai per tiltus ribojama masė iki 8 tonų?

Komentarai
Kiti straipsniai