Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 16 d.

Nu­si­bo­do po lan­gais va­ži­nė­jan­čios šiukš­lių iš­ve­ži­mo ma­ši­nos

Rug­pjū­čio 26 die­ną po­sė­džia­vu­si Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja spren­dė V. Ma­čer­nio gat­vės 8-ojo na­mo gy­ven­to­jų bė­dą – žmo­nės pra­šė ri­bo­ti eis­mą per jų kie­mą. Pro­ble­ma ta, jog tarp par­duo­tu­vės „Grūs­tė“ ir pi­ce­ri­jos „Char­lie Piz­za“ (kaž­ka­da bu­vu­sios „Eg­lės“) sto­vin­tis jų dau­gia­bu­tis ken­čia dėl trans­por­to eis­mo.

Nors vi­sai ša­lia ei­na pa­grin­di­nė V. Ma­čer­nio gat­vė, ma­ši­nos kaž­ko­dėl su­ka per 8-ojo na­mo kie­mą! Ypač blo­gai esą dėl šiukš­lių iš­ve­ži­mo ma­ši­nų, ku­rios prie kon­tei­ne­rių važiuoja šiuo ke­liu­ku, pa­lei dau­gia­bu­čio laip­ti­nes, iš ku­rių ne­re­tai iš­puo­la vai­kai. Šie tu­ri kirs­ti gat­ve­lę, kad pa­tek­tų į ža­li­ą­ją zo­ną. Ne­sau­gu ir pa­vo­jin­ga.
Gy­ven­to­jai nu­ro­dė, jog daž­niau­siai ma­ši­nos at­va­žiuo­ja pro „Grūs­tę“, o iš­va­žiuo­ja pro jų kie­mą link pi­ce­ri­jos, o nuo ten su­ka į V. Ma­čer­nio gat­vę. To­dėl rei­kia ką nors da­ry­ti, ap­ri­bo­ti eis­mą nuo „Grūs­tės“ pu­sės. Žmo­nės sa­kė ne­no­rin­tys pra­va­žiuo­ja­mo­jo kie­mo. Juo­lab, kad gat­ve­lė ne taip se­niai bu­vo iš­as­fal­tuo­ta, o da­bar dan­gą ga­di­na ir triukš­mą ke­lia vi­soks trans­por­tas, ypač sun­kias­vo­rės šiukš­lia­ve­žės!
Pir­mi­nin­kau­jan­tis Ro­ber­tas En­dri­kas svars­tė, gal rei­kė­tų pa­da­ry­ti vie­nos kryp­ties eis­mą? Kad iš vie­nos pu­sės at­si­ras­tų va­di­na­mo­ji „ply­ta“? Pri­si­mi­nė, jog ir V. Ma­čer­nio gat­vės 39-asis na­mas yra už­si­da­ręs pra­va­žia­vi­mą…
Pa­rei­gū­nas Vai­das Kur­mis sa­kė, jog gat­vė tam ir yra, kad au­to­mo­bi­liai pra­va­žiuo­tų! Ko­mi­te­to na­rys Al­gir­das Pe­čiu­lis su­ti­ko, jog ma­žes­nis srau­tas bū­tų ge­riau, bet juk va­žiuo­ja tik tie, kam rei­kia, o ne šiaip sau bet kas… Mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas pri­ta­rė – va­žiuo­ja tu­rin­tys in­te­re­sų. Jis už­si­mi­nė ir anks­čiau su­lauk­da­vęs nu­si­skun­di­mų, bet steng­da­vo­si vi­siems kan­triai pa­aiš­kin­ti, jog gat­ve rei­kia va­žiuo­ti.
Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tas Ar­vy­das Liu­ti­ka už­si­mi­nė, jog ben­dri­ja ga­li su­si­tvar­ky­ti že­mės nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tus, o ta­da jau ga­lės at­si­tver­ti kad ir pa­ke­lia­mais už­tva­rais, va­di­na­mai­siais šlag­bau­mais.
Dar kiek pa­dis­ku­ta­vę, ko­mi­si­jos na­riai su­ta­rė pir­miau ban­dy­ti kal­bė­tis su at­lie­kų iš­ve­ži­mo ope­ra­to­riu­mi, t. y. su UAB „Val­da“. Ra­šys raš­tą ir pra­šys, kad dėl žmo­nių nu­si­skun­di­mų jų ma­ši­nos ne­va­žiuo­tų per tą kie­mą, o tik pa­grin­di­ne gat­ve. Jei ne, ben­dri­jai bus siū­lo­ma tvar­ky­tis že­mės nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tus ir at­si­tver­ti ko­kia nors už­tva­ra.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Gyventojams pikta, jog šiukšliavežės prie konteinerių važiuoja jų gatve, t. y. palei V. Mačernio gatvės 8-ojo namo laiptines.

Komentarai
Kiti straipsniai